♥ ลดพุง ลดโรค ด้วย 3 อ

พี่จิ๋ม

นางพิชชากานต์ วิเชียรกัลยารัตน์

เหตุผลและที่มา

จากการที่กลุ่มการพยาบาลได้ทบทวนผลการตรวจสุขภาพประจำปี และพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตามหลัก 3 อ. เปรียบเทียบผล 3 ปีย้อนหลังได้แก่ ปี 2555 – 2557 พบว่า บุคลากรกลุ่มการพยาบาลมีรอบเอวเกินมาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 11.3 , 33.3 และ 22.2 ตามลำดับ และเมื่อพิจารณาสภาวะสุขภาพจากผลการตรวจสุขภาพประจำปี  พบว่า บุคลากรที่มีผลโคเลสเตอรอลมีค่าเกินเกณฑ์ (เกณฑ์<200mg/dl) มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น คิดเป็นร้อยละ 55.6 , 44.4 และ 66.7 ตามลำดับ และด้านพฤติกรรมการดูแลสุขภาพด้วยหลัก 3 อ. พบว่าบุคลากรมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพถูกต้องตามหลัก 3 อ.  โดย

ภาพรวมเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 74.4 เป็นร้อยละ 79.7 แต่เมื่อพิจารณารายละเอียดของกิจกรรม 3 อ. พบว่าพฤติกรรมสุขภาพที่ยังทำได้น้อยที่ควรแก้ไข 3 ลำดับแรก ได้แก่ การออกกำลังกาย สัปดาห์ละ 5 วัน , ออกกำลังกายวันละ 30 นาที 5 วัน/สัปดาห์ และ   กินอาหารประเภทต้ม นึ่ง ลวก อบ 5 วัน/สัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 62.9 , 62.9 และ 65.7 ตามลำดับจากปัญหาสภาวะสุขภาพและพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตามหลัก 3 อ. ดังกล่าวกลุ่มการพยาบาล    จึงเห็นความสำคัญในการส่งเสริมสุขภาพบุคลากร จึงมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการส่งเสริมสุขภาพและการปรับพฤติกรรมในการส่งเสริมสุขภาพตามหลัก 3 อ.  ได้แก่ ออกกำลังกาย , อาหาร และอารมณ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรกลุ่มการพยาบาลมีสภาวะสุขภาพที่ดี ลดพุง ลดโรค (ไขมัน)

วัตถุประสงค์ของการจัดการความรู้

เพื่อจัดทำแผนการส่งเสริมสุขภาพของบุคลากรกลุ่มการพยาบาล

เพื่อให้บุคลากรกลุ่มการพยาบาลที่มีรอบเอวเกินเกณฑ์มีรอบเอวเท่าเดิมหรือลดลง

เพื่อให้บุคลากรกลุ่มการพยาบาล ที่มีผลโคเลสเตอรอลปกติมีค่าไม่เกินเกณฑ์ และบุคลากรฯ ที่มีผลโคเลสเตอรอลเกินเกณฑ์มีค่าเท่าเดิมหรือลดลง

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

มีแผนส่งเสริมสุขภาพของบุคลากรกลุ่มการพยาบาลที่บุคลากรมีส่วนร่วมในการวางแผนฯ

บุคลากรกลุ่มการพยาบาลที่มีรอบเอวเกินเกณฑ์ มีรอบเอวเท่าเดิมหรือลดลง

บุคลากรกลุ่มการพยาบาล ที่มีผลโคเลสเตอรอลปกติ ยังคงมีค่าปกติอยู่ไม่เกินเกณฑ์

บุคลากรกลุ่มการพยาบาล ที่มีผลโคเลสเตอรอลเกินเกณฑ์ มีค่าเท่าเดิมหรือลดลง

ตัวชี้วัด

          มีแผนส่งเสริมสุขภาพของบุคลากรกลุ่มการพยาบาลที่บุคลากรมีส่วนร่วมในการวางแผนฯ 1 แผน

          – ร้อยละ 50 ของบุคลากรกลุ่มการพยาบาลที่มีรอบเอวเกินเกณฑ์มีรอบเอวเท่าเดิมหรือลดลง

          – ร้อยละ 100 ของบุคลากรกลุ่มการพยาบาล ที่มีผลโคเลสเตอรอลปกติมีค่าไม่เกินเกณฑ์

          – ร้อยละ 50 ของบุคลากรกลุ่มการพยาบาล ที่มีผลโคเลสเตอรอลเกินเกณฑ์มีค่าเท่าเดิมหรือลดลง

การจัดตั้งคุณเอื้อ คุณกิจ และคุณอำนวย (Mapping)

คุณเอื้อ           คือ ที่ปรึกษาคือ นางสาวพิมพ์ชนก แพสุวรรณ

คุณอำนวย       คือ FA (facilitator) นางพิชชากานต์  วิเชียรกัลยารัตน์

คุณกิจ            คือ สมาชิกกลุ่มทุกคน

แผนการจัดการความรู้

upic1259

* อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม กดดาวน์โหลด *

 

 

กลุ่มการพยาบาล58
กลุ่มการพยาบาล58
%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A558.pdf
1.2 MiB
476 Downloads
รายละเอียด
avatar

About

ใส่ความเห็น