Category Archives: คลังความรู้ส่งเสริมสุขภาพ
♥การพัฒนารูปแบบการใช้หมอนหนุนไหล่ทารกให้หลอดลมคอทารกตรงส่งเสริมการ หายใจที่มีประสิทธิภาพ ในแผนกผู้ป่วยหนักทารกแรกเกิด โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์ อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ (หนุนไหล่ให้น้องหายใจสะดวก)

จัดทำโดย นางนริศา ทิมศิลป์ และคณะ

        แผนกผู้ป่วยหนักทารกแรกเกิด โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่3นครสวรรค์
ตั้งแต่พ.ศ.2558 ถึงปี2559 ยังไม่มีรูปแบบการนอนหนุนไหล่ของทารกที่มีประสิทธิภาพอาจส่งผลให้
ออกซิเจนเข้าสู่ร่างกายทารกไม่เพียงพอ สมองขาดออกซิเจน ส่งผลให้เกิดพัฒนาการล่าช้าได้ ทารกคอ
พบั คางชิดอก ทารกดิ้นหลุดจากผ้าที่หนุนไหล่ทารกไว้ร้อยละ70 คอแหงนไปร้อยละ10 คิดเป็นร้อยละ 80
ในบทความของ PANTIP.COM ไม่หนุนหมอนไม่ต้องกลัวไหลตาย ใช้ผ้าขนหนูพับสัก2-3 ทบหนุน
บริเวณไหล่ทารกเป็นการให้ทารกนอนหนุนไหล่ที่มีประสิทธิภาพ ความหนาจากที่นอนกับไหล่ทารกหนา
2-3 เซนติเมตร“sniffing position” เป็นการทาให้ทารกมีตาแหน่งของท่อหลอดลมคอตรง ปอดขยายตัว
ได้ดี เป็นการจัดท่านอนส่งเสริมให้ทารกมีการหายใจที่มีประสิทธิภาพเพมิ่ มากขึ้น เดิมการนอนของทารก
ในแผนกผู้ป่วยหนักทารกแรกเกิด เป็นการหนุนด้วยผ้าห่อตัวแล้วพับให้หนา2 ทบหนุนบริเวณไหล่ของ
ทารก ปัจจุบันมีการพัฒนาการนวัตกรรมของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ได้
จัดทาหมอนหนุนไหล่ให้น้องหายใจโล่ง เมื่อปี2012 พบว่าทารกหายใจสะดวกร้อยละ 100 ทางแผนก
ผู้ป่วยหนักทารกแรกเกิดได้เห็นความสาคัญของการส่งเสริมสุขภาพทารกทาให้ทารกนอนหายใจมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น ทา ให้ออกซิเจนเข้าสู่ปอดได้ดี มีการไหลเวียนของปอดทารกดีขึ้น ส่งผลให้ทารกมี
พัฒนาการสมวัยจึงได้คิดนวตกรรมส่งเสริมสุขภาพทารกป่วย มีชื่อว่า หนุนไหล่ให้น้องหายใจสะดวก
วัตถุประสงค์ของการจัดการความรู้
การเรมิ่ ต้นการดาเนินการการจัดการความรู้ในครัง้ นี้ สงิ่ ที่ทางทีมคาดหวังให้เกิดความรู้ ความ
เข้าใจพัฒนารูปแบบการใช้หมอนหนุนไหล่ให้ทารกหายใจสะดวก รวมไปถึงการประเมินการใช้หมอน
หนุนไหล่ให้ทารกหายใจสะดวกและแก้ไขตามมาตรฐาน

Continue Reading →

♥เมื่อคุณแม่ต้องมาเจาะเลือดตรวจคัดกรองเบาหวานขณะตั้งครรภ์

♥เมื่อคุณแม่ต้องมาเจาะเลือดตรวจคัดกรองเบาหวานขณะตั้งครรภ์

จัดทำโดย อภิชา อภิรัตน์อาภา ,ณัฐนันทพร ดาเหล็ก ,เมธิญ์กาญจน์ คงสุขสกุลชัย และคณะเจ้าหน้าที่เวชศาสตร์ชันสูตร

