♥ รูปแบบการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพ 3 กลุ่มวัย

578324_570001426352293_1161122689_n

นางสาวศศิวันต์    โล่ห์ทวีมงคล

เหตุผลและที่มา

การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน เตรียมคนให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงโดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาส่งเสริมสุขภาพคนไทยทุกช่วงวัย การพัฒนาคนอย่างมีประสิทธิภาพจำเป็นต้องเริ่มตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดา หากมารดามีความรู้และความตระหนักเอาใจใส่ดูแลสุขภาพตั้งแต่ระยะตั้งครรภ์ คลอดและหลังคลอด ทำให้ลูกเกิดรอด หากมีการเลี้ยงดูทารกด้วยความรักความอบอุ่น เด็กจึงเป็นรากฐานที่สำคัญของการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน และเป็นต้นทุนทางสังคมที่มีค่ามากที่สุด เด็กแรกเกิด  ถึงอายุ 6 ปี เป็นช่วงที่สมองเด็กเรียนรู้อย่างรวดเร็วและมีการพัฒนาในทุกด้านมากที่สุด สมองจะมีอัตราการเจริญเติบโตสูงสุดในช่วง 2 ปีแรกของชีวิต การพัฒนาให้สมองเด็กเจริญเติบโตได้ดี ขึ้นกับปัจจัยสำคัญ คือ การได้รับอาหารสมบูรณ์ การเลี้ยงดูด้วยความรักความผูกพันภายในครอบครัว สัมพันธภาพที่ดีระหว่างพ่อแม่ลูก การเฝ้าระวังพัฒนาการเด็กในวัยทารกและปฐมวัย  การจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเจริญเติบโต และการสร้างประสบการณ์เรียนรู้ใหม่ๆ ที่สอดคล้องกับวัยของเด็ก และ เมื่อเติบโตเข้าสู่เด็กวัยเรียนและวัยรุ่น  การดูแลส่งเสริมสุขภาพกาย สุขภาพจิต รวมทั้งการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ ส่งผลให้เด็กเจริญเติบโตสมวัย เสริมสร้างให้เด็กมี IQ EQ ดี ลดปัญหาและพฤติกรรมเสี่ยงทางด้านต่างๆ รวมทั้งการเสริมสร้างทักษะชีวิตในด้านต่างๆเพื่อส่งเสริมป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงเมื่อเด็กย่างเข้าสู่วัยรุ่น โดยบูรณาการการดูแลส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่นทั้งกายและใจ เพื่อวางแผนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น  ดังนั้นการทราบความผิดปกติในแต่ละช่วงวัยตั้งแต่เริ่มแรก เพื่อการวางแผน การช่วยเหลือ แก้ไข หรือ การจัดกิจกรรมส่งเสริมป้องกันด้านสุขภาพตามกลุ่มวัยจึงความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์อนามัยที่ 8 จึงได้จัดทำโครงการฯขึ้นเพื่อศึกษารูปแบบการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพรวมทั้งการดูแล ช่วยเหลือเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาตามกลุ่มวัย ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในเขตสุขภาพที่ 3

วัตถุประสงค์ของการจัดการความรู้

  1. ศึกษารูปแบบการดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่ตามกลุ่มวัย
  2. แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในระดับพื้นที่

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  1. ได้รูปแบบการดำเนินงานที่เหมาะสมและเป็นต้นแบบที่ดีแก่พื้นที่อื่นๆ
  2. รับทราบปัญหาอุปสรรคของการดำเนินงานและหาแนวทาง/ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา

กระบวนการจัดการความรู้ มีดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 การบ่งชี้ความรู้

ชื่อเรื่อง  :  รูปแบบการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพ 3 กลุ่มวัย     (รายละเอียดตามแบบฟอร์มที่ 1)

