Category Archives: คลังความรู้สิ่งแวดล้อม
♥การจัดการขยะมูลฝอย แผนกวัยทำงาน

กลุ่มงานวัยทำงาน

เพื่อให้บุคลากรงานวัยทำงานแยกขยะได้ถูกต้อง

การบ่งชี้ความรู้

จากสถานการณ์ปัจจุบันพบว่าการถังขยะของเจ้าหน้าที่หน่วยงานวัยทำงานพบการทิ้งขยะไม่ถูกประเภท ทำให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม ทำให้เกิดความยุ่งยากในการกำจัดขยะ

Continue Reading →

♥การปลูกไม้ดอกไม้ประดับสวย ด้วยมือเรา

งานสนาม กลุ่มอำนวยการ  ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์

 

วัตถุประสงค์

เพื่อจัดทำขั้นตอนการจัดกิจกรรมรณรงค์ปลูกต้นไม้

การบ่งชี้ความรู้

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมางานสนาม ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ให้เจ้าหน้าที่ศูนย์อนามัยที่ 3 มีส่วนร่วมในปลูกต้นไม้ในโอกาสวันสำคัญต่างๆ เช่น วันสิ่งแวดล้อมโลก วันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย  วันพ่อ วันแม่ วันครบรอบก่อตั้งศูนย์ ฯลฯ ต้นไม้ที่ปลูกมีทั้งชนิดไม้ยืนต้น และไม้ล้มลุก ซึ่งจากการประเมินผลเมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรมรณรงค์ปลูกต้นไม้แล้วพบว่า

Continue Reading →

♥ศูนย์ 3 4G (0 3 4 G)

เยาวลักษณ์ กาญจนะ

นริศา ทิมศิลป์ และคณะ

การบ่งชี้ความรู้ (Knowledge identification)

ที่มาความสำคัญ เหตุผล และความจำเป็น

ปัญหาขยะมูลฝอยเป็นปัญหาทางสิ่งแวดล้อมที่สำคัญอีกปัญหาหนึ่งในปัจจุบัน ซึ่งพบได้ในประเทศที่พัฒนาแล้วและประเทศที่กำลังพัฒนา ขยะมูลฝอยก่อให้เกิดผลกระทบมากมาย ทั้งต่อสภาพแวดล้อมและสุขภาพ เช่นเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของแมลงพาหะของโรคต่างๆ ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม การจัดการขยะมูลฝอยอย่างมีประสิทธิภาพ จำเป็นต้อง

Continue Reading →

♥ การศึกษาสถานการณ์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมของตลาดประเภทที่ 2 ในเขตสุขภาพที่ 3

tin

นางสาวเสาวนีย์  สาบุตร

เหตุผลและที่มา

ตามที่กระทรวงสาธารณสุข ได้ออกกฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะของตลาด พ.ศ.2551 โดยอาศัยอำนาจแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 โดยกฎกระทรวงได้แบ่งตลาดออกเป็น 2 ประเภท คือตลาดประเภทที่ 1 (ตลาดที่มีโครงสร้างอาคาร) กรมอนามัย โดยมีมาตรการให้ตลาดประเภทที่ 1 ทุกแห่งทั่วประเทศ ได้รับการพัฒนายกระดับเป็นตลาดสด น่าซื้อ ในขณะที่ตลาดประเภทที่ 2 (ตลาดที่ไม่มีโครงสร้างอาคาร) ส่วนใหญ่มักเป็นตลาดนัด ปัจจุบันมีอยู่มากมายกระจายไปตามตำบลหรือหมู่บ้านต่างๆ มีการจำหน่ายสินค้าหลากหลายชนิดและราคาถูก ประชาชนจึงนิยมไปจับจ่ายซื้อสินค้า แต่ตลาดประเภทดังกล่าวในปัจจุบันยังไม่ได้มาตรฐาน และในการจัดตั้งตลาดบางแห่งไม่ได้ขออนุญาตจากราชการส่วนท้องถิ่น ประกอบกับผู้จัดตั้งตลาดส่วนใหญ่ไม่ได้ปฏิบัติให้ถูกต้องในเรื่อง