การบ่งชี้ความรู้
              ผู้รับบริการที่มารับบริการที่แผนกฝากครรภ์ ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ มีบางส่วนจะต้องได้รับการเจาะเลือดตรวจคัดกรองเบาหวานขณะตั้งครรภ์ ( Gestational Diabetes: GDM ) ทั้งนี้เพราะเด็กที่เกิดจากมารดาที่เป็นเบาหวานระหว่างตั้งครรภ์มักพบความผิดปกติได้หลายแบบ เช่น เด็กตัวโตมีน้้าหนักมากกว่า4000กรัม (macrosomia) หรือพบความพิการแต่ก้าเนิด ดังนั้นการเจาะเลือดตรวจหาค่าน้้าตาล ( glucose ) ในเลือดในหญิงตั้งครรภ์ที่แผนกเจาะเลือด ( ห้องเบอร์ 2 ) จึงมีความส้าคัญที่จะวินิจฉัยภาวะเบาหวานในหญิงตั้งครรภ์ได้แต่ยังไม่มีใครรู้ว่า คุณแม่ที่อุ้มท้องมารับการเจาะเลือดที่ห้องเบอร์2 นั้น รับรู้หรือไม่ว่าการเจาะเลือดตรวจครั้งนี้ ท้าไม เพื่ออะไร ความจ้าเป็นและความส้าคัญเป็นอย่างไร หากได้รับการบอกเล่ามาก่อนหน้านั้นเรียบร้อยแล้ว เจ้าที่ห้องเจาะเลือด จะสามารถรับรู้และแน่ใจได้หรือไม่ว่าคุณแม่ได้รับรู้ เข้าใจมานั้น เป็นสิ่งที่อยากให้รู้และเข้าใจร่วมกันจริงๆ ที่ส้าคัญที่สุดยังไม่มีใครรู้ว่า คุณแม่พอใจกับการเจาะเลือดแค่ไหน

Continue Reading →

♥”การขับเคลื่อน พ.ร.บ.การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น”

♥”การขับเคลื่อน พ.ร.บ.การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น”

จัดทำโดย

1. นางสาวเบ็ญจา ยมสาร นักวิชาการสารธารณสุขชานาญการพิเศษ
2. นางพิชชากานต์ วิเชียรกัลยารัตน์ พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
3. นางสุมาลัย นิธิสมบัติ พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
4. นางสาวภัทร์สรรพ์พร ศรีวรรณ พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
5. นางสาวพจกาญจน์ บัณฑิตวงษ์ นักวิชาการสารธารณสุขชานาญการพิเศษ
6. นางลาพึง อภิรมานนท์ พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
7. นางสาวภัทราพร ทองสังข์ พยาบาลวิชาชีพชานาญการ

หลักการและเหตุผล
การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นเป็นปัญหาที่สาคัญของประเทศไทย และในพื้นที่ของเขตสุขภาพที่ 3 การดาเนินการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นในระยะหลายปีที่ผ่านมา มีการดาเนินการแต่ยังไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่และขาดการเชื่อมโยงบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นรูปธรรม ส่งผลให้อัตราการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นของประเทศไทยยังคงสูงอยู่ นาไปสู่การดาเนินการยกร่างพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม 2559 เป็นต้นมา เพื่อเป็นกลไกลหนึ่งในการแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น โดยจัดให้มีการประชุมยกร่างกฎกระทรวงของกระทรวงหลัก 5 กระทรวง ได้แก่ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแรงงาน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และกระทรวงมหาดไทย กฎหมายได้กาหนดให้นายกรัฐมนตรีเป็นประธานและอธิบดีกรมอนามัยเป็นเลขานุการของคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ดังนั้นจึงมีการถ่ายระดับการดาเนินงานให้ศูนย์อนามัยทั้ง 13 ศูนย์เป็นผู้รับผิดชอบในการเริ่มต้นสนับสนุนการขับเคลื่อนพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 ลงไปยังทุกจังหวัดในพื้นที่ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ เป็นหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย ได้ดำเนินการ

Continue Reading →

♥การพัฒนากล่องยาฉุกเฉิน (Emergency Kit 2018)

♥การพัฒนากล่องยาฉุกเฉิน (Emergency Kit 2018)

