Daily Archives: กรกฎาคม 9, 2019
♥แนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันโรคมือเท้าปากในเดย์แคร์

♥แนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันโรคมือเท้าปากในเดย์แคร์

จัดทำโดย งานเดย์แคร์ กลุ่มการพยาบาล

บ่งชี้ความรู้

              “บ้านหลังที่ 2” คำคุ้นหูของคนทั่วไป หรือบางคนเรียก “ศูนย์เด็กเล็ก” เป็นสถานที่ที่ได้รับความไว้วางใจให้ดูแลบุตรหลานรองจาก ปู่ย่า ตายาย หรือคนใกล้ชิด แต่ไม่ว่าจะเรียกว่าอะไรบทบาทหน้าที่สำคัญก็คือ การดูแลเด็กให้มีพัฒนาการสมวัยทุกด้าน สามารถช่วยเหลือตนเองได้ดีก่อนเข้าโรงเรียน และมีความสุข ประเด็นสำคัญที่กำลังทำใน KM ครั้งนี้ เป็นความร่วมมือระหว่างเดย์แคร์และผู้ปกครองเกี่ยวกับแนวทางในการปฏิบัติเพื่อป้องกันโรคติดต่อในเดย์แคร์ โดยเฉพาะโรคที่ทำให้ต้องปิดบริการ อย่างโรคมือเท้าปาก ซึ่งติดต่อกันได้ง่าย เพราะเมื่อเด็กเจ็บป่วยในช่วงวัยนี้ จะส่งผลโดยตรงกับพัฒนาการและสุขภาพโดยรวมของเด็ก นอกจากจะส่งผลกระทบกับตัวเด็กแล้ว ยังส่งผลกระทบต่อผู้ปกครองที่ต้องหยุดงาน ทำให้ขาดรายได้ เสียค่าใช้จ่ายในการักษา อีกทั้งยังส่งผลกับภาพลักษณ์ของเดย์แคร์อีกด้วย

Continue Reading →

♥รู้ได้ไม่ต้องจ่ายสักบาท

♥รู้ได้ไม่ต้องจ่ายสักบาท

จัดทำโดย งานตรวจโรคเด็ก กลุ่มงานโรงพยาบาล

1.การบ่งชี้ความรู้

ท่านทราบหรือไม่ว่าการมาโรงพยาบาลแต่ละครั้งผู้รับบริการต้องมีค่าใช้จ่าย ต้องเสียเวลาทำงาน ต้องให้ลูกขาดเรียน และผู้ปกครองเด็กต้องขาดงาน หากเกิดขึ้นบ่อยๆ อาจทำให้นายจ้างเลิกจ้างทำให้ครอบครัวเดือดร้อนได้ ห้องตรวจโรคเด็กจึงทบทวนงานแล้วพบว่ามีกระบวนงานบางอย่างที่ผู้ป่วยไม่จำเป็นต้องมาโรงพยาบาล เช่น การมาฟังผลตรวจเพาะเชื้อต่างๆ จากการเก็บข้อมูลพบว่าการตรวจเพาะเชื้อต่างๆของผู้ป่วยนั้นมากกว่า 90 % ผลการตรวจไม่พบเชื้อที่ต้องทำการรักษาต่อ แต่ผู้ป่วยจะได้รับการนัดให้มาฟังผลการตรวจทุกครั้ง ซึ่งเป็นการไม่คุ้มค่า เสียเวลาทำงานและเสียเงินค่าเดินทางโดยไม่จำเป็น และหากผู้ป่วยเป็นเด็กวัยเรียนก็ต้องขาดเรียนเพื่อมาโรงพยาบาลตามนัดอาจส่งผลด้านการเรียนได้ จึงต้องการพัฒนาระบบการนัดในเรื่องการนัดฟังผลการตรวจเพาะเชื้อโดยผู้ป่วยไม่ต้องมาโรงพยาบาลเอง

