Category Archives: คลังความรู้เครือข่าย
♥แสงสว่างชี้ทางสร้างสุขภาพ

ผลงานเรื่อง แสงสว่างชี้ทางสร้างสุขภาพ
หน่วยงาน กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยสูงอายุ
คณะผู้จัดทำ
1. นางนาฎสินี ชัยแก้ว นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
2. นางสาวพรทิพย์ สิงห์ชัย พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
3. นางณัฐพร ม่วงแดง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
4. นางสาวอนุช สีนารอด นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
5. นางสาวอัชฌามาศ ปานแดง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
ชื่อผู้ประสาน นางสาวอนุช สีนารอด เบอร์โทร 101 อีเมล anuch.sina@gmail.com
เป้าหมายและวัตถุประสงค์ (รอบ 1)
1.เพื่อปรับปรุงหลักสูตรพระคิลานุปัฏฐาก (พระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจาวัด-อสว.)ให้เข้ากับบริบทเขตสุขภาพที่ 3
2.เพื่อสร้างและพัฒนาพระคิลานุปัฏฐาก (พระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจาวัด-อสว.)ให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะในการดูแลสุขภาพอนามัยตามหลักพระธรรมวินัยและให้คาแนะนา ดูแลพระสงฆ์ในวัดและชุมชนได้
กระบวนการในการจัดการความรู้ และเครื่องมือที่ใช้ในการจัดการความรู้
1. การบ่งชี้ความรู้ ( Knowledge Identification)
จากกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี มุ่งหวังพัฒนาให้ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นาไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุข สถาบันพระพุทธศาสนาอยู่คู่สังคมไทยมาอย่างช้านาน คนไทยร้อยละ ๙๕ นับถือศาสนาพุทธ ซึ่งใช้หลักการทางพระพุทธศาสนาเป็นแนวทางการดาเนินชีวิต จนกลายเป็นรากฐานทางประเพณี และวัฒนธรรม อันเป็นเอกลักษณ์มรดกของชาติไทย

Continue Reading →

♥การพัฒนาหลักสูตรนักจัดการน้ำหนักเด็กวัยเรียน (Smart Kids Coacher) ศูนย์อนามัยที่ 3

♥การพัฒนาหลักสูตรนักจัดการน้ำหนักเด็กวัยเรียน (Smart Kids Coacher) ศูนย์อนามัยที่ 3

จัดทำโดย กลุ่มงานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน

องค์ประกอบที่ 1.บ่งชี้ความรู้
             ปัจจุบันสภาวะเศรษฐกิจและสังคมไทยได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก ทำให้วิถีชีวิตคนไทยเปลี่ยนสู่ความเป็นสังคมเมืองที่เต็มไปด้วยความเร่งรีบ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีผลกระทบต่อแบบแผนการบริโภคอาหารของครอบครัว และเด็กวัยเรียนซึ่งเป็นกลุ่มที่มีความสำคัญต่อการสร้างรากฐานความมั่นคงต่อการพัฒนาประเทศเป็นอย่างมาก การบริโภคอาหารที่ต้องอาศัยความรวดเร็วเพื่อความสะดวกต่อการดำรงชีพ ทำให้เกิดค่านิยมใหม่ในเรื่องการบริโภคอาหารประเภทจานด่วน อาหารสำเร็จรูป อาหารกึ่งสำเร็จรูป เข้ามามีบทบาทเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะกับเด็กวัยเรียน ซึ่งอาหารประเภทนี้ส่วนใหญ่จะมีแป้ง น้ำตาล และไขมันสูง ประกอบกับความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่ทันสมัย และสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ทำให้เด็กวัยเรียนมีการเคลื่อนไหวและออกกำลังกายน้อยลง องค์ประกอบเหล่านี้ เป็นสาเหตุของการเกิดโรคอ้วน

Continue Reading →

♥ พัฒนาศักยภาพทีมประเมินรับรองโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร

