Category Archives: คลังความรู้เครือข่าย
♥การพัฒนาหลักสูตรนักจัดการน้ำหนักเด็กวัยเรียน (Smart Kids Coacher) ศูนย์อนามัยที่ 3

♥การพัฒนาหลักสูตรนักจัดการน้ำหนักเด็กวัยเรียน (Smart Kids Coacher) ศูนย์อนามัยที่ 3

จัดทำโดย กลุ่มงานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน

องค์ประกอบที่ 1.บ่งชี้ความรู้
             ปัจจุบันสภาวะเศรษฐกิจและสังคมไทยได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก ทำให้วิถีชีวิตคนไทยเปลี่ยนสู่ความเป็นสังคมเมืองที่เต็มไปด้วยความเร่งรีบ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีผลกระทบต่อแบบแผนการบริโภคอาหารของครอบครัว และเด็กวัยเรียนซึ่งเป็นกลุ่มที่มีความสำคัญต่อการสร้างรากฐานความมั่นคงต่อการพัฒนาประเทศเป็นอย่างมาก การบริโภคอาหารที่ต้องอาศัยความรวดเร็วเพื่อความสะดวกต่อการดำรงชีพ ทำให้เกิดค่านิยมใหม่ในเรื่องการบริโภคอาหารประเภทจานด่วน อาหารสำเร็จรูป อาหารกึ่งสำเร็จรูป เข้ามามีบทบาทเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะกับเด็กวัยเรียน ซึ่งอาหารประเภทนี้ส่วนใหญ่จะมีแป้ง น้ำตาล และไขมันสูง ประกอบกับความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่ทันสมัย และสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ทำให้เด็กวัยเรียนมีการเคลื่อนไหวและออกกำลังกายน้อยลง องค์ประกอบเหล่านี้ เป็นสาเหตุของการเกิดโรคอ้วน

Continue Reading →

♥ พัฒนาศักยภาพทีมประเมินรับรองโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร

17133_104408586245987_6440945_n

นส.พจน์กาญจณ์   บัณฑิตวงศ์

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขได้ดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนตามแนวคิดโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๔๑ โดยความร่วมมืออย่างเข้มแข็งของฝ่ายการศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและฝ่ายสาธารณสุขทุกภาคส่วน ทำให้โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพมีความก้าวหน้ามากขึ้นตามลำดับ ซึ่งจะเห็นได้จากเกณฑ์การประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพที่พัฒนายกระดับจากการประเมินกระบวนการทำงานสู่การเน้นผลลัพธ์ทางภาวะสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพของนักเรียน
ซึ่งวิธีการประเมินเพื่อให้ได้ข้อมูลถูกต้อง น่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับ นอกจากองค์ความรู้ของผู้ประเมินแล้วความเชี่ยวชาญ  ประสบการณ์  การวัด  การสังเกตจากหลักฐาน ร่องรอยต่างๆ  การตรวจสอบ  การแปลความโดยปราศจากอคติ ล้วนเป็นปัจจัยที่มีผลต่อการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร ทีมประเมินรับรองโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรของศูนย์อนามัยที่ ๘ นครสวรรค์ ประกอบด้วยบุคลากรของศูนย์อนามัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ได้รับการแต่งตั้งจากกระทรวงสาธารณสุข โดยทีมประเมินมีบุคลากรที่มีประสบการณ์การทำงานที่แตกต่างกัน ดังนั้นเพื่อให้การประเมินรับรองโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรได้ข้อมูลถูกต้อง น่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับจึงได้ เลือกประเด็นแลกเปลี่ยนการจัดการความรู้ เรื่องพัฒนาศักยภาพทีมประเมินรับรองโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร ระดับเขตของศูนย์อนามัยที่ ๘  นครสวรรค์ Continue Reading →