Continue Reading →

♥การพัฒนาคุณภาพการประเมินความเสี่ยงโรคฟันผุในเด็กปฐมวัยปี 2560

การพัฒนาคุณภาพการประเมินความเสี่ยงโรคฟันผุในเด็กปฐมวัยปี 2560

ผู้จัดทำ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข

1.การบ่งชี้ความรู้

การประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดโรคฟันผุในเด็กปฐมวัย เป็นเครื่องมือที่จะประเมินพฤติกรรมการกินและการทำความสะอาดฟัน ร่วมกับการตรวจสุขภาพช่องปากทุกครั้ง ที่มารับบริการคลินิกตรวจสุขภาพเด็กดี จะช่วยให้พบความเสี่ยงหรือความผิดปกติเริ่มต้น ประโยชน์ของการประเมินความเสี่ยงโรคฟันผุ สามารถป้องกัน รักษาได้อย่างทันท่วงที ก่อนที่โรคฟันผุจะลุกลาม โดยการให้ความรู้กับผู้ปกครองให้เห็นผลเสียของโรคฟันผุในเด็กปฐมวัย ให้คำแนะนำและพัฒนาทักษะผู้ปกครองให้สามารถทำความสะอาดช่องปาก และสร้างพฤติกรรมการกินให้กับเด็กได้อย่างถูกต้อง
จากการดำเนินงานตามแนวทางการประเมินความเสี่ยงโรคฟันผุในเด็กปฐมวัย ปีงบประมาณ 2558 ได้แบ่งกลุ่มเสี่ยงออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มไม่เสี่ยง กลุ่มเสี่ยงปานกลาง และกลุ่มเสี่ยงสูง และให้ความรู้ในด้านการปรับพฤติกรรมการกินและการแปรงพันร่วมกันซึ่งจะปฏิบัติด้วยกันทุกกลุ่มเสี่ยง ซี่งปัญหาที่พบ คือระยะเวลาในการให้ความรู้ทันตสุขศึกษาหลังจากที่ประเมิน จะใช้เวลานาน อีกทั้งผู้ปกครองอาจไม่ได้ปฏิบัติตามคำแนะนำทุกข้อ เนื่องจากมองว่าเนื้อหาของการให้ความรู้ บางเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของบุตรหลาน ส่งผลให้ปฏิบัติได้ไม่ครอบคลุม อัตราการเกิดโรคฟันผุในเด็กปฐมวัยยังคงมีอยู่ในระดับที่ยังต้องแก้ไข

Continue Reading →

♥สมาธิสั้นแต่รักฉันยาว

คณะผู้จัดทำ คลินิกส่งเสริมพัฒนาการเด็กงานตรวจสขุภาพเด็กดี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

องค์ประกอบที่ 1 การบ่งชีความรู้

“ภาวะสมาธิสั้น” หรือ “โรคสมาธิสั้น” เป็นภาวะผิดปกตที่มีมานานแล้วแต่เพิ่งมาเป็นที่รู้จักใน สังคมไทยเมื่อไมน่านมานี้โดยเป็นภาวะที่เกิดจากสมองส่วนหน้าซึ่งทําหน้าที่ควบคุมสมาธิและพฤตกิรรมยังมี การพัฒนาไม่เต็มที่ สําหรับประเทศไทยได้มีการสํารวจพบว่ามีเด็กถึงร้อยละ 8 ที่ประสบภาวะสมาธิสั้น โดยจะ พบบ่อยในเด็กชายมากกว่าเด็กผู้หญิงถึง 3 เท่า อาการหลักของโรคสมาธิสั้นมี 3 ด้าน ประกอบด้วย 1 มี พฤตกิรรมซุกซนไม่อยู่นิ่ง เคลื่อนไหวตลอดเวลา 2 มีพฤติกรรมขาดสมาธิ จดจ่ออะไรนานๆ ไม่ได้ ขี้ลืม เบื่อง่าย และ 3 มีพฤตกิรรมขาดความยับยั้งชั่งใจตนเอง หนุหันพลันแล่น และอดทนรอคอยนานไม่ได้ ถึงแม้ว่าภาวะ สมาธิสั้นไม่ได้มีผลต่อการพัฒนาทางด้านร่างกาย เด็กที่มีภาวะนี้หากไม่ได้รับการชว่ยเหลือที่เหมาะสม ก็ อาจจะส่งผลต่อการพฒันาการทางด้านจิตใจและสังคมในหลายๆ ด้าน ส่งผลกระทบต่อด้านการเรียน ความสัมพันธ์ในครอบครัวและเพื่อน นอกจากนี้ยังพบว่าเด็กกลุ่มนี้ที่ไม่ได้รับการช่วยเหลืออย่างเหมาะสม เมื่่อ ก้าวสู่วัยรุ่น จะมีโอกาสเสี่ยงต่อการกระทําสิ่งผิดกฎระเบียบ หรือผิดกฎหมาย เช่น หนีโรงเรียน การขับรถเร็ว เสี่ยงต่ออุบัติเหตุการสบูบหุรี่ ดื่มเหล้า และใช้สารเสพติด เป็นต้น

Continue Reading →