Category Archives: คลังความรู้สำนักงาน
♥ลดการแสดงหลักฐานกรณีใช้สิทธิจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง เด็กอายุต่่ากว่า 7 ปี

การจัดการความรู้ เรื่อง ลดการแสดงหลักฐานกรณีใช้สิทธิจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง เด็กอายุต่่ากว่า 7 ปี
โดย เจ้าหน้าที่ งานเวชระเบียนและสถิติ ( กลุ่มการพยาบาล )
1. นางเบ็ญจรัตน์ พัทธนันท์วงศ์ หัวหน้างานเวชระเบียนและสถิติ
2. นายธนกฤต ศรีพิรอด
3. นางภารดี จันต๊ะมูล
4. นางยุพา แซ่อึ้ง
5. นางศิริพันธ์ ปรีชาวุฒิ
6. นางวรรณภา เรืองฤทธิ์
งานเวชระเบียนและสถิติ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 3
การบ่งชี้ความรู้
ความเป็นมาและเหตุผลที่เลือกองค์ความรู้
ตามที่กรมบัญชีกลางได้เปลี่ยนระบบการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลจากการที่จะใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงได้ ต้องมีการเข้ารับลงทะเบียนสิทธิจ่ายตรง ณ สถานพยาบาลที่ต้องการเข้ารับการรักษาก่อน เป็นการแสดงหลักฐาน ณ จุดจ่ายเงินของสถานพยาบาลแทน โดยหลักฐานที่ใช้ได้แก่ บัตรประจาตัวประชาชนของผู้ใช้สิทธิ หรือสาเนาใบ สูติบัตร /สาเนาทะเบียนบ้าน กรณีอายุยังไม่ถึง 7 ปี ได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 4 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไปโดย

Continue Reading →

♥การพัฒนาการดำเนินงานงานการเงินและบัญชี

การพัฒนาการดาเนินงานงานการเงินและบัญชี
ผู้จัดทา : งานการเงินและบัญชี ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์
องค์ประกอบที่ 1 การบ่งชี้ความรู้
ความเป็นมาของปัญหา
การดำเนินงานภายใต้งานการเงินและบัญชี เจ้าหน้าที่ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ รวมทั้ง ลูกค้า
ภายนอก บริษัท ร้านค้า ต่าง ๆ ที่ต้องติดต่อประสานงานกับ งานการเงินและบัญชี เมื่อมาติดต่อจะไม่ทราบว่างาน
การเงินและบัญชีให้บริการด้านใดบ้าง และต้องทาอย่างไรในการติดต่อ ประสานงานกับการเงิน ติดต่อกับใคร
ตรงไหน กับเรื่องเหล่านี้
1. งานจ่าย ลูกค้าภายใน และภายนอก
2. งานรับเงินและการออกใบเสร็จ ลูกค้าภายใน และภายนอก
3. งานการเบิกเงินค่าใช้จ่ายต่าง ๆ
4. งานการเบิกค่ารักษา
5. งานการเบิกค่าการศึกษา
6. งานเงินเดือนและค่าตอบแทน
7. งานธุรการ สารบรรณ
8. งานออกใบเสร็จผู้รับบริการ OPD
9. งานเรียกเก็บ
ประเด็นปัญหา การค้นหาปัญหา
จากการสังเกตและเก็บข้อมูลลูกค้าภายในและภายนอกที่ผ่านมา พบว่า

Continue Reading →

♥การนิเทศงานอย่างมีประสิทธิภาพ

ชื่อการจัดการความรู้ การนิเทศงานอย่างมีประสิทธิภาพ
ผู้รับผิดชอบ
1.นางนัดดา วิรัติสกุล
2.นางมณฑวรรณ ยุชังกูล
3.นางศศิวันต์ ศุภนิเวศพ์
4.นางสาวเบ็ญจา ยมสาร
5.นางพรรณี ไพบูลย์
6.นางบุษรา ใจแสน
7.นางนาฏสินี ชัยแก้ว
8.นางกรุณา สุขแท้
การบ่งชี้ความรู้
2.1วิเคราะห์ปัญหาการตรวจราชการและนิเทศงาน จากการประชุมร่วมกับผู้อานวยการศูนย์และทีมผู้นิเทศ วันที่ 2 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมทางไกล สรุปการประชุมได้ดังนี้
รายงานการประชุมเตรียมการตรวจราชการ รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2562
วันที่ 2 มกราคม 2562 เวลา 09.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุมทางไกล ตึกอานวยการ ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์
…………………………………………………………………………..
ผู้เข้าร่วมประชุม
1.พญ.ศรินนา แสงอรุณ
ผู้อานวยการ
2.นางศศิวันต์ ศุภนิเวศพ์
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิเศษ
3.นางพรรณี ไพบูลย์
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
4.นางสาวเบ็ญจา ยมสาร
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิเศษ
5.นางนัดดา วิรัติสกุล
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิเศษ
6.นางกรุณา สุขแท้
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิเศษ
7.นางนาฏสินี ชัยแก้ว
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
8.นางมณฑวรรณ ยุชังกูล
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
วัตถุประสงค์การประชุม เพื่อเตรียมความพร้อมทีมผู้นิเทศในการออกตรวจราชการ รอบที่ 1 ปี 2562 ดังนี้

