♥ การส่งเสริมสุขภาพกาย-ใจ เพื่อให้สวยสมวัย ด้วย 3อ.

1385658_513388192091570_1045244616_n

นางสิรินันท ธิติทรัพย์

กลุ่มการพยาบาล จึงได้นำผลการตรวจสุขภาพ การประเมินพฤติกรรมด้านโภชนาการ และความผาสุกในการทำงานของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ของปีงบประมาณ 2555 มาวิเคราะห์เป็นการหาโอกาสพัฒนา ในการส่งเสริมสุขภาพกาย-ใจ พบว่า สภาวะสุขภาพกายมีบุคลากรกลุ่ม A (ปกติ) จำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 33.3 , กลุ่ม B (ผลเลือดผิดปกติ) จำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 44.4 และกลุ่ม C (รอบเอวเกิน/ น้ำหนักเกิน) จำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 22.2 สำหรับความพึงพอใจในการทำงานภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 78.5        เมื่อจำแนกรายด้านพบว่าด้านบรรยากาศในการทำงาน ความสัมพันธ์กับผู้ร่วมงาน และด้านครอบครัว      อยู่ในระดับปานกลางถึงค่อนข้างมาก (61-80) คิดเป็นร้อยละ 70.6, 75.0, 76.9 และ 78.1 ตามลำดับ จำเป็นต้องมีการส่งเสริมให้มีความพึงพอใจในการทำงานขึ้นไปอีก โดยมีการส่งเสริม และแก้ไขปัญหาต่างๆอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังพบว่า การประเมินคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมสุขภาพด้วยแบบประเมินพฤติกรรม      3 อ. 20 ข้อ อยู่ในระดับดี (71-80 คะแนน) มีค่าคะแนน 74.4 คะแนน พฤติกรรม 3 อ. ที่อยู่ในระดับต้องปรับปรุง (น้อยกว่า60 คะแนน) ได้แก่ จดบันทึกการกินอาหารเพื่อควบคุมพลังงาน, ออกกำลังกายสัปดาห์ละ 5 วัน และ กินปลา อย่างน้อยวันละ 1 มื้อ มีค่าคะแนน 13.3, 57.8 และ 57.8 คะแนน ตามลำดับ

วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรกลุ่มการพยาบาล มีสุขภาพกาย- ใจที่ดี โดยนำกิจกรรม 3 อ. มาเป็นแนวคิดและดำเนินการ

กระบวนการจัดการความรู้

(1) การเรียนรู้

จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรกลุ่มการพยาบาล มีสุขภาพกาย ใจที่ดี โดยนำกิจกรรม 3 อ.มาเป็นแนวคิดและดำเนินการ

(2) กระบวนการและเครื่องมือ

2.1 นำผลการตรวจสุขภาพ การประเมินพฤติกรรมด้านโภชนาการและความผาสุกในการทำงานของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ของปี 2554และ 2555 มาวิเคราะห์ ภาวะสุขภาพกาย ใจ เพื่อหาโอกาสพัฒนาส่งเสริมให้เป็นผู้ที่มีสุขภาพกาย- ใจที่ดี

2.2 นำจุดอ่อนด้านสุขภาพของเจ้าหน้าที่ มาประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน แล้วสรุปออกมาเป็นแนวทางปฏิบัติร่วมกันจัดกิจกรรม

อาหาร

จัดเมนููอาหารปลา 2 มื้อ/สัปดาห์ ในที่ทำงาน (อีก 1 มื้อทานในครอบครัว)

ออกกำลังกาย

ออกกำลังกายตามภาวะสุขภาพกลุ่ม A, B, C 3-5 วัน/สัปดาห์ บันทึกการออกกำลังกายรายวัน และจัดกิจกรรมออกกำลังกายร่วมกัน ได้แก่-ยืดเหยียดทุกวันเวลา8.00-8.15 น.-แกว่งแขน ทุกวัน เวลา 8.15 – 8.30 น.

อารมณ์

Extra Healthy lunchนอกสถานที่ 1 ครั้ง/ต่อเดือน

องค์ความรู้ที่สกัดได้จากการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ

  1. การบันทึกการรับประทานอาหารทำให้คิดก่อนกิน และควบคุมการรับประทานอาหารได้ดีขึ้น โดยมีการสะกด สกัด สะกิด อารมณ์ความอยาก
  2. .การออกกำลังกายโดยการยืดเหยียด-แกว่งแขน และการบันทึกการออกกำลังกาย เป็นตัวกระตุ้นให้ขวนขวายในการออกกำลังกายให้ได้ครบตามเกณฑ์
  3. การกำหนดข้อตกลงร่วมกันในการทานปลาสัปดาห์ละ 3 วัน ทำให้แต่ละคนตระหนักในการเลือกกินปลามากขึ้น

*อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม กดดาวน์โหลด *

 

การส่งเสริมสุขภาพกาย-ใจ เพื่อให้สวยสมวัย ด้วย 3อ.
การส่งเสริมสุขภาพกาย-ใจ เพื่อให้สวยสมวัย ด้วย 3อ.
การส่งเสริมสุขภาพกาย-ใจ เพื่อให้สวยสมวัย ด้วย 3อ..pdf
764.1 KiB
246 Downloads
รายละเอียด
avatar

About

ใส่ความเห็น