Category Archives: คลังความรู้สำนักงาน
♥“คนตรวจสุขใจ เมื่อได้เอกสารครบถ้วน”

งานการเงิน

การบ่งชี้ความรู้

                 งานการเงินและบัญชี เป็นหน่วยงานที่ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของเอกสารเบิกจ่ายทางการเงิน ไม่ว่าจะเป็น การจัดประชุม อบรม การจัดทำโครงการ การเบิกค่าใช้จ่ายในการไปราชการ การประชุม/อบรม ซึ่งในปัจจุบันมีเจ้าหน้าที่มาติดต่อประสานงานในเรื่องเอกสารที่ใช้ในการจัดประชุม อัตราการเบิกจ่าย  ค่าใช้จ่ายต่าง ๆในโครงการ และในปัจจุบันมีเจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบหรือทำโครงการเพิ่มมากขึ้นตามกลุ่มภารกิจใหม่หลายคน และมีหลายคนที่ยังไม่ทราบหลักเกณฑ์  วิธีการ เอกสารการเบิกจ่าย ที่ถูกต้อง ครบถ้วน และทางการเงินและบัญชีมีบุคลากรในหน่วยงานที่เพิ่งมาทำงานใหม่ หรือ ไม่ทราบรายละเอียดที่ถูกต้อง ตรงตามหลักเกณฑ์วิธีการเบิกจ่าย เนื่องจาก

Continue Reading →

♥ขอซื้อขอจ้างทำได้ง่าย….ทำอย่างไร??

งานพัสดุ  กลุ่มอำนวยการ

การบ่งชี้ความรู้   

งานพัสดุได้มีหน้าที่ในการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุครุภัณฑ์ทั้งหมดภายในศูนย์อนามัยที่ 3  ให้ตรงตามความต้องการของหน่วยงาน แต่จากการดำเนินงานที่ผ่านมาพบว่า เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานใหม่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการขอซื้อขอจ้างของทุกหน่วยงานในศูนย์อนามัยที่ 3  ยังไม่เข้าใจในขั้นตอนการขอซื้อขอจ้างที่ถูกต้องตามระเบียบพัสดุ  และส่งผลทำให้เกิดข้อผิดพลาดในขั้นตอนการขอซื้อขอจ้าง ทำให้ได้รับพัสดุไม่ตรงตามความต้องการ  ทำให้เกิดความล่าช้าในการเบิกจ่ายพัสดุ

Continue Reading →

♥ทำลายเชื้อ พวกเรามั่นใจว่าทำได้

เจ้าหน้าที่จ่ายกลาง  งานบริการกลาง ( กลุ่มการพยาบาล )

การบ่งชี้ความรู้

 เหตุผลและที่มา(ในการคัดเลือกเรื่อง)

งานจ่ายกลาง เป็นศูนย์กลางของการรวบรวมอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ใช้งานแล้ว เข้าสู่กระบวนการทำลายเชื้อและทำให้ปราศจากเชื้อก่อนนำไปใช้ในการตรวจรักษาผู้ป่วย เริ่มจากกระบวนการล้างทำความสะอาด การบรรจุหีบห่อ และสุดท้ายคือการทำให้เครื่องมือปราศจากเชื้อ งานจ่ายกลางมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานจำนวน 8 อัตรา ซึ่งแต่ละบุคคลจะมีหน้าที่รับผิดชอบแตกต่างกันไป คือ เจ้าหน้าที่ประจำการล้างเครื่องมือจำนวน  2  คน  ,  เจ้าหน้าที่ประจำการบรรจุหีบห่อ  2 คน , เจ้าหน้าที่จัดทำถุงมือ 1 คน และ เจ้าหน้าที่ที่ประจำงานนึ่ง เครื่องมือ อีก 1 คน  อีก 2 คน จะเป็นเจ้าหน้าที่เวียน คือ สามารถทำได้ทุกตำแหน่งเมื่อเจ้าหน้าที่ประจำงานนั้นๆ หยุดงาน

Continue Reading →

♥ดีใจจัง ตังค์อยู่ครบ (การบริหารจัดการงบประมาณ)

กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคน

การบ่งชี้ความรู้

ความสำคัญและที่มาของปัญหา

การบริหารจัดการงบประมาณเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จของโครงการ กระบวนการบริหารจัดการที่ดีต้องมีขั้นตอนของการดำเนินงานที่ชัดเจน สามารถตรวจสอบได้ การวางแผนการใช้งบประมาณมีความสำคัญในการบริหารโครงการเนื่องจากเป็นตัวควบคุม กำกับ ที่จะทำให้โครงการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ เพื่อให้ผู้รับผิดชอบในการบริหารจัดการงบประมาณ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทราบ

Continue Reading →

♥รวมมิตรงานสารบรรณ

งานธุรการสารบรรณ

การบ่งชี้ความรู้   

งานธุรการ สารบรรณ และการเจ้าหน้าที่ กลุ่มอำนวยการ เป็นศูนย์กลางของการรับ–ส่ง หนังสือเข้าออก หนังสือภายในและภายนอก รวมถึงเอกสารต่าง จะต้องผ่านงานธุรการฯ เพื่อเสนอผู้อำนวยการศูนย์ฯ และส่งต่อไปยังหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ปัจจุบันได้นำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการรับ-ส่งหนังสือ ระยะแรกยังคงใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ควบคู่กับระบบ Manual เพื่อความสะดวก รวดเร็ว  ลดขั้นตอนในการทำงาน และความถูกต้องของหนังสือ  จากการทำงานที่ผ่านมายังพบว่า มีเอกสารสูญหาย มีความล่าช้าในการดำเนินงานบางขั้นตอน และยังเกิดปัญหาในเรื่องของขั้นตอนในการทำงานและการส่งงานแทนกัน

Continue Reading →

♥พัฒนางานการเงินด้านการเรียกเก็บ

หน่วยงาน งานการเงินและบัญชี

เหตุผลและที่มา

สืบเนื่องจาก การดำเนินกิจกรรม KM 2558 เรื่อง  การเรียกเก็บเงินอย่างไรให้ทันเวลา และเป็นปัจจุบัน งานการเงินฯสามารถแก้ไขการเรียกเก็บได้บางส่วน จากที่พบปัญหา เรื่อง ของตัวเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานใหม่ ขั้นตอน และความเชื่อมโยงกับงานอื่น ๆ ปัญหาดังกล่าวได้มีการแก้ไขจนสามารถทำให้การทำงานสามารถดำเนินต่อไปได้ แต่งานการเงินและบัญชีก็ยังพบปัญหาว่าทำไมจำนวนคงค้างของเอกสารเรียกเก็บเงินยังคงมีจำนวนไม่ลดลง เราจึงต้องค้นหาสาเหตุของปัญหาต่อไป

Continue Reading →

♥ความพึงพอใจของบุคลากรศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ต่อการสื่อสารภายในองค์กร

หน่วยงาน    กลุ่มจัดการความรู้และการศึกษาด้านสุขภาพ

วัตถุประสงค์ของการจัดการความรู้

  1. เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของบุคลากรศูนย์ฯ ต่อการสื่อสารภายในองค์กร 
  2. เพื่อศึกษาการเข้าถึงช่องทางการสื่อสารภายในองค์กร
  3. เพื่อศึกษาการรับรู้และความทันต่อเวลาในการรับข้อมูลข่าวสารของบุคลากรศูนย์ฯ

กระบวนการจัดการความรู้

การบ่งชี้ความรู้

เหตุผลและที่มา

ในปัจจุบันพบว่าการสื่อสารภายในองค์กรนับเป็นเรื่องหนึ่งที่สำคัญต่อการบริหารจัดการองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพ  เนื่องจากการสื่อสารเป็นเครื่องมือสำคัญในการเป็นตัวถ่ายทอดความต้องการ ความคิด ทัศนะ หรือวัตถุประสงค์ไปยังบุคคลต่อบุคคล กลุ่มต่อกลุ่ม หรือบุคคลต่อกลุ่ม เพื่อให้เกิดความเข้าใจในเป้าหมายร่วมกัน ทั้งนี้ยังส่งผลต่อการดำเนินงานขององค์กรให้เป็นไปอย่างสอดคล้อง มีประสิทธิภาพและตรงกับวัตถุประสงค์ขององค์กร  ซึ่งหากเกิดการสื่อสารที่ผิดพลาดจะส่งผลกระทบต่อการบรรลุประสิทธิผลขององค์กร จึงเห็นได้ว่าการสร้างระบบการสื่อสารภายในองค์กรที่ดีจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมาก  และสามารถสร้างความ    พึงพอใจในการสื่อสารแก่บุคลากรด้วยการสื่อสารภายในองค์กรของศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์  นั้นมีการสื่อสารค่อนข้างหลากหลายช่องทาง  บุคลากรของศูนย์ฯ สามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ ทั้งแบบเร่งด่วนและไม่เร่งด่วน ได้แก่  ระบบหนังสือเวียนผ่าน Intranet หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย/งาน  เอกสารหนังสือเวียน  โทรศัพท์ภายใน   บอร์ดประชาสัมพันธ์  เสียงตามสาย  Desktop  Facebook  Line  และจากเพื่อนร่วมงาน แต่พบว่า

