♥ Health saving (กระปุกออมสินสุขภาพ)

546365_273868499358216_392630517_n

นางนพวรรณ ศรีชมภู

เนื่องจากในปัจจุบันมีวิทยาการทางการแพทย์ที่ทันสมัยส่งผลให้ประชากรมีอายุที่ยาวนานขึ้น บวกกับอัตราการเกิดน้อยลง จึงทำให้สัดส่วนประชากรผู้สูงอายุมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น ในปัจจุบันพบโรคไม่ติดต่อที่เกิดจากพฤติกรรมสุขภาพของประชากรเป็นจำนวนมากเช่น โรคอ้วน โรคเบาหวาน ความดัน โรคหัวใจ อัมพฤกอัมพาษ รวมถึงโรคมะเร็ง ซึ่งพบในวัยทำงานเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับทางกรมอนามัยมีนโยบาย 80 ปี ยังแจ๋ว จึงเล็งเห็นความสำคัญในการส่งเสริมสุขภาพบุคลากรในหน่วยงานโดยกระตุ้นให้มีการปรับพฤติกรรมสุขภาพในทางที่ดีขึ้นโดยใช้กลวิธีกระปุกออมสินสุขภาพ นำหลักการออมเงินมาใช้ในการออมสุขภาพ เพื่อให้เจ้าหน้าที่หันมาใส่ใจออมสุขภาพของตนเอง เพื่อส่งผลระยะยาวสูงวัย 80 ปีสุขภาพยังแจ๋ว มีคุณภาพชีวิตที่ดีสมวัย ไม่ต้องใช้เงินออมมารักษาตนเอง แต่ใช้เงินออมในบั้นปลายชีวิต 

* อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม กดดาวน์โหลด *

 

Health Saving (กระปุกออมสินสุขภาพ)
Health Saving (กระปุกออมสินสุขภาพ)
Health saving (กระปุกออมสินสุขภาพ).pdf
2.0 MiB
369 Downloads
รายละเอียด
avatar

About

ใส่ความเห็น