Category Archives: คลังความรู้สิ่งแวดล้อม
♥พัฒนาผลิตภัณฑ์น้ายาเอนกประสงค์ลดโลกร้อน

♥พัฒนาผลิตภัณฑ์น้ายาเอนกประสงค์ลดโลกร้อน

จัดทำโดย งานวิสัญญี ห้องคลอด ห้องผ่าตัด

การทบทวนการจัดการความรู้ (BAR)
เพื่อตอบรับนโยบายกรมอนามัยและศูนย์อนามัยที่ 3 เรื่องการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาลอย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้หลักการสุขาภิบาลอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ด้วยกลยุทธ์ Clean และกิจกรรม Green ร่วมกับในช่วงเดือนที่ผ่านมามีการประเมินต้นทุนของหน่วยงาน พบว่า ต้นทุนเกี่ยวกับการเบิกจ่ายน้ายาท้าความสะอาด ได้แก่ น้ายาล้างจาน น้ายาล้างห้องน้า สบู่ล้างมือ มีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง ตัวอย่างเช่น น้ายาล้างจาน ใช้เดือนละ 1 แกลลอน เป็นต้น ซึ่งน้ายาเหล่านี ล้วนมีส่วนประกอบของสารเคมี ซึ่งเป็นพิษทั งต่อผู้ใช้และสิ่งแวดล้อมทั้งสิ้น

Continue Reading →

♥การปลูกไม้ดอกไม้ประดับสวย ด้วยมือเรา

♥การปลูกไม้ดอกไม้ประดับสวย ด้วยมือเรา

จัดทำโดย งานสนาม กลุ่มอำนวยการ ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์

วัตถุประสงค์
เพื่อจัดทำขั้นตอนการจัดกิจกรรมรณรงค์ปลูกต้นไม้
กระบวนการจัดการความรู้
การบ่งชี้ความรู้
         ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมางานสนาม ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ให้เจ้าหน้าที่ศูนย์อนามัยที่ 3 มีส่วนร่วมในปลูกต้นไม้ในโอกาสวันสำคัญต่างๆ เช่น วันสิ่งแวดล้อมโลก วันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย วันพ่อ วันแม่ วันครบรอบก่อตั้งศูนย์ ฯลฯ ต้นไม้ที่ปลูกมีทั้งชนิดไม้ยืนต้น และไม้ล้มลุก ซึ่งจากการประเมินผลเมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรมรณรงค์ปลูกต้นไม้แล้วพบว่า ต้นไม้ที่ปลูกเว้นระยะไม่เท่ากัน การกลบดินไม่เรียบร้อย ขณะทำกิจกรรมเกิดความสับสนวุ่นวาย เนื่องจากไม่มีการแบ่งหน้าที่ผู้ร่วมกิจกรรม ทำให้หลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมรณรงค์ปลูกต้นไม้ทุกครั้ง เจ้าหน้าที่งานสนามไม่สามารถควบคุมกำกับให้ผู้มาร่วมกิจกรรมทำตามแผนงานที่วางไว้ได้ จึงทำให้เกือบทุกครั้งภายหลังเสร็จสิ้นกิจกรรมรณรงค์เจ้าหน้าที่งานสนามต้องมาปรับปรุงแก้ไขอยู่เสมอ เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย และสวยงาม จากปัญหาดังกล่าวงานสนามจึงสนใจที่จะจัดทำขั้นตอนการจัดกิจกรรมรณรงค์ปลูกต้นไม้ เพื่อให้เกิดระบบการจัดการที่ดี มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงามตามแผนผังที่ได้วางแผนไว้ อีกทั้งยังเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการปลูกต้นไม้ให้แก่เจ้าหน้าที่ที่มาร่วมกิจกรรมด้วย

Continue Reading →

♥การจัดการขยะมูลฝอย แผนกวัยทำงาน

♥การจัดการขยะมูลฝอย แผนกวัยทำงาน

จัดทำโดย กลุ่มงานวัยทำงาน

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้บุคลากรงานวัยทำงานแยกขยะได้ถูกต้อง
องค์ประกอบที่ 1 การบ่งชี้ความรู้
จากสถานการณ์ปัจจุบันพบว่าการถังขยะของเจ้าหน้าที่หน่วยงานวัยทำงานพบการทิ้งขยะไม่ถูกประเภท ทำให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม ทำให้เกิดความยุ่งยากในการกำจัดขยะ
องค์ประกอบที่ 2 การแสวงหาความรู้
ประชุมร่วมกันหาแนวทางลดโลกร้อนกับเจ้าหน้าที่ เรื่องการจัดการขยะมูลฝอยแผนกวัยทำงาน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเจ้าหน้าที่เรื่องการแยกขยะ
ทบทวนรวบรวมความรู้แหล่งต่าง ๆ เรื่องระบบการจัดการขยะ เช่น การแยกประเภทขยะ, การจัดเก็บ
การจัดการขยะมูลฝอยติดเชื้อ ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ 2545
การแยกขยะตามเกณฑ์มาตรฐาน GREEN CLEAN Hospital

