♥ องค์กรแพทย์รวมใจสลายพุง

ch

นพ.ธัชชัย ซื่อภักดี

เหตุผลและที่มา

ความสำเร็จในการดูแลเส้นรอบเอวของบุคลากรองค์กรแพทย์ประสบความสำเร็จตามเกณฑ์มาตรฐาน ซึ่งเกิดจาก ดังนี้

  1. ปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ เช่น โครงร่าง พื้นฐานรูปร่างของแต่ละคน
  2. ปัจจัยที่สามารถควบคุมได้ เช่น พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพตนเอง ในการรับประทานอาหาร และการออกกำลังกาย ฯลฯ

องค์กรแพทย์มีสมาชิกทั้งหมดรวม 8 คน ในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2557 มีเส้นรอบเอวอยู่ในเกณฑ์ปกติทุกคน (ยกเว้น พญ.ศรินนา แสงอรุณ เพราะกำลังตั้งครรภ์) แพทย์ส่วนใหญ่มีกิจกรรมการดูแลสุขภาพ   การควบคุมความสมส่วนร่างกายของตนเองที่แตกต่างกันออกไป เพราะฉะนั้นเพื่อเป็นการส่งเสริมความสำเร็จให้มีความต่อเนื่อง ได้ตามเป้าหมาย คือ

1.แพทย์ทุกคน มีเส้นรอบเอวอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตลอดปี2558

2.สมาชิกพยายามกำหนดการรับประทานอาหารเมนูชูสุขภาพให้มากขึ้น

วัตถุประสงค์ของการจัดการความรู้

เพื่อการกำกับดูแล แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้เกิดความยั่งยืนในการดูแลเส้นรอบเอวของบุคลากรองค์กรแพทย์เกิดสัมพันธภาพที่ดีในการปฏิบัติงานร่วมกัน เพราะมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพิ่มเติมจากการประชุมองค์กรแพทย์ตามปกติ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ดูแลรอบเอวให้คงที่หรือลดลง

  1. แพทย์ดูแลความสมส่วนของร่างกาย โดยควบคุมเส้นรอบเอวของตนเองให้คงที่

และไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน

  1. มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารในแต่ละวันให้เป็นเมนูเพื่อสุขภาพให้มากขึ้น
  2. แพทย์มีการพูดคุย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็นสำคัญที่สำเร็จเพื่อเป็นต้นแบบ เพื่อนแนะนำเพื่อน

ได้เพิ่มมากขึ้น

การทบทวนก่อนการจัดการความรู้

          องค์กรแพทย์มีการดำเนินการเรื่องการส่งเสริมสุขภาพด้วยการควบคุมน้ำหนักตั้งปี 2557 และสามารถควบคุมน้ำหนักและเส้นรอบเอวได้คงที่เกินร้อยละ 80 และมีการออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องในรอบ 6 เดือนหลังในปี2557นั้น เป็นที่น่าพอใจ ซึ่งในปี2558นี้ จึงทบทวนความสำเร็จและปัญหาอุปสรรคเพื่อดำเนินการต่อเนื่องและเน้นในเรื่องอาหารเพื่อสุขภาพและการออกกำลังกายตามที่ชอบและเหมาะสมกับสภาพร่างกาย

ผลการทบทวนได้ข้อตกลงเพื่อดำเนินการต่อเนื่อง

pp

การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ

          ตามมติข้อตกลงดังกล่าวข้างต้นได้เริ่มปฏิบัติประมาณ 2อาทิตย์ แต่พบว่า มีปัญหาเรื่องการกินอาหารซึ่งมื้อกลางวันเป็นมื้อที่เป็นปัญหาอยู่มาก เนื่องจากการทำงานที่ไม่เป็นเวลา มีภารกิจเร่งด่วนและการหาซื้ออาหารที่มีข้อจำกัด จึงมีมติให้มีการทบทวนอีกครั้งในการประชุมครั้งต่อไป และอาจให้แต่ละคนเล่าถึงเรื่องพฤติกรรมการกินอาหารที่ทำอยู่ประจำให้กลุ่มฟังเพิ่มเติม

เรื่องการออกกำลังกายสามารถปฏิบัติได้ดี มีข้อจำกัดอย่างเดียวคือ เวลาการทำงานที่มีเวลาไม่แน่นอน ให้พยายามทำงานอดิเรกที่ออกแรงให้เพิ่มขึ้น

* อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม กดดาวน์โหลด *

 

องค์กรแพทย์59
องค์กรแพทย์59
%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%8C58.pdf
623.8 KiB
274 Downloads
รายละเอียด
avatar

About

ใส่ความเห็น