♥ จับคู่เพื่อนซี้ลดปัญหาสภาวะสุขภาพ

พรรนี

  นางพรรณี      ไพบูลย์

เหตุผลและที่มา

จากรายงานผลการตรวจสุขภาพประจำปีงบประมาณ 2557 ของบุคลากรในหน่วยงานเดย์แคร์ พบว่า ส่วนใหญ่มีรอบเอวเกินมาตรฐานจำนวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 91.67 มีน้ำหนักมากเกินเกณฑ์ จำนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 83.33 และมี โคเลสเตอรอลสูงเกินมาตรฐาน 7 คนคิดเป็นร้อยละ 58.33 และข้อมูลจากค่าดัชนีมวลกายในบุคลากร(ค่าBMI) พบว่า อ้วน 8 คน คิดเป็นร้อยละ     66.67 อ้วนรุนแรง และน้ำหนักเกิน จำนวน อย่างละ 1 คนคิดเป็นร้อยละ 8.33 เท่ากัน  นอกจากนี้ ยังพบว่า

ส่วนใหญ่มีมวลไขมัน มากเกินเกณฑ์จำนวน 11 คนคิดร้อยละ 91.67 ระดับปกติ จำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 8.33   ดังนั้นจึงประชุมบุคลากรเพื่อรับทราบข้อมูลสุขภาพ ร่วมกันวิเคราะห์ ปัญหา และคัดเลือกปัญหาที่มีระดับความรุนแรงมากเป็นอันดับที่ 1 ,2 และ3 ได้แก่ เรื่องรอบเอวเกินมาตรฐาน และมวลไขมัน มากเกินเกณฑ์ ร้อยละ 91.67 เท่ากัน รองลงมาคือเรื่องน้ำหนักตัวมากเกินเกณฑ์ร้อยละ 83.33  และมี โคเลสเตอรอลสูงเกินมาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 58.33ดังนั้นในปี 2558 ทุกคนจึงมีความเห็นร่วมกันว่าต้องทำกิจกรรมการลดรอบเอว ลดมวลไขมัน ลดน้ำหนัก และลดโคเลสเตอรอลด้วย กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ 3 อ. ตามแผนกิจกรรมที่ตั้งไว้มีทั้งกิจกรรมที่ทำพร้อมกันในหน่วยงาน และกิจกรรมที่แต่ละคนเลือกทำตามความเหมาะสมของแต่ละบุคคล มีข้อตกลงร่วมกันว่าการกำกับติดตามการปฏิบัติกิจกรรมเป็นแบบเพื่อนช่วยเพื่อนอย่างจริงจังเพื่อบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ ซึ่งเน้นกิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน โดยความสมัครใจจับคู่เพื่อนซี้เพื่อลดปัญหาสภาวะสุขภาพต่อไป

 วัตถุประสงค์ของการจัดการความรู้

เพื่อนำรูปแบบเพื่อนช่วยเพื่อน  “จับคู่เพื่อนซี้ลดปัญหาสภาวะสุขภาพ”มาใช้เป็นแนวทางในการลดรอบเอว,น้ำหนัก,มวลไขมันและโคเลสเตอรอลให้ลดลง หรือคงที่ร้อยละ50

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

บุคลากรมีสภาวะสุขภาพดีขึ้นโดยมีรอบเอว มีมวลไขมัน มีน้ำหนักตัวและมีโคเลสเตอรอลที่ลดลง หรือคงที่

การสร้างและแสวงหาความรู้ ประกอบด้วย

          การทบทวนก่อนจัดการความรู้

     ปัญหาสภาวะสุขภาพ ของบุคลากรนั้นมีผลต่อระบบหลอดเลือดหัวใจ ข้อเข่า ข้อเท้า ส่งผลกระทบถึงการปฏิบัติงานหากไม่ได้รับการแก้ไขที่ถูกวิธีอาจทำให้ปัญหามีแนวโน้มรุนแรงมากขึ้น ปัญหาที่พบมีหลายด้านได้แก่มีน้ำหนักตัวมากเกินเกณฑ์,รอบเอวมากเกินเกณฑ์ ,มีมวลไขมันมากเกินเกณฑ์และมีโคเลสเตอรอลมากเกินเกณฑ์ ดังนั้นบุคลากรงานเดย์แคร์จึงเห็นความสำคัญในการแก้ปัญหาสภาวะสุขภาพ  จากประสบการณ์ที่ผ่านมาใช้วิธีการออกกำลังการตามความถนัด และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการรับประทานอาหาร ซึ่งยังไม่สามารถลดปัญหาได้เนื่องจากขาดความต่อเนื่องและให้ปฏิบัติตามอัธยาศัย ไม่มีกฏข้อบังคับ ทำให้ปัญหาเพิ่มความรุนแรงขึ้น

