Category Archives: คลังความรู้สิ่งแวดล้อม
♥สถานที่ทางานคนรักษ์โลก (GREEN Workplace)

สถานที่ทางานคนรักษ์โลก (GREEN Workplace)


นางเกษณี วงศ์สุฤทธิ์ นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ

น.ส.กมลกาญจน์ คุ้มชู นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ

นายเอกลักษณ์ ชินคา นักวิชาการคอมพิวเตอร์

กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากาลังคน

ความเป็นมา

สิ่งแวดล้อมมีความสาคัญต่อชีวิตมนุษย์ เพราะสิ่งแวดล้อมเอื้อประโยชน์ให้มนุษย์ได้รับปัจจัยสี่ในการดารงชีวิต ดังนั้นเมื่อจานวนประชากรเพิ่มมากขึ้นจึงมีการประดิษฐ์และพัฒนาเทคโนโลยีมาสร้างที่อยู่อาศัย ผลิตเครื่องนุ่งห่ม อาหาร ยารักษาโรค และสิ่งอานวยความสะดวกด้านอื่นๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชากร ทาให้สิ่งแวดล้อมจานวนมากถูกนามาใช้จนเกิดความเสื่อมโทรม เกิดมลพิษทางน้า อากาศ เสียงส่งผลให้สภาพภูมิอากาศมีการเปลี่ยนแปลง (Climate change) และทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ อย่างต่อเนื่อง

Continue Reading →

♥การสำรวจความต้องการใช้ชุดทดสอบโคลิฟอร์มแบคทีเรียภาคสนามในผู้ปฏิบัติงานสุขาภิบาลอาหารและน้ำ เขตสุขภาพที่ 3 (อ.11 และ อ.13)

การสำรวจความต้องการใช้ชุดทดสอบโคลิฟอร์มแบคทีเรียภาคสนามในผู้ปฏิบัติงานสุขาภิบาลอาหารและน้ำ เขตสุขภาพที่ 3 (อ.11 และ อ.13)
(The survey of Coliform Bacteria field test kit demand in food and water sanitation workers, Regional Health 3)
ผู้รับผิดชอบ
นางกรุณา สุขแท้
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
นางสาวสุทธิหญิง ฝอยทอง
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
นายชำนาญ ม่วงแดง
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
นางนพวรรณ ศรีชมภู
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นางสาวฐิรัศท์ชา รอดตัว
จพง.วิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญงาน
นางสาวจุไรรัตน์ ชำนาญไพร
เจ้าพนักงานเวชสถิติชำนาญงาน
นางสาวเสาวนีย์ สาบุตร
นักวิชาการสาธารณสุข
ระดับคะแนนที่ 1
PDCA วงรอบที่ 1 สรุปการถอดบทเรียน วงรอบ 1 ประกอบด้วย
– พูดคุยหรือประชุม จนท.ในหน่วยงาน (ไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง) – สกัด ความรู้ที่เกิดขึ้นใหม่ จากการทำ KM ในวงรอบที่ 1
– สรุป ขั้นตอน การพัฒนาจากความรู้ที่เกิดขึ้นใหม่ – แสดง ผลลัพธ์ จากการทำ KM ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ ได้ประชุมทีมงานทั้งการประชุมแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ มากกว่า 2 ครั้ง เพื่อสรุปผลการถอดบทเรียน และเตรียมความพร้อมรองรับ “การพัฒนาระบบบริการชุดตรวจเฝ้าระวังการปนเปื้อนในอาหารและน้ำภาคสนาม ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์” (ผลิตชุดทดสอบโคลิฟอร์มแบคทีเรีย อ.11 และ อ.13) ซึ่งศูนย์อนามัยจะใช้ชุดทดสอบภาคสนามนี้เพื่อสนับสนุนการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำภาคสนามแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ และในอนาคตศูนย์อนามัยจะให้บริการจำหน่ายชุดทดสอบภาคสนาม อ.11 และ อ.13 ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 3 การทำงานจัดการความรู้ (KM) ช่วงไตรมาสที่ 3 และไตรมาสที่ 4 คณะทำงานได้สกัดองค์ความรู้ใหม่สำหรับใช้เป็นข้อมูลวางแผนการผลิตชุดทดสอบภาคสนาม อ.11 และ อ.13 เกิดความรู้ที่ได้จากการถอดบทเรียน เรื่อง “การสำรวจความต้องการใช้ชุดทดสอบโคลิฟอร์มแบคทีเรียภาคสนามในผู้ปฏิบัติงานสุขาภิบาลอาหารและน้ำ เขตสุขภาพที่ 3 (อ.11 และ อ.13)” (The survey of Coliform Bacteria field test kit demand in food and water sanitation workers, Regional Health 3) ซึ่งในวงรอบที่ 1 ของการทำ PDCA ได้ผลการถอดบทเรียนออกมา 3 ส่วน ได้แก่ 1.วัตถุประสงค์ 2.ขั้นตอนการดำเนินงาน และ 3.ผลลัพธ์ คือ ประเด็นหลักสำหรับการสร้างแบบสอบถามสำรวจความต้องการใช้ชุดทดสอบโคลิฟอร์มแบคทีเรียในผู้ปฏิบัติงานสุขาภิบาลอาหารและน้ำ เขตสุขภาพที่ 3 มีรายละเอียด ดังนี้
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสำรวจความต้องการใช้ชุดทดสอบโคลิฟอร์มแบคทีเรียภาคสนาม (อ.11 และ อ.13) ในผู้ปฏิบัติงานสุขาภิบาลอาหารและน้ำ เขตสุขภาพที่ 3
2. เพื่อทราบข้อมูลพื้นฐานสำหรับการผลิตชุดทดสอบโคลิฟอร์มแบคทีเรียภาคสนาม (อ.11 และ อ.13) เขตสุขภาพที่ 3
กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม หน้า 2
ขั้นตอนการดำเนินงาน คือ

