♥ การประเมินและจัดการความเสี่ยงต่อโรคฟันผุในเด็กปฐมวัย คลินิกส่งเสริมพัฒนาการเด็ก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ นครสวรรค์

พี่ชิด

นางสาวชิดชไม  กวางแก้ว

เหตุผลและที่มา  

จากเกณฑ์การประเมินมาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็ก ในส่วนของคลินิกส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ได้กำหนดให้มีการประเมินและจัดการความเสี่ยงต่อโรคฟันผุ  ซึ่งกลุ่มงานทันตกรรมได้จัดทำแนวทางการประเมินและการจัดการต่อโรคฟันผุในเด็กปฐมวัยไปเรียบร้อยแล้วนั้นเป็นการส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ การนำเอาแนวทางการประเมินและการจัดการต่อโรคฟันผุไปใช้ และประเมินประสิทธิผลของแนวทางดังกล่าว จะก่อให้เกิดการถอดบทเรียน และปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับบริบทและแนวทางการทำงานมากยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์ของการจัดการความรู้

  1. เพื่อประเมินประสิทธิผลของแนวทางการประเมินและจัดการความเสี่ยงต่อโรคฟันผุในเด็กปฐมวัย คลินิกส่งเสริมพัฒนาการเด็ก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ นครสวรรค์
  2. เพื่อปรับปรุง แก้ไข แนวการประเมินและจัดการความเสี่ยงต่อโรคฟันผุในเด็กปฐมวัย คลินิกส่งเสริมพัฒนาการเด็ก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ นครสวรรค์ ให้สอดคล้องการบริบทและแนวทางการทำงาน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  1. ทราบถึงประสิทธิผลของการประเมินและจัดการความเสี่ยงต่อโรคฟันผุในเด็กปฐมวัย คลินิกส่งเสริมพัฒนาการเด็ก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ นครสวรรค์
  2. มีแนวทางการประเมินและจัดการความเสี่ยงต่อโรคฟันผุในเด็กปฐมวัย คลินิกส่งเสริมพัฒนาการเด็ก เพื่อสนับสนุนแก่ภาคีเครือข่าย

* อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม กดดาวน์โหลด *

 

ทันตกรรม2-58
ทันตกรรม2-58
%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A12-58.pdf
411.4 KiB
937 Downloads
รายละเอียด
avatar

About

ใส่ความเห็น