♥ การพัฒนาระบบการรายงานความคลาเคลื่อนทางยา: Medication Error Reporting System (HPC8 เออรัก Med Error)

 

ภัทราวดี

ภญ. ภัทราวดี อำไพพันธุ์

เหตุผลและที่มา

ความคลาดเคลื่อนทางยา (Medication Error: ME) หมายถึง เหตุการณ์ใดๆ ที่สามารถป้องกันได้ ที่อาจเป็นสาเหตุหรือนำไปสู่การใช้ยาที่ไม่เหมาะสม หรือเป็นอันตรายแก่ผู้ป่วย ในขณะที่ยาอยู่ในความควบคุมของบุคลากรสาธารณสุข ผู้ป่วย หรือผู้รับบริการ เหตุการณ์เหล่านี้อาจเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติทางวิชาชีพ ผลิตภัณฑ์สุขภาพ กระบวนการ และระบบซึ่งรวมถึงการสั่งใช้ยา การสื่อสารคำสั่งใช้ยาแนวทางการป้องกันความคลาดเคลื่อนทางยาต้องมีวางแผนระดับนโยบาย โดย

มีหน่วยงานหรือคณะกรรมการรับผิดชอบ  กำหนดเป้าหมายและวิธีดำเนินการอย่างชัดเจนและต่อเนื่อง โดยคณะกรรมการมีหน้าที่ในการติดตามข้อมูลระบบรายงานความคลาดเคลื่อนทางยาและเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากยา จัดทำแผนพัฒนาและติดตามประเมินผลการดำเนินกิจกรรมเพื่อป้องกันความคลาดเคลื่อนทางยา และรายงานผลสรุป การติดตามการดำเนินกิจกรรมเพื่อป้องกันความคลาดเคลื่อนทางยา ต่อคณะกรรมการความเสี่ยงโรงพยาบาล (Risk Management) และคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล ส่งเสริมการทำงานร่วมกันเป็นทีมสหสาขา มีระบบการรายงานที่ดี จากการรวบรวมข้อมูลความคลาดเคลื่อนทางยาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ หน่วยงาน OPD มีการส่งสรุปความคลาดเคลื่อนทางยารายเดือนร้อยละ 86.5 หน่วยงาน IPD ส่งร้อยละ 71.29 และส่งแบบทบทวนรายไตรมาสร้อยละ 16.67 หน่วยงานให้บริการผู้ป่วยนอกมีการสั่งใช้ยาที่ผู้ป่วยแพ้ซ้ำ 5 ราย แต่ยังไม่มีการทบทวนหาสาเหตุราก (RCA) ทางกลุ่มงานเภสัชกรรมซึ่งเป็นหน่วยงานที่รวบรวมข้อมูลความคลาเคลื่อนทางยา จึงเห็นความสำคัญในการพัฒนาระบบรายงานความคลาดเคลื่อนหากการรวบรวมข้อมูลมีความถูกต้อง ครบถ้วน ซึ่งจะทำให้เกิดการวิเคราะห์ การแก้ไข ที่ง่ายขึ้น นำไปสู่การพัฒนาในด้านคุณภาพต่อไป

การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ

Untitled

วัตถุประสงค์ของการจัดการความรู้

  1. หน่วยงาน OPD และ IPD ส่งแบบสรุป ME แบบรายเดือน 100%
  2. หน่วยงานส่งทบทวน ME รายไตรมาส มากกว่าหรือเท่ากับ 80% ของจำนวนหน่วยงานที่ส่งแบบทบทวนรายไตรมาสมากกว่าหรือเท่ากับ 2 ครั้งต่อปี
  3. ME ระดับความรุนแรง E-I, แพ้ยาซ้ำ, HAD มีการทบทวน Root Cause Analysis (RCA) 100%

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

          มีการรายงานความคลาดเคลื่อนทางยาครบถ้วนตามกำหนด และมีวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ครบถ้วน และเกิดการทำงานร่วมกันแบบสหวิชาชีพ เพื่อสามารถนำข้อมูลมาร่วมกันวิเคราะห์แนวทางแก้ไข เพื่อให้เกิดความปลอดภัย หรือป้องกันการเกิดความคลาดเคลื่อนต่อผู้รับบริการ

 * อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม กดดาวน์โหลด *

 

เภสัช58
เภสัช58
%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%8A58.pdf
209.5 KiB
991 Downloads
รายละเอียด
avatar

About

ใส่ความเห็น