จัดทำโดย กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์

วัตถุประสงค์ของการจัดการความรู้
1.เพื่อให้มีแนวทางในการปฏิบัติการเก็บสารองยาให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทุกหน่วยงาน
2 มีรายการยาฉุกเฉินที่เหมาะสม และมีปริมาณเพียงพอ
3 มียาพร้อมใช้ในทุกหน่วยบริการ และสามารถหยิบใช้ได้อย่างรวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ฉุกเฉิน
4 บุคลากรสามารถใช้ยาฉุกเฉินได้อย่างถูกต้อง และผู้ป่วยปลอดภัย
5 ป้องกันยาหมดอายุ และลดมูลค่ายาฉุกเฉินหมดอายุ
 กระบวนการจัดการความรู้

การบ่งชี้ความรู้ (เหตุผลที่มา และความสาคัญ)
ยาฉุกเฉิน หมายถึง ยาที่มีความจาเป็นต้องใช้อย่างเร่งด่วนเพื่อแก้ไขภาวะความเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นอย่าง ทันทีทันใด หรือคาดการณ์ไม่ได้ ซึ่งในภาวะดังกล่าวหากไม่สามารถใช้ยาได้อย่างทันท่วงที อาจทาให้ผู้ป่วยเกิด อันตรายถึงแก่ชีวิตได้ โดยทั่วไป ภาวะฉุกเฉินอาจหมายรวมถึง ภาวะหัวใจหยุดเต้น (cardiac arrest) อาการแพ้ยาอย่างรุนแรง (anaphylactic reactions) และอาการชัก (convulsion)การใช้กล่องยาฉุกเฉิน ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 3 มีจำนวนครั้งการใช้งานน้อยมาก หรือ อาจไม่ได้ใช้เลยในแต่ละปี เนื่องจากผู้ป่วยที่ตองชวยชีวิตฉุกเฉินมีน้อย แตก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้ ดังนั้น

Continue Reading →

♥การพัฒนารูปแบบบริการคลินิกดูแลหญิงตั้งครรภ์แบบแผนไทยร่วมกับแผนปัจจุบัน

♥การพัฒนารูปแบบบริการคลินิกดูแลหญิงตั้งครรภ์แบบแผนไทยร่วมกับแผนปัจจุบัน

จัดทำโดย นางปราณี จรไกร, นางสาวนวพร เจริญวิทย์ธนเดช, นางสาวบุญทริกา วรรณาเวศน์
และทีมงานแพทย์แผนไทย

ที่มาและความสาคัญ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ ได้มีการเปิดให้บริการคลินิกดูแลหญิงหลังคลอด (อยู่ไฟ) ตั้งแต่ปี 2552 โดยให้บริการอยู่ไฟหลังคลอดด้วยกิจกรรม 3 ขั้นตอน ในปี 2560 ได้มีการพัฒนารูปแบบคลินิกดูแลหญิงหลังคลอดแบบครบวงจร พัฒนาเป็น 6 ขั้นตอนบริการอย่างครบวงจรมาตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปี 2560 ทั้งนี้เพื่อยกระดับความสมบูรณ์ ความครบถ้วนด้านการบริการดูแลสุขภาพของมารดาตั้งแต่ตั้งครรภ์จนถึงหลังคลอด จึงได้มีการวางแผนการให้บริการเพิ่มเติม ในด้านการตรวจ ประเมินสภาวะสุขภาพ การทำหัตถการเฉพาะหญิงตั้งครรภ์ การให้คำแนะนำ คำปรึกษาด้านสุขภาพ การดูแลตนเองแบบแพทย์แผนไทย ตามแนวทางของการผดุงครรภ์ไทยในการส่งเสริมสุขภาพหญิงตั้งครรภ์ ซึ่งบทบาทของการพยาบาลผดุงครรภ์แผนไทยในการส่งเสริมสุขภาพของสตรีตั้งครรภ์ ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นการให้คาแนะนาแก่ผู้ตั้งครรภ์ ได้แก่ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม การปฏิบัติต่อร่างกาย การทางาน การมีเพศสัมพันธ์ การบารุงครรภ์และการปฏิบัติตัวในระยะตั้งครรภ์ (ครรภ์รักษา)