17133_104408586245987_6440945_n

นส.พจน์กาญจณ์   บัณฑิตวงศ์

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขได้ดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนตามแนวคิดโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๔๑ โดยความร่วมมืออย่างเข้มแข็งของฝ่ายการศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและฝ่ายสาธารณสุขทุกภาคส่วน ทำให้โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพมีความก้าวหน้ามากขึ้นตามลำดับ ซึ่งจะเห็นได้จากเกณฑ์การประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพที่พัฒนายกระดับจากการประเมินกระบวนการทำงานสู่การเน้นผลลัพธ์ทางภาวะสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพของนักเรียน
ซึ่งวิธีการประเมินเพื่อให้ได้ข้อมูลถูกต้อง น่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับ นอกจากองค์ความรู้ของผู้ประเมินแล้วความเชี่ยวชาญ  ประสบการณ์  การวัด  การสังเกตจากหลักฐาน ร่องรอยต่างๆ  การตรวจสอบ  การแปลความโดยปราศจากอคติ ล้วนเป็นปัจจัยที่มีผลต่อการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร ทีมประเมินรับรองโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรของศูนย์อนามัยที่ ๘ นครสวรรค์ ประกอบด้วยบุคลากรของศูนย์อนามัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ได้รับการแต่งตั้งจากกระทรวงสาธารณสุข โดยทีมประเมินมีบุคลากรที่มีประสบการณ์การทำงานที่แตกต่างกัน ดังนั้นเพื่อให้การประเมินรับรองโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรได้ข้อมูลถูกต้อง น่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับจึงได้ เลือกประเด็นแลกเปลี่ยนการจัดการความรู้ เรื่องพัฒนาศักยภาพทีมประเมินรับรองโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร ระดับเขตของศูนย์อนามัยที่ ๘  นครสวรรค์ Continue Reading →

♥ อำเภออนามัยการเจริญพันธุ์

163485_1488327740412_198115_n

นางสาวเบ็ญจา   ยมสาร

วัยรุ่นและเยาวชน เป็นกลุ่มประชากรที่จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ แต่ปัจจุบันวัยรุ่นและเยาวชนเหล่านั้น กำลังเผชิญปัญหาสุขภาพอันเนื่องมาจากการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกัน ได้แก่  การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น  การตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์  การทำแท้ง การติดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ HIVและเอดส์  โดยเฉพาะการตั้งครรภ์ในวัยเรียน ทำให้เด็กต้องออกจากโรงเรียนกลางคัน ส่งผลถึงปัญหาเศรษฐกิจของครอบครัว  ปัญหาสังคมและชุมชน  ซึ่งปัญหานี้ไม่สามารถแก้ไขได้โดยหน่วยงานใดหน่วยงานเดียว จำเป็นต้องมีการร่วมมือกันของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ตามข้อเสนอของ Bangkok Charter ที่นำมาประยุกต์เป็นกลยุทธ์ใช้ในการดำเนินงาน  และจากการที่รัฐบาลมีนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุ์แห่งชาติ  ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2553 – 2557  เป็นแนวทางให้ทุกภาคส่วนแปลงไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ และมุ่งหวังการมีส่วนร่วมของภาคีและเครือข่าย ระดับพื้นที่ ตั้งแต่ครอบครัว ชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบล  สถานศึกษา  หน่วยบริการสาธารณสุข และอำเภอ  ในการพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุ์และสุขภาพทางเพศให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและมีการบูรณาการงานกัน  โดยกรมอนามัยได้พัฒนาแนวทางการดำเนินงาน “อำเภออนามัยการเจริญพันธุ์” ขึ้นเพื่อให้ภาคีเครือข่ายในระดับพื้นที่ ท้องถิ่นและชุมชน  มีแนวทางการทำงานร่วมกัน  เกิดการบูรณาการการทำงานและมีรูปแบบการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพอนามัยการเจริญพันธุ์และป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ในวัยรุ่น เป็นรูปธรรมและยั่งยืน

Continue Reading →

♥ การเยี่ยมสำรวจ คลินิกวัยรุ่น

163485_1488327740412_198115_n

นางสาวเบญจา ยมสาร

การเยี่ยมสำรวจและประเมินโรงพยาบาลตามมาตรฐานบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน(คลินิกวัยรุ่น) เป็นกระบวนการ หรือเครื่องมือที่พัฒนาขึ้นสำหรับใช้ในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลที่มีบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน โดยมีทีมผู้เยี่ยมสำรวจและประเมินจากภายนอก และมีมุมมองเพื่อการเรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพื่อให้เป็นแนวทางการทำงานและประเมินผลการดำเนินงาน ในการพัฒนาคุณภาพบริการ ซึ่งทีมผู้เยี่ยมสำรวจและประเมินจะเป็นผู้สะท้อนให้เห็นถึงจุดเด่น ความก้าวหน้าในการดำเนินการ ความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและผลกระทบ ตลอดจนข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา

ดังนั้นทีมผู้เยี่ยมสำรวจและประเมิน ควรต้องมีการฝึกอบรมทักษะ ของการเป็นผู้เยี่ยมสำรวจ ตามเกณฑ์มาตรฐาน เนื่องจากทีมเยี่ยมสำรวจและประเมิน ประกอบด้วยตัวแทนจากศูนย์อนามัยที่ 8 และสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 ก่อนเข้าเยี่ยมสำรวจ ควรมีการประชุม เพื่อทำความเข้าใจ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ความคิดเห็น และหาข้อสรุปร่วมกัน เพื่อให้มีแนวทางในการประเมินที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน

Continue Reading →

♥ ความรู้ของผู้ดูแลระบบประปามีผลต่อการดูแลบำรุงรักษาระบบประปา ในเขตจังหวัดกำแพงเพชร

pipreak

นางฉันท์พิชชญา สุวรรณเกสร์

เหตุผลที่มาของการเลือกแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่อง ความรู้ของผู้ดูแลระบบประปามีผลต่อการดูแลบำรุงรักษาระบบประปา ในเขตจังหวัดกำแพงเพชร

1. คณะกรรมการประปามีการเปลี่ยนแปลงและไม่ได้รับการอบรม ทำให้ขาดความรู้ ความเข้าใจในการดูแลระบบประปา

2. ผู้ดูแลระบบประปาคนเดิมไม่มีการอบรมฟื้นฟู ทำให้ขาดความรู้ ความเข้าใจในการดูแลระบบประปา

3. การบริหารกิจการระบบประปาไม่ได้กำไรเท่าที่ควรจึงทำให้ประสิทธิภาพในการดูแลระบบประปาลดลง

4. ความรู้ความเข้าใจของผู้ดูแลระบบประปาและของประชาชนในเรื่องประโยชน์ของสารเคมีที่ใช้ในการปรับปรุงคุณภาพ ( เช่น สารส้ม , ปูนขาว , คลอรีน )

5. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบโครงสร้างของระบบประปา

6. ผู้ดูแลระบบประปามีความรู้ความเข้าใจแต่ขาดการตระหนักในการดูแลระบบประปา

Continue Reading →

♥ ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติตนตามหลักการสุขาภิบาลอาหารของผู้ประกอบการจำหน่ายอาหาร เขตเทศบาลนครนครสวรรค์

นางสาวเสาวนีย์ สาบุตร

ปัจจุบันผู้บริโภคนิยมอาหารจากร้านที่มีรสชาติอร่อย โดยทำให้มีโอกาสเสี่ยงจากโรคที่เกิดจากอาหารและน้ำเป็นสื่อ เนื่องจากมีสิ่งที่เข้าสู่ร่างกายทางปากพร้อมน้ำและอาหาร  ได้แก่สารเคมี  โลหะหนัก พยาธิต่างๆ ไวรัส  เชื้อรา  แบคทีเรีย และสิ่งสกปรกอื่นๆ อันอาจจะเกิดอันตรายต่อสุขภาพได้  จากการนิเทศติดตามของศูนย์อนามัยที่ 8 นครสวรรค์ เกี่ยวกับการดำเนินงานสุขาภิบาลอาหาร และการตรวจประเมินร้านอาหาร/แผงลอยจำหน่ายอาหารมาตรฐานปีงบประมาณ 2556 ที่ผ่านมา พบว่าในพื้นที่เขตบริการสาธารณสุข มีจำนวนร้านอาหารจำนวน 1,719 ร้าน ผ่านการรับรองมาตรฐาน CFGT ร้อยละ 75.04 มีแผงลอยจำหน่ายอาหารจำนวน 5,784 แผง ผ่านการรับรองมาตรฐาน CFGT ร้อยละ78.99 และพบว่าผู้ประกอบการบางราย ไม่ปฏิบัติตามหลักสุขาภิบาล ขาดความรู้ ความเข้าใจในหลักสุขาภิบาลอาหาร ขาดความร่วมมือในการปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล เช่น ไม่ใส่ผ้าคลุมกันเปื้อน ไม่สวมหมวกคลุมผม ไว้เล็บยาว และมีการล้างภาชนะกับพื้นและเนื่องจากในอนาคตจังหวัดนครสวรรค์จะเป็นศูนย์กลางคมนาคม โดยมีโครงการรถไฟความเร็วสูง ส่งผลให้ตัวเมืองมีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับในปี 2558 จะมีการเปิดประตูเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ส่งผลให้จังหวัดมีการตื่นตัวและมีการรองรับเพื่อเตรียมความพร้อมดังกล่าว จากผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของจังหวัดนครสวรรค์มีร้านอาหาร 872 ร้านผ่านCFGT ร้อยละ 71.79 มีแผงลอยจำหน่ายอาหาร 2,141 แผง รวมถึงเทศบาลนครสวรรค์ที่เห็นความสำคัญดังกล่าว และได้มีแผนการพัฒนาร้านอาหาร/แผงลอยจำหน่ายอาหารให้ผ่านหลักสุขาภิบาลเพื่อคุ้มครองประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดนครสวรรค์ ให้ได้บริโภคอาหารที่สะอาดและปลอดภัย ด้วยเหตุนี้ ศูนย์ ฯ จึงมีความสนใจศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติตนตามหลักการสุขาภิบาลอาหารของผู้ประกอบการจำหน่ายอาหาร เขตเทศบาลนครนครสวรรค์ เพื่อทราบว่ามีปัจจัยใดบ้างที่มีผลต่อการปฏิบัติตามหลักการสุขาภิบาลอาหารของผู้ประกอบการจำหน่ายอาหาร จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งจะสามารถใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการดำเนินงานสุขาภิบาลอาหาร    Continue Reading →

♥ ผลการดำเนินงานพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุในพื้นที่เครือข่ายบริการสุขภาพที่ 3

นางสาวนัยนา   สำเภาเงิน

จากรายงานสถานการณ์ในเขตพื้นที่เครือข่ายบริการสุขภาพที่ 3 ปี 2556  พบว่า จำนวนผู้สูงอายุมีมากถึงร้อยละ 15.22 และจากการประเมินความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวัน  พบว่า ผู้สูงอายุในเขตเป็นกลุ่มที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ต้องได้รับการดูแลจากผู้อื่น(ติดเตียง)  จำนวน 6,711 คน คิดเป็นร้อยละ 1.9 กลุ่มที่ช่วยเหลือตนเองได้น้อย(ติดบ้าน) จำนวน 34,241 คน คิดเป็นร้อยละ 10.2 ซึ่ง 2 กลุ่มนี้ต้องเฝ้าระวังและได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่อง ส่วนในกลุ่มที่ช่วยเหลือตนเองได้ดี ทำกิจกรรมต่างๆได้ด้วยตนเอง แต่ก็ต้องมีมาตรการส่งเสริมและป้องกันมีจำนวน 295,933 คน คิดเป็นร้อยละ 87.8 ซึ่งที่ผ่านมากระทรวงสาธารณสุข ได้ดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ดำเนินการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุในเขตครอบคลุมทุกมิติ ภายใต้โครงการและการพัฒนารูปแบบ/มาตรฐานของกรมต่าง ๆ ซึ่งในพื้นที่แต่ละจังหวัดในเขต ได้มีรูปแบบและแนวทางการดำเนินงานที่หลากหลาย ทั้งในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขและภาคส่วนอื่นๆ ที่นอกเหนือจากกระทรวงสาธารณสุข จากเหตุผลดังกล่าว ศูนย์อนามัยที่ 8 ร่วมกับศูนย์วิชาการ และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ในเขตพื้นที่เครือข่ายบริการสุขภาพที่ 3 จึงได้จัดทำโครงการ พัฒนารูปแบบและแนวทางการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายพื้นที่เครือข่ายบริการสุขภาพ ที่ 3 ขึ้น ในปี2556-2557 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนารูปแบบและแนวทางการดำเนินงานดูแลสุขภาพผู้สูงอายุในพื้นที่เครือข่ายบริการสุขภาพ ที่ 3 และจัดเวทีให้ภาคีเครือข่ายในพื้นที่มีผลงานเด่นด้านการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ นำเสนอสิ่งดี ๆ ด้านการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ พร้อมให้จังหวัดคัดเลือกพื้นที่ๆเข้าร่วมการพัฒนาจังหวัดละ 2 พื้นที่รวม 10 พื้นที่ เข้าร่วมโครงการ ซึ่งในโครงการมิกิจกรรมนำเสนอผลการดำเนินงานพัฒนารูปแบบและแนวทางการดำเนินงานดูแล Continue Reading →

♥ แนวทางการดำเนินงานศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ

68260_179901428706198_6162426_n

นางฐิติชยา ไทยพาท

จากการดำเนินงานพัฒนาศูนย์เด็กเล็กที่ผ่านมาได้มีการสุ่มประเมินศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพบว่าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กยังไม่ได้คุณภาพร้อยละ 47 ทั้งทางด้านการส่งเสริมพัฒนาการเด็กและการจัดสภาพแวดล้อมที่ดีและปลอดภัยและปัญหาเรื่องการรองรับการประเมินจากหลายภาคส่วนที่เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในการดูแลศูนย์เด็กเล็กทำให้ครูผู้ดูแลเด็กดูแลเด็กได้ไม่เต็มที่ และส่วนของท้องถิ่นที่ดูแลรับผิดชอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบางแห่งยังไม่ได้สนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานศูนย์เด็กเล็กไม่ได้มาตรฐานและคุณภาพ ดังนั้น ผู้รับผิดชอบงานศูนย์เด็กเล็กและผู้เกี่ยวข้องจากศูนย์อนามัยที่ 8 นครสวรรค์ จึงได้มีการประชุมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อหาแนวทางการดำเนินงานพัฒนาศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ

Continue Reading →