ขั้นตอนที่ 2  การสร้างและแสวงหาความรู้   ประกอบด้วย

2.1 การทบทวนก่อนจัดการความรู้ 

การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน เตรียมคนให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงโดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาส่งเสริมสุขภาพคนไทยทุกช่วงวัย การพัฒนาคนอย่างมีประสิทธิภาพจำเป็นต้องเริ่มตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดา หากมารดามีความรู้และความตระหนักเอาใจใส่ดูแลสุขภาพตั้งแต่ระยะตั้งครรภ์ คลอดและหลังคลอด ทำให้ลูกเกิดรอด หากมีการเลี้ยงดูทารกด้วยความรักความอบอุ่น เด็กจึงเป็นรากฐานที่สำคัญของการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน และเป็นต้นทุนทางสังคมที่มีค่ามากที่สุด เด็กแรกเกิด  ถึงอายุ 6 ปี เป็นช่วงที่สมองเด็กเรียนรู้อย่างรวดเร็วและมีการพัฒนาในทุกด้านมากที่สุด สมองจะมีอัตราการเจริญเติบโตสูงสุดในช่วง 2 ปีแรกของชีวิต การพัฒนาให้สมองเด็กเจริญเติบโตได้ดี ขึ้นกับปัจจัยสำคัญ คือ การได้รับอาหารสมบูรณ์ การเลี้ยงดูด้วยความรักความผูกพันภายในครอบครัว สัมพันธภาพที่ดีระหว่างพ่อแม่ลูก การเฝ้าระวังพัฒนาการเด็กในวัยทารกและปฐมวัย  การจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเจริญเติบโต และการสร้างประสบการณ์เรียนรู้ใหม่ๆ ที่สอดคล้องกับวัยของเด็ก และ เมื่อเติบโตเข้าสู่เด็กวัยเรียนและวัยรุ่น  การดูแลส่งเสริมสุขภาพกาย สุขภาพจิต รวมทั้งการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ ส่งผลให้เด็กเจริญเติบโตสมวัย เสริมสร้างให้เด็กมี IQ EQ ดี ลดปัญหาและพฤติกรรมเสี่ยงทางด้านต่างๆ รวมทั้งการเสริมสร้างทักษะชีวิตในด้านต่างๆเพื่อส่งเสริมป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงเมื่อเด็กย่างเข้าสู่วัยรุ่น โดยบูรณาการการดูแลส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่นทั้งกายและใจ เพื่อวางแผนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น  ดังนั้นการทราบความผิดปกติในแต่ละช่วงวัยตั้งแต่เริ่มแรก เพื่อการวางแผน การช่วยเหลือ แก้ไข หรือ การจัดกิจกรรมส่งเสริมป้องกันด้านสุขภาพตามกลุ่มวัยจึงความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์อนามัยที่ 8 จึงได้จัดทำโครงการฯขึ้นเพื่อศึกษารูปแบบการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพรวมทั้งการดูแล ช่วยเหลือเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาตามกลุ่มวัย ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในเขตสุขภาพที่ 3

2.2 การจัดตั้งคุณเอื้อ คุณกิจ และคุณอำนวย (Mapping)

แบ่งกลุ่มตาม กลุ่มวัย  ประกอบด้วย 3 กลุ่มวัย  คือ 1. กลุ่มแม่และเด็ก  2.กลุ่มวัยเรียน  3.กลุ่มวัยรุ่น

สมาชิกของแต่ละกลุ่มประกอบด้วย

คุณเอื้อ      คือ  ผอ.ศูนย์อนามัยที่ 8 ,  ผอ.ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 , ผอ.สำนักงานป้องกันควบคุมโรค8

คุณอำนวย  คือ นักวิชาการผู้รับผิดชอบงานตามกลุ่มวัยจากศูนย์อนามัยที่ 8

คุณกิจ       คือ  เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในระดับรพสต.  รพช.  สสอ.  สสจ.    5  จังหวัด

คุณลิขิต     คือ  นักวิชาการจากศูนย์อนามัยที่ 8

ขั้นตอนที่ 3  การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ

          มีการจัดการความรู้ให้เป็นระบบโดยการประชุมวางแผน ร่วมกันของทีมงานของนักวิชาการกลุ่มพสส.ทุกกลุ่มวัย ร่วมแสดงความคิดเห็นและได้กำหนดประเด็นหัวข้อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของแต่ละกลุ่มวัย คือ  กลุ่มแม่และเด็ก  กลุ่มวัยเรียน  กลุ่มวัยรุ่น ให้เป็นแนวทางเดียวกันของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในระดับพื้นที่ คือ ระดับจังหวัด  ระดับอำเภอและระดับตำบล ในประเด็นการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัย4  เรื่อง

ดังนี้     1.การจัดระบบ/โครงสร้าง

2.กระบวนการทำงาน

3.ปัจจัยความสำเร็จ

4.นวัตกรรม/ต้นแบบที่ดี

แสดงผังความคิดได้ดังนี้

Untitled1

* อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม กดดาวน์โหลด *

 

พสส58
พสส58
%E0%B8%9E%E0%B8%AA%E0%B8%AA58.pdf
736.9 KiB
405 Downloads
รายละเอียด
avatar

About

ใส่ความเห็น