Continue Reading →

♥การปรับระบบการคัดกรองหญิงตั้งครรภ์ที่มีความเสี่ยงต่ำ

♥การปรับระบบการคัดกรองหญิงตั้งครรภ์ที่มีความเสี่ยงต่ำ

จัดทำโดย แผนกฝากครรภ์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่3 นครสวรรค์

ความส่าคัญของปัญหา
                   ในปัจจุบัน พบปัญหาอัตราการเกิดและการมีชีวิตอยู่รอดของแม่และเด็กของหญิงตั้งครรภ์ระดับประเทศตั้งเป้าหมายไม่เกินร้อยละ 5 ขณะที่องค์การอนามัยโลกกาหนดอยู่ที่ ร้อยละ 2.5 จากการวิเคราะห์สถานการณ์งานอนามัยแม่และเด็กของเขตสุขภาพที่ 3 พบการตายมารดาจากสาเหตุโดยตรง (Direct cause) ร้อยละ 60 และการตายของมารดาจากสาเหตุทางอ้อม (Indirect cause) ร้อยละ 40 ซึ่งใกล้เคียงกับข้อมูลของประเทศ ความเสี่ยงของหญิงตั้งครรภ์คือการตั้งครรภ์ซึ่งทาให้มารดาและทารกในครรภ์มีอันตราย มีโอกาสตายสูงขึ้นระยะตั้งครรภ์ ระยะคลอดและระยะหลังคลอดลอดที่ปกติและผลต่อสุขภาพและความพิการของทารกในระยะต่อมาด้วยการดูแลการฝากครรภ์คุณภาพมีการคัดกรองความเสี่ยงของหญิงตั้งครรภ์โดยมุ่งเน้นการประเมินความเสี่ยงโดยใช้

Continue Reading →

♥โปแกรมการออกกาลังกายสาหรับเด็กปฐมวัย “ภารกิจ สูงดีสมวัย สมองไว้ แข็งแรง”

♥โปแกรมการออกกาลังกายสาหรับเด็กปฐมวัย “ภารกิจ สูงดีสมวัย สมองไว้ แข็งแรง”

จัดทำโดย มานพ ศรีชมภู

การทบทวนการจัดการความรู้
สถานการณ์และสภาพปัญหา เด็กแรกเกิด – 5 ปี เป็นช่วงวิกฤติของการพัฒนาสมอง และวัยทารกมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว โภชนาการที่ดีตั้งแต่เริ่มปฏิสนธิจนถึงอายุ 5 ปี จะช่วยสร้างเซลล์สมอง ระบบประสาท ระบบกล้ามเนื้อ ระบบ กระดูก ระบบภูมิต้านทานโรค อวัยวะภายในของร่างกายให้สมบูรณ์ ส่งผลต่อการเจริญเติบโต องค์ประกอบของ ร่างกาย และการทาหน้าที่ของระบบต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้เด็กมีการเจริญเติบโตเต็มศักยภาพ (Full Potential Growth) โดยดูจากโครงสร้างร่างกายของเด็ก คือ มีส่วนสูงดีและสมส่วน เด็กปฐมวัยที่มีส่วนสูงดี สัมพันธ์กับระดับเชาวน์ปัญญาดี มีความสามารถในการเรียนรู้ มีความสาเร็จในการศึกษา อาชีพ รายได้ดี มีประสิทธิภาพในการทางาน ลดการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ในวัยผู้ใหญ่ ดังนั้น