Continue Reading →

♥ สวยสวยกับคนสวนคุณภาพ

ชัชวาล

นายชัชวาล    โพธิ์ทัย

ความสำคัญของปัญหา

เนื่องด้วยสวนขวัญวันเสด็จแต่ก่อนเป็นสวนสุขภาพที่ใช้ในการทำกิจกรรมต่างๆของศูนย์แต่เนื่องด้วยศูนย์มีการก่อสร้างตึกพิษเศษสำหรับผู้ป่วยขึ้นบริเวณ สวนขวัญวันเสด็จ จึงทำให้สภาพของสวนขวัญถูกปล่อยทิ้งไม่สามารถใช้ทำกิจกรรมได้    ดังนั้นงานสนามจึงได้ดำเนินการปรับปรุงพื้นที่สวนขวัญวันเสด็จเพื่อให้เป็นสถานที่สำหรับชุมชนชาวศูนย์ใช้ทำกิจกรรม เช่น เป็นลานออกกำลังกาย เป็นสวนสุขภาพครอบครัว เป็นลานกิจกรรมสังสรรค์ต่างๆ เป็นต้น ทั้งนี้การพัฒนาสวนขวัญวันเสด็จนั้นเป็นการพัฒนาต่อยอดจากการดำเนินงาน KM สวนสวยด้วย 3 ด. ที่มีวัตถุประสงค์พัฒนาสวนสวยให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ของศูนย์อนามัยที่ 8

วัตถุประสงค์ของการจัดการความรู้

                เพื่อเป็นสวนสุขภาพสำหรับกิจกรรมออกกำลังกายและพักผ่อน ของชุมชนศูนย์อนามัยที่ 8

Continue Reading →

♥ แนวปฏิบัติการคัดแยกขยะโดยใช้รูปภาพ

pipu

นายฤชา นิมิตรพรชัย

กรมอนามัยเป็นหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบงานด้านการส่งเสริมสุขภาพและการจัดการสิ่งแวดล้อม  และได้จัดทำโครงการสาธารณสุขรวมใจรณรงค์ลดโลกร้อนตั้งแต่ปีงบประมาณ 2553ศูนย์อนามัยที่ 8 โดยคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยได้จัดทำโครงการการจัดการขยะของศูนย์อนามัยที่ 8 อย่างถูกหลักสุขาภิบาล  และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  เพื่อสนับสนุนโครงการสาธารณสุขรวมใจ  รณรงค์ลดโลกร้อน  จากการประเมินผลพบว่าการแยกขยะทิ้งยังทำได้ไม่ถูกต้อง เนื่องจากปัจจุบันมีขยะหลายประเภทจนไม่สามารถแยกได้ถูก  ส่วนหนึ่งมาจากการขาดความรู้และทักษะเรื่องการคัดแยก รวมถึงยังไม่มีการนำขยะไปจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุด  ทางหน่วยงานจึงต้องการให้ทุกหน่วยงานร่วมมือในการคัดแยกขยะให้ถูกต้อง  Continue Reading →

♥ สวนสมุนไพรเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

10320526_527053607399857_4776034704646621542_n

นายชัชวาลย์ โพธิ์ทัย

จากการที่แผนกสนามได้ทำงาน KM มาอย่างต่อเนื่อง  ซึ่งส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับเรื่องการจัดสวนน้ำยาEM  ดินผสม  กล้าไม้ต่างๆ  เพื่อนำใช้ในงานประจำเป็นส่วนใหญ่  แต่มิได้คำนึงถึงการทำงานที่เกี่ยวข้องในด้านสุขภาพ  จึงเกิดการพูดคุยและปรึกษาหาแนวทางเพื่อที่จะจัดทำบางสิ่งบางอย่างที่สามารถให้เจ้าหน้าที่และบุคคลภายนอกหันมาสนใจสุขภาพของตนเอง โดยสามารถหาได้รอบๆตัวไม่สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายและให้เกิดประโยชน์สูงสุด

