♥ แนวทางป้องกันภาวะอุณหภูมิกายต่ำในทารกแรกเกิดหลังอาบน้ำ

1463915_621329244611941_2883377503253062913_n

นางสาวลำพึง ภูกาธร

การทำให้ทารกมีร่างกายที่อบอุ่นนั้นมีความสำคัญมาก โดยทั่วไปทารกทุกรายที่คลอดออกมาจากครรภ์ที่อบอุ่นของมารดาแล้วจะมีการสูญเสียความร้อนอย่างรวดเร็วให้กับสิ่งแวดล้อมที่เย็นกว่า(Asakura,2004) เนื่องจากไม่สามารถควบคุมอุณหภูมิกายให้คงที่ได้ ถ้ามีอุณหภูมิกายต่ำเกินไปอาจเกิดภาวะต่อไปนี้  เช่น ซึม ดูดนมช้า ดูดนมน้อยลงหรือไม่ดูดนม อาเจียน ท้องอืด น้ำหนักไม่ขึ้น  ความต้องการการใช้ออกซิเจนเพิ่มขึ้น  การผลิตสาร surfactant ลดลง การหายใจผิดปกติ  น้ำตาลในเลือดต่ำ   เลือดเป็นกรด

จากการเก็บข้อมูลของแผนกสูติกรรม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 8 นครสวรรค์ระหว่างเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2556 เด็กทารกแรกเกิดจำนวน202ราย พบว่าทารกแรกเกิดที่ได้รับการอาบน้ำครั้งแรกจากเจ้าหน้าที่หลังเกิด 4 ช.ม.และมีอุณหภูมิกายก่อนอาบ 36.8-369 องศาเซลเซียส มีอัตราการเกิดภาวะตัวเย็นหลังอาบน้ำจำนวน 48 รายคิดเป็น 23.8.% เมื่อเด็กอายุ 1 วัน 15 รายคิดเป็น 7.4% และเมื่อเด็กอายุ 2 วันพบ 21 รายคิดเป็น 10.4% ในจำนวนนี้พบเป็นเด็กคนเดิมที่มีภาวะตัวเย็นซ้ำ 8 ราย ทางแผนกสูติกรรมจึงมีการพัฒนากระบวนการและวิธีในการอาบน้ำให้ทารกแรกเกิดเพื่อป้องกันและลดอัตราการเกิดภาวะตัวเย็นภายหลังการอาบน้ำเพื่อให้สามารถดูแลทารกเหล่านี้ให้มีอุณหภูมิกายคงที่ อันจะช่วยลดการเกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆที่อาจตามมา

วัตถุประสงค์

เพื่อหาแนวทางปฏิบัติในการดูแลทารกแรกเกิดไม่ให้เกิดภาวะอุณหภูมิกายต่ำหลังอาบการอาบน้ำ

กระบวนการจัดการความรู้

  1. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งที่ 1(20 ก.พ.56) โดยสมาชิกกลุ่มฯ เพื่อทบทวนปัญหาที่เกิดจากการอาบน้ำเด็กหลังจากการเก็บข้อมูลครั้งที่ 1พบว่า

-ระยะเวลาในการอาบน้ำเด็กของเจ้าหน้าที่แต่ละคนไม่เท่ากัน(10-15 นาที)

-ไม่มีการควบคุมอุณหภูมิของน้ำ(ใช้ระดับความอุ่นของน้ำจากการสัมผัสที่ข้อศอก)

-ในการอาบน้ำอุณหภูมิก่อนอาบไม่ถึง 37 องศาเซลเซียส

-ใช้เด็กในการสาธิตอาบน้ำทำให้ใช้ระยะเวลาในการอาบน้ำนาน

ในที่ประชุมได้มีการทบทวนปัญหาร่วมกันและเสนอให้มีการนำผลงานโครงการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานวิจัยและวิชาการร่วมกับแหล่งฝึกระหว่างวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรีและกลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลพระปกเกล้ามาทดลองใช้ โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้

1.เด็กทารกรายใหม่รับจากห้องคลอดอาบน้ำครั้งแรกโดยเจ้าหน้าที่เมื่อเด็กอายุมากกว่า 4 ชั่วโมง

2.วัดอุณหภูมิกายทางรักแร้ก่อนอาบน้ำ ถ้าอุณหภูมิกายต่ำกว่า 37 องศาเซลเซียสให้warm ก่อนอาบน้ำ15-30 นาที หรือ warm ให้อุณหภูมิกายมากกว่าเท่ากับ 37 องศาเซลเซียส

3.ควบคุมอุณหภูมิน้ำที่ 37 องศาเซลเซียส(โดยปรอทวัดอุณหภูมิ)

4.ควบคุมระยะเวลาในการอาบน้ำให้ทารกครั้งแรกในกลุ่มเจ้าหน้าที่ไม่เกิน 5 นาที เน้นรักแร้และก้น