Continue Reading →

♥พัฒนาการป้องกันฟันผุในเด็กปฐมวัย

♥พัฒนาการป้องกันฟันผุในเด็กปฐมวัย

จัดทำโดย นางวารี อรุณเรืองสวัสดิ์และคณะ

    การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคฟันผุ เป็นกิจกรรมหนึ่งที่จะทาให้เด็กมีสุขภาพดี การป้องกันโรคฟันผุมีความสาคัญต่อสุขภาพของทุกคน โดยเฉพาะในเด็กปฐมวัยโรคฟันผุในเด็กสามารถพบได้ตั้งแต่ฟันเริ่มขึ้นในช่วงขวบปีแรกและอัตราการผุเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงอายุ1 – 3 ปี สาเหตุหลักที่ทาให้เด็กมีฟันผุมาจากพฤติกรรมของมารดาในการเลี้ยงดูบุตรที่ไม่ถูกต้องรวมถึงการดูแลทาความสะอาดช่องปากไม่ถูกวิธี และมีพฤติกรรมการบริโภคที่ไม่เหมาะสมก่อให้เกิดโรคฟันผุอย่างรุนแรงได้ ทาให้เด็กมีความเจ็บปวดเคี้ยวอาหารไม่ได้ตามปกติได้รับสารอาหารที่จาเป็นไม่เพียงพอ และส่งผลต่อพัฒนาการการเจริญเติบโตของเด็กได้ เด็กปฐมวัยเป็นช่วงที่สาคัญที่สุดในชีวิตเด็กจึงควรได้รับการเลี้ยงดูเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดและเหมาะสม เพื่อให้เด็กมีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์และมีพัฒนาการสมวัย อย่างไรก็ตามจากสภาพการเปลี่ยนแปลงของสังคมปัจจุบันส่งผลให้เด็กได้รับการดูแลเอาใจใส่น้อยลงเด็กส่วนหนึ่งต้องมีปัญหาสุขภาพอนามัยซึ่งส่งผลเสียต่อการเจริญเติบโต และการพัฒนาการของเด็กในด้านสติปัญญาและความสามารถในการเรียนรู้ โรคฟันผุในเด็กเล็กนับเป็นปัญหาที่พบมาก ในการจัดทาแนวทางการดาเนินงานยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ ปี 2556 ตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดให้มีตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพช่องปากของเด็ก ในระดับผลลัพธ์สุขภาพ 1 เรื่อง ได้แก่

Continue Reading →

♥Well Child Hi Tech

♥Well Child Hi Tech

การผลิตสื่อวิดีโอการส่งเสริมพัฒนาการเด็กแต่ละช่วงวัยให้พ่อแม่ ผู้ปกครองผ่านการสแกน QR code

จัดทำโดย งานตรวจสุขภาพเด็กดี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์

ความเป็นมา
   การส่งเสริมพัฒนาการเด็กช่วงแรกเกิดถึงอายุ5ปีเป็นสิ่งสาคัญที่จะช่วยให้เด็กมีการเจริญเติบโตที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพของประเทศในอนาคตซึ่งพ่อแม่ผู้ปกครองเป็นผู้มีบทบาทสาคัญในการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการลูกของตนเองคลินิกตรวจสุขภาพเด็กดี(Well Child Clinic) รพ.ส่งเสริมสุขภาพศูนย์อนามัยที่3ให้บริการประเมินการเจริญเติบโตคัดกรองและส่งเสริมพัฒนาการตามวัยโดยให้คาแนะนาสาธิตวิธีการและสอนให้ผู้ปกครองได้ทดลองส่งเสริมพัฒนาการเด็กพร้อมกับให้คู่มือการเฝ้าระวังและการส่งเสริมพัฒนากับพ่อแม่ผู้ปกครองนาไปศึกษาเพื่อส่งเสริมพัฒนาการลูกของตนเองที่บ้าน

Continue Reading →

♥HLO โอ้ละหนอ ฟ.ฟัน

♥HLO โอ้ละหนอ ฟ.ฟัน

จัดทำโดย พญ.นราวัลภ์ อัศวรัตน์และเจ้าหน้าที่งานทันตสาธารณสุข

ความเป็นมา
ข้อมูลจากการตรวจสุขภาพช่องปากเด็กอายุ3ปีที่คลินิกตรวจสุขภาพเด็กดีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพศูนย์อนามัยที่3เมื่อปี2560256025602560พบว่าเด็กมีประสบการณ์ฟันน้าผุร้อยละ63 .33 ซึ่งเป็นอัตราฟันผุที่สูงกว่าระดับเขตและระดับประเทศดังนั้น งานทันตสาธารณสุขจึงมีแนวคิดร่วมกันที่จะสร้างความรอบรู้การดูแลทันตสุขภาพในเด็กก่อนวัยเรียนให้กับผู้ปกครองที่ดูแลเด็กเพื่อให้แนวโน้มการเกิดโรคฟันน้านมผุในเด็กอายุ3ปีลดลง

Continue Reading →

Next Page

Page 1 of 13