การกำหนดและสรุปเรื่องที่จะทำ   เมื่อมีการประชุมปรึกษาหารือกันในแผนกจึงได้ข้อสรุปในการจัดทำโครงการโดยที่ทุกคนเห็นไปในทางเดียวกันว่าควรจะจัดทำ สวนสมุนไพรไทยเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่-บุคคลภายนอกเข้ามาใช้ประโยชน์และเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านสมุนไพรไทยพื้นบ้าน อีกทั้งให้หันกลับมามองความสำคัญของสมุนไพรไทยพื้นบ้านที่มีอยู่รอบๆตัว

Continue Reading →

♥ แนวทางการพัฒนาระบบประปาและเฝ้าระวังคุณภาพน้ำประปาให้ได้มาตรฐาน

นางฉันท์พิชชญา สุวรรณเกสร์

จากการดำเนินการพัฒนาระบบประปาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ทั้ง 4 จังหวัด คือ นครสวรรค์ , กำแพงเพชร , พิจิตร และอุทัยธานี ปี 2555ซึ่งในการดูแลและเฝ้าระวังคุณภาพน้ำมีผลต่อการดำเนินชีวิตประจำวันของชุมชนในพื้นที่นั้นๆ ดังนั้นการมีระบบเฝ้าระวังคุณภาพน้ำประปา จะช่วยให้ท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาได้อย่างถูกต้องและเป็นระบบ

ประกอบกับผลจากการทำ BAR  ซึ่งในปี 2555 ได้ทำการจัดการความรู้เรื่องแนวทางการจัดทำระบบเฝ้าระวังคุณภาพน้ำประปา ซึ่งได้กรอบแนวทางการจัดทำระบบเฝ้าระวัง ได้คัดเลือกองค์ความรู้ที่นำมาจัดการความรู้คือ แนวทางการพัฒนาระบบประปาและเฝ้าระวังคุณภาพน้ำประปาให้ได้มาตรฐาน  เพื่อป้องกันโรคที่จะเกิดขึ้นเนื่องจากน้ำเป็นสื่อ

Continue Reading →

♥ การจัดทำคู่มือการจัดการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ประสบอุทกภัย

นางสาวกมลกาญจน์ คุ้มชู

เนื่องจากพื้นที่ในความรับผิดชอบของศูนย์อนามัยที่ 8 ประสบปัญหาอุทกภัยทั้ง 4 จังหวัด  ประชาชนได้รับผลกระทบเป็นจำนวนมาก ทำให้หน่วยงานราชการไม่สามารถที่จะให้ความช่วยเหลือได้อย่างทั่วถึง ดังนั้นประชาชนผู้ประสบอุทกภัย จึงต้องมีความรู้เบื้องต้นเพื่อให้สามารถปฏิบัติตนได้เมื่อประสบอุทกภัย โดยเฉพาะเรื่องสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญที่จะช่วยป้องกันการเจ็บป่วย  และการเกิดโรคระบาดในชุมชนได้   ที่ผ่านมาการให้ความรู้เรื่องสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมใช้วิธีการบรรยายให้แก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขไปถ่ายทอดต่อกับประชาชนผู้ประสบอุทกภัย  หรือบางครั้งเจ้าหน้าที่ศูนย์อนามัยก็ไปบรรยายให้แก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยโดยตรง   เมื่อประเมินผลการดำเนินงานแล้วพบว่า ทำได้ไม่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย  บางครั้งประสบปัญหาเรื่องการเดินทาง   และไม่มีคู่มือสำหรับประชาชน และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ต้องจัดทำเป็นเรื่องๆ  โดยเรียบเรียงขึ้นใหม่จากหลายแหล่งความรู้  ดังนั้นจึงคิดว่า  หากจัดทำคู่มือการจัดการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมสำหรับพื้นที่ประสบอุทกภัย ที่เน้นเฉพาะเนื้อหาสำคัญ และเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตของผู้ประสบอุทกภัยโดยใช้ภาษาง่ายๆ ในการเขียนน่าจะทำให้เกิดความเข้าใจได้เมื่ออ่านคู่มือ   นอกจากนี้ยังคาดหวังว่า คู่มือฉบับนี้จะช่วยแบ่งเบาภาระของผู้นำชุมชน เจ้าหน้าที่สาธารณสุข  เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการออกไปให้ความรู้จัดการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมแก่ประชาชน  รวมทั้งน่าจะส่งผลให้การจัดการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมทำง่ายขึ้น  เมื่อประชาชนเกิดความรู้ ความเข้าใจ