Continue Reading →

♥พัฒนาผลิตภัณฑ์น้ายาเอนกประสงค์ลดโลกร้อน

♥พัฒนาผลิตภัณฑ์น้ายาเอนกประสงค์ลดโลกร้อน

จัดทำโดย งานวิสัญญี ห้องคลอด ห้องผ่าตัด

การทบทวนการจัดการความรู้ (BAR)
เพื่อตอบรับนโยบายกรมอนามัยและศูนย์อนามัยที่ 3 เรื่องการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาลอย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้หลักการสุขาภิบาลอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ด้วยกลยุทธ์ Clean และกิจกรรม Green ร่วมกับในช่วงเดือนที่ผ่านมามีการประเมินต้นทุนของหน่วยงาน พบว่า ต้นทุนเกี่ยวกับการเบิกจ่ายน้ายาท้าความสะอาด ได้แก่ น้ายาล้างจาน น้ายาล้างห้องน้า สบู่ล้างมือ มีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง ตัวอย่างเช่น น้ายาล้างจาน ใช้เดือนละ 1 แกลลอน เป็นต้น ซึ่งน้ายาเหล่านี ล้วนมีส่วนประกอบของสารเคมี ซึ่งเป็นพิษทั งต่อผู้ใช้และสิ่งแวดล้อมทั้งสิ้น

Continue Reading →

♥การปลูกไม้ดอกไม้ประดับสวย ด้วยมือเรา

♥การปลูกไม้ดอกไม้ประดับสวย ด้วยมือเรา

จัดทำโดย งานสนาม กลุ่มอำนวยการ ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์

วัตถุประสงค์
เพื่อจัดทำขั้นตอนการจัดกิจกรรมรณรงค์ปลูกต้นไม้
กระบวนการจัดการความรู้
การบ่งชี้ความรู้
         ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมางานสนาม ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ให้เจ้าหน้าที่ศูนย์อนามัยที่ 3 มีส่วนร่วมในปลูกต้นไม้ในโอกาสวันสำคัญต่างๆ เช่น วันสิ่งแวดล้อมโลก วันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย วันพ่อ วันแม่ วันครบรอบก่อตั้งศูนย์ ฯลฯ ต้นไม้ที่ปลูกมีทั้งชนิดไม้ยืนต้น และไม้ล้มลุก ซึ่งจากการประเมินผลเมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรมรณรงค์ปลูกต้นไม้แล้วพบว่า ต้นไม้ที่ปลูกเว้นระยะไม่เท่ากัน การกลบดินไม่เรียบร้อย ขณะทำกิจกรรมเกิดความสับสนวุ่นวาย เนื่องจากไม่มีการแบ่งหน้าที่ผู้ร่วมกิจกรรม ทำให้หลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมรณรงค์ปลูกต้นไม้ทุกครั้ง เจ้าหน้าที่งานสนามไม่สามารถควบคุมกำกับให้ผู้มาร่วมกิจกรรมทำตามแผนงานที่วางไว้ได้ จึงทำให้เกือบทุกครั้งภายหลังเสร็จสิ้นกิจกรรมรณรงค์เจ้าหน้าที่งานสนามต้องมาปรับปรุงแก้ไขอยู่เสมอ เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย และสวยงาม จากปัญหาดังกล่าวงานสนามจึงสนใจที่จะจัดทำขั้นตอนการจัดกิจกรรมรณรงค์ปลูกต้นไม้ เพื่อให้เกิดระบบการจัดการที่ดี มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงามตามแผนผังที่ได้วางแผนไว้ อีกทั้งยังเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการปลูกต้นไม้ให้แก่เจ้าหน้าที่ที่มาร่วมกิจกรรมด้วย

