♥ แนวทางการสอนเพื่อให้เด็กงดนมขวดก่อนอายุ 1 ปี 6 เดือน

IMG_8402

นางศศิชล หงษ์ไทย

เนื่องจากผลการสุ่มประเมินการดำเนินงานโรงเรียนพ่อแม่ในปี 2554 และ 2555 พบว่าอัตราการเลิกนมขวดในเด็ก 1 ปี 6 เดือน ที่กลับมารับบริการที่คลินิกตรวจสุขภาพเด็กดีจาก 0 กลายเป็น 3.8 และในเด็ก 2 ปี มีการเลิกนมขวดจาก 23.3 เป็น 12.0 โดยรวมในเด็กก่อนอายุ 2 ปีพบว่า มีอัตราการเลิกนมขวดจาก 11.7 เป็น 7.9 ซึ่งถือว่าต่ำมาก นอกจากนี้จากการพูดคุยแนวทางการสอนในบุคลากรที่เกี่ยวข้องยังมีแนวทางและแนวคิดในการดูแลที่แตกต่างกัน แล้วดูแนวโน้มเด็กจะมีการติดนมขวดมากขึ้นเรื่อยๆ อันจะส่งผลทำให้พัฒนาการทางภาษาล่าช้า และมีผลต่อการเกิดฟันผุได้ ดังนั้นเพื่อให้แนวทางการให้ความรู้ในเรื่องดังกล่าวเป็นไปในทิศทางเดียวกัน จึงมีความจำเป็นในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน

วัตถุประสงค์

เพื่อปรับแนวทางการให้ความรู้เรื่อง”สอนอย่างไรไม่ให้ติดนมขวด” ไปในแนวทางเดียวกันในทุกหน่วยบริการที่เกี่ยวข้อง

กระบวนการจัดการความรู้

 • กระบวนการและเครื่องมือ
  • ได้ทบทวนองค์ความรู้จากคู่มือโรงเรียนพ่อแม่ ปี 2554
  • ค้นหาเพิ่มเติมจาก internet พบข้อมูลเรื่องความเชื่อของผู้ปกครอง ผลเสียของการที่ปล่อยให้เด็กติดนมขวด ข้อดีที่เด็กจะได้รับเมื่อเลิกนมขวดได้ วิธีฝึกให้ลูกนอนเองเพื่อให้เลิกนมมื้อดึก ขั้นตอนการเตรียมฝึกเพื่อเลิกนมขวด วิธีการฝึกเด็กให้ดื่มน้ำหรือนมจากถ้วย วิธีการเลิกนมขวดแบบค่อยเป็นค่อยไป วิธีเลิกนมขวดแบบทันทีทันใด เคล็ดลับประสบการณ์จากคุณแม่
  • รวบรวมทำเป็นเอกสารแจกให้กับผู้ปกครองเด็กวัย 0-1 ปี ที่เข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียนพ่อแม่
  • เชิญผู้ที่เกี่ยวข้องจากหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ กุมารแพทย์พัฒนาการเด็ก 2 ท่าน กุมารแพทย์ 1 ท่าน พยาบาลจากงานตรวจสุขภาพเด็กดี งานโรงเรียนพ่อแม่ งานเดย์แคร์ งานตรวจโรคเด็ก งานคลินิกนมแม่ ทันตภิบาล นักโภชนาการ มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2555 ได้แนวทางในการสอนเรื่อง”สอนอย่างไรไม่ให้ติดนมขวด”
  • ประชุมร่วมกับเจ้าหน้าที่พร้อมทั้งหัวหน้างานตรวจสุขภาพเด็กดี เพื่อทบทวนการสอนเรื่อง”สอนอย่างไรไม่ให้ติดนมขวด” เนื่องจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องนี้จัดทำในระหว่างที่หัวหน้าไปราชการ 4 เดือน และนอกจากนี้หน่วยงานนี้ยังมีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานอื่นหมุนเวียนมาช่วยงานอีกด้วย

* อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม กดดาวน์โหลด *

 

แนวทางการสอนเพื่อให้เด็กงดนมขวดก่อนอายุ 1 ปี 6 เดือน
แนวทางการสอนเพื่อให้เด็กงดนมขวดก่อนอายุ 1 ปี 6 เดือน
แนวทางการสอนเพื่อให้เด็กงดนมขวดก่อนอายุ 1 ปี 6 เดือน.pdf
193.8 KiB
248 Downloads
รายละเอียด
avatar

About

One thought on “♥ แนวทางการสอนเพื่อให้เด็กงดนมขวดก่อนอายุ 1 ปี 6 เดือน

 1. การเลิกนมขวดเป็นการพูดคุยข้อตกลงในทีมสหสาขา แพทย์ ทันตะ นักโภชนาการ พยาบาลโรงเรียนพ่อแม่ เดย์แคร์ ตรวจสุขภาพเด็กดี ตรวจโรคเด็ก เพื่อเป็นแนวทางที่ใช้ให้เหมือนกันในการให้คำแนะนำ

ใส่ความเห็น