Continue Reading →

♥ แนวทางการปรับพฤติกรรมของผู้ปกครองที่มาไม่ตรงเวลาโดยการจัดเก็บใบ VN เพื่อสะท้อนเวลาในการมารับบริการ

กันติชา

นางสาวกันติชา  เกษวิริยะการ

เหตุผลและที่มา

โครงการแนวทางการปรับพฤติกรรมของผู้ปกครองที่มาไม่ตรงเวลาโดยการจัดเก็บใบ VN เพื่อสะท้อนเวลาในการมารับบริการ  เป็นโครงการที่พัฒนางานการให้บริการของคลินิกส่งเสริมพัฒนาการร่วมกับคลินิกตรวจสุขภาพเด็กดี ซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้รับบริการมีพฤติกรรมในด้านการตรงต่อเวลา อันจะเป็นประโยชน์ต่อการรับบริการทั้งของตนเอง และผู้อื่นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ คลินิกส่งเสริมพัฒนาการร่วมกับคลินิกตรวจสุขภาพเด็กดี จึงได้เห็นความสำคัญและความจำเป็นที่จะปรับพฤติกรรมของผู้ปกครองให้มีความรับผิดชอบที่จะพาบุตรหลานมารับบริการ ได้ตรงเวลาเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้กฎกติกาของสังคม

Continue Reading →

♥ การพัฒนาระบบการรายงานความคลาเคลื่อนทางยา: Medication Error Reporting System (HPC8 เออรัก Med Error)

 

ภัทราวดี

ภญ. ภัทราวดี อำไพพันธุ์

เหตุผลและที่มา

ความคลาดเคลื่อนทางยา (Medication Error: ME) หมายถึง เหตุการณ์ใดๆ ที่สามารถป้องกันได้ ที่อาจเป็นสาเหตุหรือนำไปสู่การใช้ยาที่ไม่เหมาะสม หรือเป็นอันตรายแก่ผู้ป่วย ในขณะที่ยาอยู่ในความควบคุมของบุคลากรสาธารณสุข ผู้ป่วย หรือผู้รับบริการ เหตุการณ์เหล่านี้อาจเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติทางวิชาชีพ ผลิตภัณฑ์สุขภาพ กระบวนการ และระบบซึ่งรวมถึงการสั่งใช้ยา การสื่อสารคำสั่งใช้ยาแนวทางการป้องกันความคลาดเคลื่อนทางยาต้องมีวางแผนระดับนโยบาย โดย

Continue Reading →

♥ 7 ส K:\LAN + Cloud ปี 2 (Share-K -Online -Together : SKOT )

ประสิทธิ์

นายประสิทธิ์ อภิรมานนท์

เหตุผลและที่มา

ในปีงบประมาณ 2557 กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์และการวิจัยได้ดำเนินการพัฒนาระบบงาน7ส K:\LAN (Drive K:) เพื่อให้สะดวกต่อการสื่อสารผ่าน Drive K ระหว่างหน่วยงาน และภายในองค์กรให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน  โดยได้มีการปรับพื้นที่ (Drive K:) ในการเก็บข้อมูลทั้งหมดของทุกหน่วยงานเพิ่มจากเดิม 320 GB เป็น 1TB และกำหนดพื้นที่ให้ผู้ใช้ โดย User บุคคล คนๆ 2 GB แต่ถ้า User หน่วยงานๆ ละ 10 GB  ซึ่งจากการประเมินผลการดำเนินงานหลังจากดำเนินกิจกรรมชี้แจง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่มงานเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา  พบว่า

Continue Reading →

Next Page

Page 1 of 3