Continue Reading →

♥การจัดการขยะมูลฝอย แผนกวัยทำงาน

♥การจัดการขยะมูลฝอย แผนกวัยทำงาน

จัดทำโดย กลุ่มงานวัยทำงาน

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้บุคลากรงานวัยทำงานแยกขยะได้ถูกต้อง
องค์ประกอบที่ 1 การบ่งชี้ความรู้
จากสถานการณ์ปัจจุบันพบว่าการถังขยะของเจ้าหน้าที่หน่วยงานวัยทำงานพบการทิ้งขยะไม่ถูกประเภท ทำให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม ทำให้เกิดความยุ่งยากในการกำจัดขยะ
องค์ประกอบที่ 2 การแสวงหาความรู้
ประชุมร่วมกันหาแนวทางลดโลกร้อนกับเจ้าหน้าที่ เรื่องการจัดการขยะมูลฝอยแผนกวัยทำงาน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเจ้าหน้าที่เรื่องการแยกขยะ
ทบทวนรวบรวมความรู้แหล่งต่าง ๆ เรื่องระบบการจัดการขยะ เช่น การแยกประเภทขยะ, การจัดเก็บ
การจัดการขยะมูลฝอยติดเชื้อ ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ 2545
การแยกขยะตามเกณฑ์มาตรฐาน GREEN CLEAN Hospital

Continue Reading →

♥การพัฒนารูปแบบการคัดแยกขยะ

♥การพัฒนารูปแบบการคัดแยกขยะ

จัดทำโดย เยาวลักษณ์ กาญจนะ ,นริศา ทิมศิลป์ และคณะ

องค์ประกอบที่ 1 การบ่งชี้ความรู้ (Knowledge identification)ที่มาความสำคัญ เหตุผล และความจำเป็น
            ปัญหาขยะมูลฝอยเป็นปัญหาทางสิ่งแวดล้อมที่สำคัญอีกปัญหาหนึ่งในปัจจุบัน ซึ่งพบได้ในประเทศที่พัฒนาแล้วและประเทศที่กำลังพัฒนา ขยะมูลฝอยก่อให้เกิดผลกระทบมากมาย ทั้งต่อสภาพแวดล้อมและสุขภาพ เช่นเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของแมลงพาหะของโรคต่างๆ ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม การจัดการขยะมูลฝอยอย่างมีประสิทธิภาพ จำเป็นต้องใช้งบประมาณจำนวนมาก ทำให้ส่งผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจของประเทศ จากการรายงานสถานการณ์การเกิดขยะมูลฝอยระดับประเทศ พบปัญหามลพิษด้านขยะมูลฝอยวิกฤตมากกว่าปัญหามลพิษอื่นๆโดยมีขยะมูลฝอยทั่วประเทศต่อปีมากกว่า 26 ล้านตัน เป็นขยะมูลฝอยติดเชื้อ 50,481 ตัน อัตราการเกิดขยะเท่ากับ 1.15 กิโลกรัมต่อคนต่อวัน 38ซึ่งการรายงานจากกรมควบคุมมลพิษ “สถานการณ์มลพิษ 2559” มูลฝอยชุมชนเพิ่ม 1.9 แสนตัน 43% กำจัดไม่ถูกต้อง38 และในอนาคตคาดว่าปริมาณขยะมูลฝอยมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น
จากสถานการณ์ปัจจุบันพบว่าขยะภายในศูนย์อนามัยที่ 3 ไม่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน จากการสุ่มประเมิน ตรวจพบว่า ขยะทั่วไปและขยะรีไซเคิลทิ้งรวมกันร้อยละ 100 และมีการทิ้งรวมกันในถังขยะทั่วไปร้อยละ 100 และจากการเก็บรวบรวมข้อมูลการจัดเก็บขยะติดเชื้อพบว่า