Continue Reading →

♥สิทธิการรักษาที่ควรรู้

♥สิทธิการรักษาที่ควรรู้

จัดทำโดย เจ้าหน้าที่ งานเวชระเบียนและสถิติ ( กลุ่มการพยาบาล )

การบ่งชี้ความรู้ความเป็นมาและเหตุผลที่เลือกองค์ความรู้
สิทธิด้านการรักษาพยาบาลมีการปรับปรุงเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ใช้สิทธิ ทาให้ ผู้เกี่ยวข้องและตัวผู้ใช้สิทธิเองเกิดความคลาดเคลื่อนไม่เข้าใจ งานเวชระเบียนฯ จึงจัดทาแนวทางปฏิบัติความรู้เรื่องสิทธิการรักษาและการใช้สิทธิ เพื่อเผยแพร่ให้กับเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน และประชาชนผู้มารับบริการ ได้รับรู้เรื่องสิทธิการรักษา ดังนี้
1. สิทธิการรักษาเบิกได้จากกรมบัญชีกลาง
2. สิทธิการรักษาเบิกได้จาก อปท.
3. สิทธิการรักษาเบิกประกันสังคม
4. สิทธิการรักษาเบิกประกันสุขภาพถ้วนหน้า
5. สิทธิการรักษาเบิกรัฐวิสาหกิจและเอกชน
โดยจัดทาในรูป QR Code
วัตถุประสงค์
เพื่อให้เจ้าหน้าที่ใน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้มารับบริการหรือผู้สนใจ ได้รับรู้เรื่องสิทธิการรักษาและขั้นตอนการใช้สิทธิได้ถูกต้อง

Continue Reading →

♥เขียนอย่างไรให้ได้ทันเวลา (การพัฒนาใบขอซื้อ/ขอจ้าง)

♥เขียนอย่างไรให้ได้ทันเวลา (การพัฒนาใบขอซื้อ/ขอจ้าง)

จัดทำโดย งานพัสดุ กลุ่มอานวยการ ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์

วัตถุประสงค์ของการจัดการความรู้
1 เพื่อพัฒนาใบขอซื้อขอจ้างให้ง่ายต่อการเขียน
2 เพื่อให้หน่วยงานที่ขอซื้อขอจ้างได้พัสดุที่ถูกต้อง ครบถ้วน
 กระบวนการจัดการความรู้
การบ่งชี้ความรู้ (เหตุผลที่มา และความสาคัญ)
งานพัสดุ กลุ่มอานวยการ เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุของศูนย์อนามัยที่ ๓ เพื่อให้ได้พัสดุ ตามความต้องการมีระเบียบและขั้นตอนการปฎิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซ้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ทาให้ต้องใช้เวลาในการจัดหาเพื่อให้ได้พัสดุตามต้องการ และการที่จะได้พัสดุได้ถูกต้องและทันเวลาที่ต้องการใช้งานนั้น งานพัสดุต้องทราบถึงความต้องการของงานต่างๆ เพื่อที่จะรวบรวม จัดซื้อให้ทันตามความต้องการและถูกต้อง พระราชบัญญัติการจัดซ้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เอกสารสาคัญที่จะช่วยให้งานพัสดุ ทราบความต้องการใช้พัสดุ ของงานต่างๆ ภายในศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ คือใบ ขอซื้อ/ขอจ้าง

Continue Reading →

♥พัฒนาคนให้พร้อมทุกงาน

♥พัฒนาคนให้พร้อมทุกงาน

จัดทำโดย เจ้าหน้าที่ งานบริการกลาง ( กลุ่มการพยาบาล )