♥ อำเภออนามัยการเจริญพันธุ์

163485_1488327740412_198115_n

นางสาวเบ็ญจา   ยมสาร

วัยรุ่นและเยาวชน เป็นกลุ่มประชากรที่จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ แต่ปัจจุบันวัยรุ่นและเยาวชนเหล่านั้น กำลังเผชิญปัญหาสุขภาพอันเนื่องมาจากการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกัน ได้แก่  การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น  การตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์  การทำแท้ง การติดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ HIVและเอดส์  โดยเฉพาะการตั้งครรภ์ในวัยเรียน ทำให้เด็กต้องออกจากโรงเรียนกลางคัน ส่งผลถึงปัญหาเศรษฐกิจของครอบครัว  ปัญหาสังคมและชุมชน  ซึ่งปัญหานี้ไม่สามารถแก้ไขได้โดยหน่วยงานใดหน่วยงานเดียว จำเป็นต้องมีการร่วมมือกันของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ตามข้อเสนอของ Bangkok Charter ที่นำมาประยุกต์เป็นกลยุทธ์ใช้ในการดำเนินงาน  และจากการที่รัฐบาลมีนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุ์แห่งชาติ  ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2553 – 2557  เป็นแนวทางให้ทุกภาคส่วนแปลงไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ และมุ่งหวังการมีส่วนร่วมของภาคีและเครือข่าย ระดับพื้นที่ ตั้งแต่ครอบครัว ชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบล  สถานศึกษา  หน่วยบริการสาธารณสุข และอำเภอ  ในการพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุ์และสุขภาพทางเพศให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและมีการบูรณาการงานกัน  โดยกรมอนามัยได้พัฒนาแนวทางการดำเนินงาน “อำเภออนามัยการเจริญพันธุ์” ขึ้นเพื่อให้ภาคีเครือข่ายในระดับพื้นที่ ท้องถิ่นและชุมชน  มีแนวทางการทำงานร่วมกัน  เกิดการบูรณาการการทำงานและมีรูปแบบการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพอนามัยการเจริญพันธุ์และป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ในวัยรุ่น เป็นรูปธรรมและยั่งยืน

Continue Reading →

♥ การเยี่ยมสำรวจ คลินิกวัยรุ่น

163485_1488327740412_198115_n

นางสาวเบญจา ยมสาร

การเยี่ยมสำรวจและประเมินโรงพยาบาลตามมาตรฐานบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน(คลินิกวัยรุ่น) เป็นกระบวนการ หรือเครื่องมือที่พัฒนาขึ้นสำหรับใช้ในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลที่มีบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน โดยมีทีมผู้เยี่ยมสำรวจและประเมินจากภายนอก และมีมุมมองเพื่อการเรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพื่อให้เป็นแนวทางการทำงานและประเมินผลการดำเนินงาน ในการพัฒนาคุณภาพบริการ ซึ่งทีมผู้เยี่ยมสำรวจและประเมินจะเป็นผู้สะท้อนให้เห็นถึงจุดเด่น ความก้าวหน้าในการดำเนินการ ความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและผลกระทบ ตลอดจนข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา

ดังนั้นทีมผู้เยี่ยมสำรวจและประเมิน ควรต้องมีการฝึกอบรมทักษะ ของการเป็นผู้เยี่ยมสำรวจ ตามเกณฑ์มาตรฐาน เนื่องจากทีมเยี่ยมสำรวจและประเมิน ประกอบด้วยตัวแทนจากศูนย์อนามัยที่ 8 และสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 ก่อนเข้าเยี่ยมสำรวจ ควรมีการประชุม เพื่อทำความเข้าใจ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ความคิดเห็น และหาข้อสรุปร่วมกัน เพื่อให้มีแนวทางในการประเมินที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน

Continue Reading →

♥ ความรู้ของผู้ดูแลระบบประปามีผลต่อการดูแลบำรุงรักษาระบบประปา ในเขตจังหวัดกำแพงเพชร

pipreak

นางฉันท์พิชชญา สุวรรณเกสร์

เหตุผลที่มาของการเลือกแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่อง ความรู้ของผู้ดูแลระบบประปามีผลต่อการดูแลบำรุงรักษาระบบประปา ในเขตจังหวัดกำแพงเพชร

1. คณะกรรมการประปามีการเปลี่ยนแปลงและไม่ได้รับการอบรม ทำให้ขาดความรู้ ความเข้าใจในการดูแลระบบประปา

2. ผู้ดูแลระบบประปาคนเดิมไม่มีการอบรมฟื้นฟู ทำให้ขาดความรู้ ความเข้าใจในการดูแลระบบประปา