Continue Reading →

♥การจัดการขยะมูลฝอย แผนกวัยทำงาน

กลุ่มงานวัยทำงาน

เพื่อให้บุคลากรงานวัยทำงานแยกขยะได้ถูกต้อง

การบ่งชี้ความรู้

จากสถานการณ์ปัจจุบันพบว่าการถังขยะของเจ้าหน้าที่หน่วยงานวัยทำงานพบการทิ้งขยะไม่ถูกประเภท ทำให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม ทำให้เกิดความยุ่งยากในการกำจัดขยะ

Continue Reading →

♥การปลูกไม้ดอกไม้ประดับสวย ด้วยมือเรา

งานสนาม กลุ่มอำนวยการ  ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์

 

วัตถุประสงค์

เพื่อจัดทำขั้นตอนการจัดกิจกรรมรณรงค์ปลูกต้นไม้

การบ่งชี้ความรู้

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมางานสนาม ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ให้เจ้าหน้าที่ศูนย์อนามัยที่ 3 มีส่วนร่วมในปลูกต้นไม้ในโอกาสวันสำคัญต่างๆ เช่น วันสิ่งแวดล้อมโลก วันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย  วันพ่อ วันแม่ วันครบรอบก่อตั้งศูนย์ ฯลฯ ต้นไม้ที่ปลูกมีทั้งชนิดไม้ยืนต้น และไม้ล้มลุก ซึ่งจากการประเมินผลเมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรมรณรงค์ปลูกต้นไม้แล้วพบว่า

Continue Reading →

♥ศูนย์ 3 4G (0 3 4 G)

เยาวลักษณ์ กาญจนะ

นริศา ทิมศิลป์ และคณะ

การบ่งชี้ความรู้ (Knowledge identification)

ที่มาความสำคัญ เหตุผล และความจำเป็น

ปัญหาขยะมูลฝอยเป็นปัญหาทางสิ่งแวดล้อมที่สำคัญอีกปัญหาหนึ่งในปัจจุบัน ซึ่งพบได้ในประเทศที่พัฒนาแล้วและประเทศที่กำลังพัฒนา ขยะมูลฝอยก่อให้เกิดผลกระทบมากมาย ทั้งต่อสภาพแวดล้อมและสุขภาพ เช่นเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของแมลงพาหะของโรคต่างๆ ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม การจัดการขยะมูลฝอยอย่างมีประสิทธิภาพ จำเป็นต้อง

Continue Reading →

♥ การศึกษาสถานการณ์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมของตลาดประเภทที่ 2 ในเขตสุขภาพที่ 3

tin

นางสาวเสาวนีย์  สาบุตร

เหตุผลและที่มา

ตามที่กระทรวงสาธารณสุข ได้ออกกฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะของตลาด พ.ศ.2551 โดยอาศัยอำนาจแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 โดยกฎกระทรวงได้แบ่งตลาดออกเป็น 2 ประเภท คือตลาดประเภทที่ 1 (ตลาดที่มีโครงสร้างอาคาร) กรมอนามัย โดยมีมาตรการให้ตลาดประเภทที่ 1 ทุกแห่งทั่วประเทศ ได้รับการพัฒนายกระดับเป็นตลาดสด น่าซื้อ ในขณะที่ตลาดประเภทที่ 2 (ตลาดที่ไม่มีโครงสร้างอาคาร) ส่วนใหญ่มักเป็นตลาดนัด ปัจจุบันมีอยู่มากมายกระจายไปตามตำบลหรือหมู่บ้านต่างๆ มีการจำหน่ายสินค้าหลากหลายชนิดและราคาถูก ประชาชนจึงนิยมไปจับจ่ายซื้อสินค้า แต่ตลาดประเภทดังกล่าวในปัจจุบันยังไม่ได้มาตรฐาน และในการจัดตั้งตลาดบางแห่งไม่ได้ขออนุญาตจากราชการส่วนท้องถิ่น ประกอบกับผู้จัดตั้งตลาดส่วนใหญ่ไม่ได้ปฏิบัติให้ถูกต้องในเรื่อง

Continue Reading →

Next Page

Page 1 of 2