การบ่งชี้ความรู้ ที่มาและเหตุผล ในการคัดเรื่อง
จากการปรับเปลี่ยนโครงสร้างของศูนย์อนามัยที่ 3 จึงต้องมีการปรับอัตรากาลังของเจ้าหน้าที่ทุกแผนกเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย แผนกบริการกลาง ซึ่งมีลักษณะงานแบ่งเป็น 2 ส่วน คือส่วนของงานจ่ายกลาง หรือ เรียกว่า Supply เป็นงานที่เกี่ยวกับด้านเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ในการรักษาผู้ป่วย งานซักฟอก เป็นงานที่เกี่ยวกับเครื่องผ้าที่ใช้สาหรับผู้รับบริการ มีการจัดเจ้าหน้าที่ตามลักษณะงาน คือเจ้าหน้าที่งาน Supply จานวน 7 คน และ เจ้าหน้าที่งานซักฟอก จานวน 3 คน โดยเจ้าหน้าที่ Supply สามารถปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าหน้าที่ซักฟอกได้ในกรณีฉุกเฉิน หรือเจ้าหน้าที่หยุดงาน ในขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ซักฟอกไม่สามารถมาปฏิบัติหน้าที่แทน Supply ซึ่งเป็นปัญหาที่ต้องการแก้ไข ซึ่งหัวหน้างานบริการกลางจึงคิดว่าน่าจะมีการพัฒนาเจ้าหน้าที่ซักฟอกให้สามารปฏิบัติงานด้านจ่ายกลาง (Supply ) ได้ และเพื่อเป็นการช่วยลดต้นทุนในการที่จะต้องตามเจ้าหน้าที่มาขึ้นปฏิบัติงานเพื่อเบิกค่าล่วงเวลา ( OT) และเป็น การพัฒนาคน ให้พร้อมกับทุกงาน โดยจะเริ่มจากงานล้างเครื่องมือก่อน และจะมีการต่อยอดไปงานอื่นต่อไป
วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ซักฟอกจานวน 3 คน ให้มีความสามารถปฏิบัติงานในงานจ่ายกลาง (Supply )ได้ในกรณีฉุกเฉิน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อเป็นการช่วยลดต้นทุนในการที่จะต้องตามเจ้าหน้าที่มาขึ้นปฏิบัติงานเพื่อเบิกค่าล่วงเวลา
การแสวงหาความรู้
หัวหน้างานบริการกลางได้ประชุมเจ้าหน้าที่ทั้งแผนก เพื่อแจ้งให้ทราบถึงหัวข้อเรื่องที่คัดเลือกมาจัดทาการจัดการความรู้ในแผนก และอธิบายเหตุผลให้ทุกคนทราบ พร้อมกับคิดทบทวนหาแหล่งความรู้ หรือเอกสารที่จะนามาใช้ในการจัดการความรู้ครั้งนี้ และควรจะเป็นข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้ จนได้แหล่งข้อมูลดังต่อไปนี้

Continue Reading →

♥การพัฒนาการรายงานและแก้ไขอุบัติการณ์

♥การพัฒนาการรายงานและแก้ไขอุบัติการณ์

จัดทำโดย งานประกันคุณภาพและสารสนเทศและองค์กรแพทย์

การทบทวนการจัดการความรู้ : ความเป็นมา เหตุผล ความจาเป็น
                 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพมีในการดาเนินงานตามกระบวนการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลอย่างต่อเนื่องในส่วนหนึ่ง คือ การบริหารจัดการความเสี่ยงในระดับหน่วยงานเป็นระบบต่อเนื่อง เพื่อให้ทุกหน่วยงานเกิดความเข้าใจให้ความร่วมมือ ค้นหาความเสี่ยงของหน่วยงานและระบบงานได้ครอบคลุมสามารถรายงานความเสี่ยงได้ทันภายในเวลาที่กาหนด รวมถึงจัดการเรื่องร้องเรียนเชิงรุกได้ทันท่วงทีนั้น สามารถลดความเสี่ยงต่อการร้องเรียน ไม่พึงพอใจของผู้รับบริการได้ ในการดาเนินงานด้านความสี่ยงที่ผ่านมา ได้มีการปรับปรุงทัศนคติการรายงานความเสี่ยงทาให้แต่ละหน่วยงานมีความเข้าในความเสี่ยงมากขึ้น ในปี 2560 พบว่า

Continue Reading →

♥ขอซื้อขอจ้างทำได้ง่าย….ทำอย่างไร??

♥ขอซื้อขอจ้างทำได้ง่าย….ทำอย่างไร??