Continue Reading →

♥การพัฒนารูปแบบการคัดแยกขยะ

♥การพัฒนารูปแบบการคัดแยกขยะ

จัดทำโดย เยาวลักษณ์ กาญจนะ ,นริศา ทิมศิลป์ และคณะ

องค์ประกอบที่ 1 การบ่งชี้ความรู้ (Knowledge identification)ที่มาความสำคัญ เหตุผล และความจำเป็น
            ปัญหาขยะมูลฝอยเป็นปัญหาทางสิ่งแวดล้อมที่สำคัญอีกปัญหาหนึ่งในปัจจุบัน ซึ่งพบได้ในประเทศที่พัฒนาแล้วและประเทศที่กำลังพัฒนา ขยะมูลฝอยก่อให้เกิดผลกระทบมากมาย ทั้งต่อสภาพแวดล้อมและสุขภาพ เช่นเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของแมลงพาหะของโรคต่างๆ ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม การจัดการขยะมูลฝอยอย่างมีประสิทธิภาพ จำเป็นต้องใช้งบประมาณจำนวนมาก ทำให้ส่งผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจของประเทศ จากการรายงานสถานการณ์การเกิดขยะมูลฝอยระดับประเทศ พบปัญหามลพิษด้านขยะมูลฝอยวิกฤตมากกว่าปัญหามลพิษอื่นๆโดยมีขยะมูลฝอยทั่วประเทศต่อปีมากกว่า 26 ล้านตัน เป็นขยะมูลฝอยติดเชื้อ 50,481 ตัน อัตราการเกิดขยะเท่ากับ 1.15 กิโลกรัมต่อคนต่อวัน 38ซึ่งการรายงานจากกรมควบคุมมลพิษ “สถานการณ์มลพิษ 2559” มูลฝอยชุมชนเพิ่ม 1.9 แสนตัน 43% กำจัดไม่ถูกต้อง38 และในอนาคตคาดว่าปริมาณขยะมูลฝอยมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น
จากสถานการณ์ปัจจุบันพบว่าขยะภายในศูนย์อนามัยที่ 3 ไม่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน จากการสุ่มประเมิน ตรวจพบว่า ขยะทั่วไปและขยะรีไซเคิลทิ้งรวมกันร้อยละ 100 และมีการทิ้งรวมกันในถังขยะทั่วไปร้อยละ 100 และจากการเก็บรวบรวมข้อมูลการจัดเก็บขยะติดเชื้อพบว่า

Continue Reading →

♥การจัดการขยะมูลฝอย แผนกวัยทำงาน

กลุ่มงานวัยทำงาน

เพื่อให้บุคลากรงานวัยทำงานแยกขยะได้ถูกต้อง

การบ่งชี้ความรู้

จากสถานการณ์ปัจจุบันพบว่าการถังขยะของเจ้าหน้าที่หน่วยงานวัยทำงานพบการทิ้งขยะไม่ถูกประเภท ทำให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม ทำให้เกิดความยุ่งยากในการกำจัดขยะ

Continue Reading →

♥การปลูกไม้ดอกไม้ประดับสวย ด้วยมือเรา

งานสนาม กลุ่มอำนวยการ  ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์

 

วัตถุประสงค์

เพื่อจัดทำขั้นตอนการจัดกิจกรรมรณรงค์ปลูกต้นไม้

การบ่งชี้ความรู้

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมางานสนาม ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ให้เจ้าหน้าที่ศูนย์อนามัยที่ 3 มีส่วนร่วมในปลูกต้นไม้ในโอกาสวันสำคัญต่างๆ เช่น วันสิ่งแวดล้อมโลก วันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย  วันพ่อ วันแม่ วันครบรอบก่อตั้งศูนย์ ฯลฯ ต้นไม้ที่ปลูกมีทั้งชนิดไม้ยืนต้น และไม้ล้มลุก ซึ่งจากการประเมินผลเมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรมรณรงค์ปลูกต้นไม้แล้วพบว่า

Continue Reading →

♥ศูนย์ 3 4G (0 3 4 G)

เยาวลักษณ์ กาญจนะ

นริศา ทิมศิลป์ และคณะ

การบ่งชี้ความรู้ (Knowledge identification)

ที่มาความสำคัญ เหตุผล และความจำเป็น

ปัญหาขยะมูลฝอยเป็นปัญหาทางสิ่งแวดล้อมที่สำคัญอีกปัญหาหนึ่งในปัจจุบัน ซึ่งพบได้ในประเทศที่พัฒนาแล้วและประเทศที่กำลังพัฒนา ขยะมูลฝอยก่อให้เกิดผลกระทบมากมาย ทั้งต่อสภาพแวดล้อมและสุขภาพ เช่นเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของแมลงพาหะของโรคต่างๆ ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม การจัดการขยะมูลฝอยอย่างมีประสิทธิภาพ จำเป็นต้อง