3. การบริหารกิจการระบบประปาไม่ได้กำไรเท่าที่ควรจึงทำให้ประสิทธิภาพในการดูแลระบบประปาลดลง

4. ความรู้ความเข้าใจของผู้ดูแลระบบประปาและของประชาชนในเรื่องประโยชน์ของสารเคมีที่ใช้ในการปรับปรุงคุณภาพ ( เช่น สารส้ม , ปูนขาว , คลอรีน )

5. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบโครงสร้างของระบบประปา

6. ผู้ดูแลระบบประปามีความรู้ความเข้าใจแต่ขาดการตระหนักในการดูแลระบบประปา

Continue Reading →

♥ ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติตนตามหลักการสุขาภิบาลอาหารของผู้ประกอบการจำหน่ายอาหาร เขตเทศบาลนครนครสวรรค์

นางสาวเสาวนีย์ สาบุตร

ปัจจุบันผู้บริโภคนิยมอาหารจากร้านที่มีรสชาติอร่อย โดยทำให้มีโอกาสเสี่ยงจากโรคที่เกิดจากอาหารและน้ำเป็นสื่อ เนื่องจากมีสิ่งที่เข้าสู่ร่างกายทางปากพร้อมน้ำและอาหาร  ได้แก่สารเคมี  โลหะหนัก พยาธิต่างๆ ไวรัส  เชื้อรา  แบคทีเรีย และสิ่งสกปรกอื่นๆ อันอาจจะเกิดอันตรายต่อสุขภาพได้  จากการนิเทศติดตามของศูนย์อนามัยที่ 8 นครสวรรค์ เกี่ยวกับการดำเนินงานสุขาภิบาลอาหาร และการตรวจประเมินร้านอาหาร/แผงลอยจำหน่ายอาหารมาตรฐานปีงบประมาณ 2556 ที่ผ่านมา พบว่าในพื้นที่เขตบริการสาธารณสุข มีจำนวนร้านอาหารจำนวน 1,719 ร้าน ผ่านการรับรองมาตรฐาน CFGT ร้อยละ 75.04 มีแผงลอยจำหน่ายอาหารจำนวน 5,784 แผง ผ่านการรับรองมาตรฐาน CFGT ร้อยละ78.99 และพบว่าผู้ประกอบการบางราย ไม่ปฏิบัติตามหลักสุขาภิบาล ขาดความรู้ ความเข้าใจในหลักสุขาภิบาลอาหาร ขาดความร่วมมือในการปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล เช่น ไม่ใส่ผ้าคลุมกันเปื้อน ไม่สวมหมวกคลุมผม ไว้เล็บยาว และมีการล้างภาชนะกับพื้นและเนื่องจากในอนาคตจังหวัดนครสวรรค์จะเป็นศูนย์กลางคมนาคม โดยมีโครงการรถไฟความเร็วสูง ส่งผลให้ตัวเมืองมีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับในปี 2558 จะมีการเปิดประตูเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ส่งผลให้จังหวัดมีการตื่นตัวและมีการรองรับเพื่อเตรียมความพร้อมดังกล่าว จากผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของจังหวัดนครสวรรค์มีร้านอาหาร 872 ร้านผ่านCFGT ร้อยละ 71.79 มีแผงลอยจำหน่ายอาหาร 2,141 แผง รวมถึงเทศบาลนครสวรรค์ที่เห็นความสำคัญดังกล่าว และได้มีแผนการพัฒนาร้านอาหาร/แผงลอยจำหน่ายอาหารให้ผ่านหลักสุขาภิบาลเพื่อคุ้มครองประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดนครสวรรค์ ให้ได้บริโภคอาหารที่สะอาดและปลอดภัย ด้วยเหตุนี้ ศูนย์ ฯ จึงมีความสนใจศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติตนตามหลักการสุขาภิบาลอาหารของผู้ประกอบการจำหน่ายอาหาร เขตเทศบาลนครนครสวรรค์ เพื่อทราบว่ามีปัจจัยใดบ้างที่มีผลต่อการปฏิบัติตามหลักการสุขาภิบาลอาหารของผู้ประกอบการจำหน่ายอาหาร จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งจะสามารถใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการดำเนินงานสุขาภิบาลอาหาร    Continue Reading →

♥ ผลการดำเนินงานพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุในพื้นที่เครือข่ายบริการสุขภาพที่ 3

นางสาวนัยนา   สำเภาเงิน

จากรายงานสถานการณ์ในเขตพื้นที่เครือข่ายบริการสุขภาพที่ 3 ปี 2556  พบว่า จำนวนผู้สูงอายุมีมากถึงร้อยละ 15.22 และจากการประเมินความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวัน  พบว่า ผู้สูงอายุในเขตเป็นกลุ่มที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ต้องได้รับการดูแลจากผู้อื่น(ติดเตียง)  จำนวน 6,711 คน คิดเป็นร้อยละ 1.9 กลุ่มที่ช่วยเหลือตนเองได้น้อย(ติดบ้าน) จำนวน 34,241 คน คิดเป็นร้อยละ 10.2 ซึ่ง 2 กลุ่มนี้ต้องเฝ้าระวังและได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่อง ส่วนในกลุ่มที่ช่วยเหลือตนเองได้ดี ทำกิจกรรมต่างๆได้ด้วยตนเอง แต่ก็ต้องมีมาตรการส่งเสริมและป้องกันมีจำนวน 295,933 คน คิดเป็นร้อยละ 87.8 ซึ่งที่ผ่านมากระทรวงสาธารณสุข ได้ดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ดำเนินการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุในเขตครอบคลุมทุกมิติ ภายใต้โครงการและการพัฒนารูปแบบ/มาตรฐานของกรมต่าง ๆ ซึ่งในพื้นที่แต่ละจังหวัดในเขต ได้มีรูปแบบและแนวทางการดำเนินงานที่หลากหลาย ทั้งในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขและภาคส่วนอื่นๆ ที่นอกเหนือจากกระทรวงสาธารณสุข จากเหตุผลดังกล่าว ศูนย์อนามัยที่ 8 ร่วมกับศูนย์วิชาการ และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ในเขตพื้นที่เครือข่ายบริการสุขภาพที่ 3 จึงได้จัดทำโครงการ พัฒนารูปแบบและแนวทางการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายพื้นที่เครือข่ายบริการสุขภาพ ที่ 3 ขึ้น ในปี2556-2557 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนารูปแบบและแนวทางการดำเนินงานดูแลสุขภาพผู้สูงอายุในพื้นที่เครือข่ายบริการสุขภาพ ที่ 3 และจัดเวทีให้ภาคีเครือข่ายในพื้นที่มีผลงานเด่นด้านการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ นำเสนอสิ่งดี ๆ ด้านการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ พร้อมให้จังหวัดคัดเลือกพื้นที่ๆเข้าร่วมการพัฒนาจังหวัดละ 2 พื้นที่รวม 10 พื้นที่ เข้าร่วมโครงการ ซึ่งในโครงการมิกิจกรรมนำเสนอผลการดำเนินงานพัฒนารูปแบบและแนวทางการดำเนินงานดูแล Continue Reading →

♥ แนวทางการดำเนินงานศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ

68260_179901428706198_6162426_n

นางฐิติชยา ไทยพาท

จากการดำเนินงานพัฒนาศูนย์เด็กเล็กที่ผ่านมาได้มีการสุ่มประเมินศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพบว่าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กยังไม่ได้คุณภาพร้อยละ 47 ทั้งทางด้านการส่งเสริมพัฒนาการเด็กและการจัดสภาพแวดล้อมที่ดีและปลอดภัยและปัญหาเรื่องการรองรับการประเมินจากหลายภาคส่วนที่เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในการดูแลศูนย์เด็กเล็กทำให้ครูผู้ดูแลเด็กดูแลเด็กได้ไม่เต็มที่ และส่วนของท้องถิ่นที่ดูแลรับผิดชอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบางแห่งยังไม่ได้สนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานศูนย์เด็กเล็กไม่ได้มาตรฐานและคุณภาพ ดังนั้น ผู้รับผิดชอบงานศูนย์เด็กเล็กและผู้เกี่ยวข้องจากศูนย์อนามัยที่ 8 นครสวรรค์ จึงได้มีการประชุมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อหาแนวทางการดำเนินงานพัฒนาศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ

Continue Reading →