Continue Reading →

♥ ศึกษาสถานการณ์ระบบประปาในพื้นที่เขตตรวจราชการ ที่ 18 ประจำปีงบประมาณ 2556

นางฉันท์พิชชญา สุวรรณเกสร์

จากการสำรวจข้อมูลของศูนย์อนามัยที่ 8 ปี 2554 มีประปาเทศบาล ทั้งหมด 28 แห่ง ประปาหมู่บ้าน 1,990 แห่ง และประปาภูมิภาค 36 แห่ง และจากการดำเนินงานโครงการน้ำประปาดื่มได้       มาตั้งแต่ปี 2541 จนถึงปี 2554 มีระบบประปาที่น้ำประปาผ่านการรับรองแล้วทั้งหมด 53 แห่ง แต่จากการสุ่ม ตรวจเฝ้าระวังคุณภาพน้ำดื่มได้ของศูนย์อนามัยที่ 8 เมื่อปี 2546 พบว่า ระบบน้ำประปาที่ผ่านการรับรองประปาดื่มได้ สามารถรักษาคุณภาพได้เพียงร้อยละ 33.3 ซึ่งส่วนใหญ่ที่ไม่ผ่านเกณฑ์คุณภาพน้ำ คือ ด้านแบคทีเรีย

จากการศึกษารูปแบบการรักษาคุณภาพน้ำประปาดื่มได้ของจังหวัดนครสวรรค์ พบว่า การสุ่มตรวจติดตามอย่างสม่ำเสมอโดยเจ้าหน้าที่ และการประกาศเกียรติคุณสามารถกระตุ้นระบบประปา ให้มีการดูแลรักษาและเฝ้าระวังคุณภาพน้ำอย่างต่อเนื่อง โดยระบบประปาจะสามารถรักษาคุณภาพน้ำได้ร้อยละ 57.1 ปี 2552 – 2555 ศูนย์อนามัยที่ 8 ได้ดำเนินการโครงการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำประปาดื่มได้ โดยสำรวจระบบประปาที่เคยผ่านการรับรองน้ำประปาดื่มได้ และระบบประปาที่สมัครเข้าร่วมโครงการประปาดื่มได้ จำนวน 97 แห่ง พบว่า ระบบประปาที่มีความพร้อม ในการส่งตัวอย่างน้ำส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 63 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 64.9 มีโครงสร้างใช้การได้ ทุกระบบมีการดูแลบำรุงรักษาอย่างถูกวิธี และเติมคลอรีนถูกต้อง63 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 และเฝ้าระวังคุณภาพน้ำประปาจนผ่านเกณฑ์น้ำประปาดื่มได้ 43แห่ง คิดเป็นร้อยละ 68.3 จากการสำรวจจำนวนระบบประปาทั้งหมด 2,054 แห่ง ระบบประปาที่สมัครเข้าร่วมโครงการประปาดื่มได้ ตั้งแต่ ปี 2551 – 2555จำนวน 114 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 5.6

จากสถานการณ์ดังกล่าว และทิศทางการดำเนินงานด้านคุณภาพน้ำบริโภค ของกรมอนามัย ศูนย์อนามัยที่ 8 นครสวรรค์ จึงได้จัดทำ “โครงการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำ ในเครือข่ายบริการที่ 3 ปีงบประมาณ 2556” ขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อมระบบประปาที่ให้บริการแก่โรงเรียนที่เข้าโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร และติดตามให้ ผ่านเกณฑ์มาตรฐานน้ำบริโภคของกรมอนามัย พ.ศ.2553 ซึ่งจะส่งผลให้ประชาชนมีน้ำสะอาดปลอดภัยบริโภคเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องต่อไป

Continue Reading →

Next Page

Page 1 of 2