จัดทำโดย งานพัสดุ กลุ่มอำนวยการ

การบ่งชี้ความรู้
          งานพัสดุได้มีหน้าที่ในการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุครุภัณฑ์ทั้งหมดภายในศูนย์อนามัยที่ 3 ให้ตรงตามความต้องการของหน่วยงาน แต่จากการดำเนินงานที่ผ่านมาพบว่า เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานใหม่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการขอซื้อขอจ้างของทุกหน่วยงานในศูนย์อนามัยที่ 3 ยังไม่เข้าใจในขั้นตอนการขอซื้อขอจ้างที่ถูกต้องตามระเบียบพัสดุ และส่งผลทำให้เกิดข้อผิดพลาดในขั้นตอนการขอซื้อขอจ้าง ทำให้ได้รับพัสดุไม่ตรงตามความต้องการ ทำให้เกิดความล่าช้าในการเบิกจ่ายพัสดุ
วัตถุประสงค์
เพื่อจัดทำคู่มือการขอซื้อขอจ้างวัสดุ ครุภัณฑ์สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานใหม่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการขอซื้อขอจ้างของทุกหน่วยงานในศูนย์อนามัยที่ 3

Continue Reading →

♥ดีใจจัง ตังค์อยู่ครบ (การบริหารจัดการงบประมาณ)

♥ดีใจจัง ตังค์อยู่ครบ (การบริหารจัดการงบประมาณ)

จัดทำโดย กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคน

การบ่งชี้ความรู้ ความสำคัญและที่มาของปัญหา
              การบริหารจัดการงบประมาณเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จของโครงการ กระบวนการบริหารจัดการที่ดีต้องมีขั้นตอนของการดำเนินงานที่ชัดเจน สามารถตรวจสอบได้ การวางแผนการใช้งบประมาณมีความสำคัญในการบริหารโครงการเนื่องจากเป็นตัวควบคุม กำกับ ที่จะทำให้โครงการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ เพื่อให้ผู้รับผิดชอบในการบริหารจัดการงบประมาณ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทราบความก้าวหน้าผลการเบิกจ่ายเป็นระยะๆ และสามารถนำผลการประเมินมาใช้ในการวางแผนปรับปรุงวิธีการดำเนินงาน หรือปรับเปลี่ยนเป้าหมายของโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ให้เหมาะสมกับทรัพยากรหรือสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปในระหว่างปี และพัฒนากระบวนการทำงานในปีต่อไป กระบวนการติดตามและประเมินผล(Monitoring and Evaluation)งบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นขั้นตอนหนึ่งในการดำเนินโครงการที่มีบทบาทสำคัญ และเป็นหัวใจสำคัญในการดำเนินโครงการให้สำเร็จเป็นไปตามวัตถุประสงค์ แผนงานและงบประมาณที่กำหนดไว้

Continue Reading →

♥คนตรวจสุขใจ เมื่อได้เอกสารครบถ้วน

♥คนตรวจสุขใจ เมื่อได้เอกสารครบถ้วน

จัดทำโดย งานการเงินและบัญชี กลุ่มอำนวยการ

องค์ประกอบที่ 1 การบ่งชี้ความรู้ ที่มา / ความสำคัญ / ความจำเป็น
            งานการเงินและบัญชี เป็นหน่วยงานที่ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของเอกสารเบิกจ่ายทางการเงิน ไม่ว่าจะเป็น การจัดประชุม อบรม การจัดทำโครงการ การเบิกค่าใช้จ่ายในการไปราชการ การประชุม/อบรม ซึ่งในปัจจุบันมีเจ้าหน้าที่มาติดต่อประสานงานในเรื่องเอกสารที่ใช้ในการจัดประชุม อัตราการเบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายต่าง ๆในโครงการ และในปัจจุบันมีเจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบหรือทำโครงการเพิ่มมากขึ้นตามกลุ่มภารกิจใหม่หลายคน และมีหลายคนที่ยังไม่ทราบหลักเกณฑ์ วิธีการ เอกสารการเบิกจ่าย ที่ถูกต้อง ครบถ้วน และทางการเงินและบัญชีมีบุคลากรในหน่วยงานที่เพิ่งมาทำงานใหม่ หรือ ไม่ทราบรายละเอียดที่ถูกต้อง ตรงตามหลักเกณฑ์วิธีการเบิกจ่าย เนื่องจาก เจ้าหน้าที่งานการเงินมีภาระงานเฉพาะบุคคล ซึ่งแตกต่างกันไป เช่น การทำเงินเดือน การเบิกจ่ายค่ารักษา ฯลฯ ซึ่งอาจทำให้เจ้าหน้าที่หน่วยงานอื่นที่มาติดต่อประสานงานอาจ ไม่ได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน หรือได้รายละเอียดที่ล่าช้า อาจทำให้เกิดความไม่พึงพอใจต่อผู้ที่มาประสานงานได้

Continue Reading →

Next Page

Page 1 of 4