          การจัดตั้งคุณเอื้อ คุณกิจ และคุณอำนวย

          FA                นางพรรณี           ไพบูลย์

          คุณเอื้อ            นางเพลินพิศ        โฆษะ

          คุณกิจ ได้แก่  บุคลากรงานเดย์แคร์ทุกคนจับคู่ด้วยความสมัครใจ มี ทั้งหมด 6 คู่เพื่อนซี้เพื่อลดปัญหาสภาวะสุขภาพ คู่เพื่อนซี้ 5 คู่ช่วยกันลดน้ำหนัก ได้แก่

1. นางพรรณี ไพบูลย์ ,นางสาวลัดดา โพธิ์ทัย

2.นางกัญญาณัฐ สิทธิชัย,นางสาวสุปรียา ผึ้งทับทิม

3.นางสาวประคอง สีแสง ,นางจุไรรัตน์ ราชประโคน

4.นางจิตรา หมีทอง,นางสาวพิกุล ผึ้งทับทิม

5. นางเพลินพิศ โฆษะ,นางเนตรทิพย์  สุขแย้ม

และอีก1คู่ลดโคเลสเตอรอล ได้แก่ นางลัดดา  ตุ้นแดง ,  นางปภัชญา    ชูประเสริฐ

 การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ

          การจัดทำและรวบรวมความรู้ให้เป็นหมวดหมู่

upic2259

คัดเลือกองค์ความรู้ที่จะทำ

            จากสาเหตุของปัญหาข้อที่ 1 และ 2 สามารถแก้ไขได้ด้วยการอบรมความรู้จากงานส่งเสริมสุขภาพ(ออกกำลังกาย/โภชนาการ)สำหรับข้อที่ 3 เกิดจากขาดความต่อเนื่อง/สม่ำเสมอเป็นประเด็นที่ทุกคนเห็นตรงกันที่จะแก้ไขด้วยการต้องการรับการกระตุ้นเตือนจากเพื่อนในที่ทำงาน โดยให้เลือกคู่เพื่อนซี้ลดปัญหาสภาวะสุขภาพเพื่อช่วยในการกระตุ้นเตือนในเรื่องการออกกำลังกาย ,การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานอาหาร กำหนดกฏระเบียบในการปฏิบัติตามแผนเพื่อเสริมแรงสู่ความสำเร็จ

ขั้นตอนที่ 4 การประมวลกลั่นกรอง                                                                                                       การถอดบทเรียน ได้จากการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การแก้ไขปัญหาเรื่องขาดความต่อเนื่อง/สม่ำเสมอในการปฏิบัติตัว เพื่อลดปัญหาสุขภาพได้แก่มีน้ำหนักตัวมากเกินเกณฑ์ และมีโคเลสเตอรอลมากเกินเกณฑ์ กิจกรรมที่ดำเนินการจะเน้นเรื่องการออกกำลังกายตามความถนัดและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินให้เหมาะสม ลงบันทึกกิจกรรมประจำวัน ติดตามประเมินผลด้วยการชั่งน้ำหนัก,รอบเอวทุกเดือน เพื่อนช่วยเพื่อนทั้ง คอยกระตุ้นเตือนให้ออกกำลังกาย การกินอาหาร ที่เหมาะสม ทั้ง สะกด สะกิด สกัด มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทุก 3 เดือน ถ้าคู่ใดลดน้ำหนักได้น้อยที่สุดให้ออกกำลังด้วยการล้างสระว่ายน้ำเป็นเวลา 1 เดือน มีการปรับเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติที่เหมาะสมตามคู่ซี้ที่ประสบความสำเร็จ มีการให้กำลังใจคู่ซี้ในกรณีที่ปฏิบัติไม่ได้ตามแผนที่ตั้งไว้  ถ้าคู่ซี้ใดสามารถลดน้ำหนักได้มากที่สุด/ลดโคเลสเตอรอลได้ตามเป้าหมายจะได้รางวัล 500บาท ,   300 บาทและ200 บาทตามลำดับ

การประเมินผลการดำเนินกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพ“เพื่อนซี้ลดปัญหาสภาวะสุขภาพ”มี3 ส่วนคือ

ส่วนที่ 1 ผลการประเมินกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพ  ได้แก่ กิจกรรมออกกำลังกายตามสมรรถภาพ /ตามความถนัด และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานอาหารให้ถูกต้อง

ส่วนที่ 2 ผลการประเมินตามตัวชี้วัด

          ส่วนที่ 3 ประเมินผลสำเร็จของการจับคู่เพื่อนซี้ลดปัญหาสภาวะสุขภาพเพื่อมอบรางวัล

* อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม กดดาวน์โหลด *

 

 

เดย์แคร์58
เดย์แคร์58
%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B9%8C58.pdf
430.0 KiB
157 Downloads
รายละเอียด
avatar

About

ใส่ความเห็น