5.warm ผ้าอุ่นห่อตัวหลังอาบน้ำทุกครั้ง

6.ใช้ตุ๊กตาสาธิตการอาบน้ำแทนเด็กทารก

  1. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งที่ 2(5 มิ.ย.56) โดยสมาชิกกลุ่มฯ มีการทบทวนแนวทางปฏิบัติและปัญหาที่พบหลังทดลองปฏิบัติกับทารกจำนวน 192 ราย พบว่า มีทารกอุณหภูมิกายต่ำหลังจากการอาบน้ำครั้งแรกจำนวน 5 รายคิดเป็น 2.6% เมื่อเด็กอายุ 1 วันพบ 3 รายคิดเป็น1.6% และเมื่อเด็กอายุ 2 วันไม่พบภาวะตัวเย็น จะเห็นได้ว่าอัตราการเกิดภาวะตัวเย็นหลังอาบน้ำมีแนวโน้มลดลง ทางกลุ่มจึงพัฒนาแนวปฏิบัติเพิ่มในรายทารกอาบน้ำรายใหม่จากเดิมใช้ผ้าอุ่นห่อตัวหลังอาบน้ำ เพิ่มให้ใช้ผ้าอุ่นเช็ดตัวหลังอาบน้ำทันทีและห่อตัวด้วยผ้าอุ่น

3.กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งที่ 3 (20 ส.ค.56)โดยสมาชิกกลุ่มฯ มีการทบทวนแนวทางปฏิบัติและปัญหาที่พบหลังทดลองปฏิบัติกับทารกจำนวน 107 ราย พบภาวะตัวเย็นหลังการอาบน้ำ 1 ราย จากการเก็บข้อมูลพบว่าทารกรายนี้มีคราบเลือดบริเวณศีรษะมากจึงใช้เวลาในการอาบน้ำนาน 10 นาที ทางกลุ่มจึงสรุปแนวทางในการอาบน้ำเด็กทารกให้เป็นไปในแนวทางและมาตรฐานเดียวกัน โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้

 

ขั้นตอนการอาบน้ำเด็กทารกรายใหม่

  (.ทารกหลังคลอดอายุมากกว่า 4 ชั่วโมงได้รับการอาบน้ำให้ครั้งแรกจากเจ้าหน้าที่)

         1.อธิบายให้มารดาทราบว่าจะนำทารกมาอาบน้ำโดยให้ญาติมาดูขณะเจ้าหน้าที่อาบน้ำให้

2.วัดอุณหภูมิกายทางรักแร้ก่อนอาบน้ำ ถ้าอุณหภูมิกายต่ำกว่า 37 องศาเซลเซียสให้warm ก่อนอาบน้ำ15-30 นาที หรือ warm ให้อุณหภูมิกายมากกว่าเท่ากับ 37 องศาเซลเซียส

3.เตรียมอุปกรณ์ในการอาบน้ำ ประกอบด้วย กะละมังน้ำ 2 ใบ แชมพู สบู่ ผ้าเช็ดตัว 2 ผืน ผ้าห่อตัวของโรงพยาบาล 1 ผืน และอุปกรณ์ในการเช็ดตา เช็ดสะดือ

4.เตรียมน้ำอุ่นที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส(วัดโดยปรอทวัดอุณหภูมิน้ำ)

5.อาบน้ำและสระผมทารกใช้ระยะเวลาไม่เกิน 5 นาที โดยเน้นเน้นรักแร้และก้น

6.เช็ดตัวทารกให้แห้งด้วยผ้าอุ่นของโรงพยาบาลและห่อตัวด้วยผ้าอุ่นของทารกที่เตรียมมา

7.เช็ดตาและเช็ดสะดือ

ขั้นตอนการอาบน้ำเด็กรายเก่าในแต่ละวัน

1.เตรียมอุปกรณ์ในการอาบน้ำ ประกอบด้วย กะละมังน้ำ 2 ใบ แชมพู สบู่ ผ้าเช็ดตัว 2 ผืน ผ้าห่อตัวของโรงพยาบาล 1 ผืน และอุปกรณ์ในการเช็ดตา เช็ดสะดือ

2.เตรียมน้ำอุ่นที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส(วัดโดยปรอทวัดอุณหภูมิน้ำ)

3.สาธิตการอาบน้ำทารกโดยใช้ตุ๊กตา

4.ให้มารดา/ญาติลองอาบน้ำเองโดยเจ้าหน้าที่ดูแลอย่างใกล้ชิด(ใช้ระยะเวลาไม่เกิน 10 นาที/ราย)

 

* อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม กดดาวน์โหลด *

แนวทางป้องกันภาวะอุณหภูมิกายต่ำในทารกแรกเกิดหลังอาบน้ำ
แนวทางป้องกันภาวะอุณหภูมิกายต่ำในทารกแรกเกิดหลังอาบน้ำ
แนวทางป้องกันภาวะอุณหภูมิกายต่ำในทารกแรกเกิดหลังอาบน้ำ.pdf
34.2 KiB
479 Downloads
รายละเอียด
avatar

About

ใส่ความเห็น