Continue Reading →

♥ การศึกษาสถานการณ์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมของตลาดประเภทที่ 2 ในเขตสุขภาพที่ 3

tin

นางสาวเสาวนีย์  สาบุตร

เหตุผลและที่มา

ตามที่กระทรวงสาธารณสุข ได้ออกกฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะของตลาด พ.ศ.2551 โดยอาศัยอำนาจแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 โดยกฎกระทรวงได้แบ่งตลาดออกเป็น 2 ประเภท คือตลาดประเภทที่ 1 (ตลาดที่มีโครงสร้างอาคาร) กรมอนามัย โดยมีมาตรการให้ตลาดประเภทที่ 1 ทุกแห่งทั่วประเทศ ได้รับการพัฒนายกระดับเป็นตลาดสด น่าซื้อ ในขณะที่ตลาดประเภทที่ 2 (ตลาดที่ไม่มีโครงสร้างอาคาร) ส่วนใหญ่มักเป็นตลาดนัด ปัจจุบันมีอยู่มากมายกระจายไปตามตำบลหรือหมู่บ้านต่างๆ มีการจำหน่ายสินค้าหลากหลายชนิดและราคาถูก ประชาชนจึงนิยมไปจับจ่ายซื้อสินค้า แต่ตลาดประเภทดังกล่าวในปัจจุบันยังไม่ได้มาตรฐาน และในการจัดตั้งตลาดบางแห่งไม่ได้ขออนุญาตจากราชการส่วนท้องถิ่น ประกอบกับผู้จัดตั้งตลาดส่วนใหญ่ไม่ได้ปฏิบัติให้ถูกต้องในเรื่อง

Continue Reading →

♥ สวยสวยกับคนสวนคุณภาพ

ชัชวาล

นายชัชวาล    โพธิ์ทัย

ความสำคัญของปัญหา

เนื่องด้วยสวนขวัญวันเสด็จแต่ก่อนเป็นสวนสุขภาพที่ใช้ในการทำกิจกรรมต่างๆของศูนย์แต่เนื่องด้วยศูนย์มีการก่อสร้างตึกพิษเศษสำหรับผู้ป่วยขึ้นบริเวณ สวนขวัญวันเสด็จ จึงทำให้สภาพของสวนขวัญถูกปล่อยทิ้งไม่สามารถใช้ทำกิจกรรมได้    ดังนั้นงานสนามจึงได้ดำเนินการปรับปรุงพื้นที่สวนขวัญวันเสด็จเพื่อให้เป็นสถานที่สำหรับชุมชนชาวศูนย์ใช้ทำกิจกรรม เช่น เป็นลานออกกำลังกาย เป็นสวนสุขภาพครอบครัว เป็นลานกิจกรรมสังสรรค์ต่างๆ เป็นต้น ทั้งนี้การพัฒนาสวนขวัญวันเสด็จนั้นเป็นการพัฒนาต่อยอดจากการดำเนินงาน KM สวนสวยด้วย 3 ด. ที่มีวัตถุประสงค์พัฒนาสวนสวยให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ของศูนย์อนามัยที่ 8

วัตถุประสงค์ของการจัดการความรู้

                เพื่อเป็นสวนสุขภาพสำหรับกิจกรรมออกกำลังกายและพักผ่อน ของชุมชนศูนย์อนามัยที่ 8

Continue Reading →

♥ แนวปฏิบัติการคัดแยกขยะโดยใช้รูปภาพ

pipu

นายฤชา นิมิตรพรชัย

กรมอนามัยเป็นหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบงานด้านการส่งเสริมสุขภาพและการจัดการสิ่งแวดล้อม  และได้จัดทำโครงการสาธารณสุขรวมใจรณรงค์ลดโลกร้อนตั้งแต่ปีงบประมาณ 2553ศูนย์อนามัยที่ 8 โดยคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยได้จัดทำโครงการการจัดการขยะของศูนย์อนามัยที่ 8 อย่างถูกหลักสุขาภิบาล  และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  เพื่อสนับสนุนโครงการสาธารณสุขรวมใจ  รณรงค์ลดโลกร้อน  จากการประเมินผลพบว่าการแยกขยะทิ้งยังทำได้ไม่ถูกต้อง เนื่องจากปัจจุบันมีขยะหลายประเภทจนไม่สามารถแยกได้ถูก  ส่วนหนึ่งมาจากการขาดความรู้และทักษะเรื่องการคัดแยก รวมถึงยังไม่มีการนำขยะไปจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุด  ทางหน่วยงานจึงต้องการให้ทุกหน่วยงานร่วมมือในการคัดแยกขยะให้ถูกต้อง  Continue Reading →

Next Page

Page 1 of 2