♥ แนวทางการปรับพฤติกรรมของผู้ปกครองที่มาไม่ตรงเวลาโดยการจัดเก็บใบ VN เพื่อสะท้อนเวลาในการมารับบริการ

กันติชา

นางสาวกันติชา  เกษวิริยะการ

เหตุผลและที่มา

โครงการแนวทางการปรับพฤติกรรมของผู้ปกครองที่มาไม่ตรงเวลาโดยการจัดเก็บใบ VN เพื่อสะท้อนเวลาในการมารับบริการ  เป็นโครงการที่พัฒนางานการให้บริการของคลินิกส่งเสริมพัฒนาการร่วมกับคลินิกตรวจสุขภาพเด็กดี ซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้รับบริการมีพฤติกรรมในด้านการตรงต่อเวลา อันจะเป็นประโยชน์ต่อการรับบริการทั้งของตนเอง และผู้อื่นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ คลินิกส่งเสริมพัฒนาการร่วมกับคลินิกตรวจสุขภาพเด็กดี จึงได้เห็นความสำคัญและความจำเป็นที่จะปรับพฤติกรรมของผู้ปกครองให้มีความรับผิดชอบที่จะพาบุตรหลานมารับบริการ ได้ตรงเวลาเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้กฎกติกาของสังคม

จากเหตุผลเบื้องต้นดังกล่าว คลินิกส่งเสริมพัฒนาการร่วมกับคลินิกตรวจสุขภาพเด็กดี  จึงมีความสนใจเรื่องการปรับพฤติกรรมการตรงต่อเวลาของผู้ปกครองเป็นอันดับแรก เนื่องจากการตรงต่อเวลาเป็นเป็นพื้นฐานของความรับผิดชอบ นอกเหนือจากเด็กที่มารับบริการจะได้ทำกิจกรรมเต็มเวลา ไม่รบกวนเวลาการทำกิจกรรมของเด็กคนอื่นแล้ว ยังช่วยส่งเสริมด้านระเบียบวินัยในตัวเด็กอีกด้วย

วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นแนวทางในการปรับพฤติกรรมการไม่ตรงต่อเวลาของผู้ปกครองเด็กที่มารับบริการในคลินิกส่งเสริมพัฒนาการเด็ก

กระบวนการจัดการความรู้

ทบทวนพฤติกรรมการไม่ตรงต่อเวลาà เริ่มจากการ ศึกษาถึงปัญหาของผู้ปกครองแต่ละคน ถ้าปัญหาอยู่ที่ข้อจำกัดของตัวผู้ปกครอง ดำเนินการแก้ไขโดยการปรับเปลี่ยนช่วงเวลาในการนัดให้เหมาะสมกับบริบทของผู้ปกครองแต่ละคน

บันทึกเวลาการมารับบริการที่คลินิกส่งเสริมพัฒนาการเด็ก โดยลงบันทึกเวลาที่มารับบริการตามใบVN และบันทึกเวลาในใบนัดเปรียบเทียบกัน

ดำเนินโครงการโดยใช้การเก็บหลักฐานจาก VN และการปรับเปลี่ยนช่วงเวลาในการนัดให้เหมาะสมกับบริบทของผู้ปกครองแต่ละคน ในช่วงเดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม 2558

กระบวนการและเครื่องมือ

  1. เกณฑ์ในการคัดกรองคลินิกส่งเสริมพัฒนาการเด็กที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย
  • ผู้รับบริการที่มารับบริการที่คลินิกส่งเสริมพัฒนาการแล้วมาสายกว่าเวลานัดในใบนัด มากกว่า 15 นาที ขึ้นไป
  • ไม่มีการโทรศัพท์แจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องล่วงหน้า
  1. พิจารณาขั้นตอนการให้บริการงานคลินิกส่งเสริมพัฒนาการเด็ก

ทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติงานในการให้บริการคลินิกส่งเสริมพัฒนาการและกิจกรรมเสริมที่แทรกเข้าไปในการให้บริการ

upic2359

พิจารณาขั้นตอนการดำเนินการà แนวปฏิบัติในการปรับพฤติกรรมผู้ปกครองที่มารับบริการ ไม่ตรงเวลา

  • ตรวจสอบการมารับบริการโดยใช้เวลาที่ระบุในใบ VN
  • ปรับเวลาการนัดหมายให้เหมาะสมกับบริบทของผู้ปกครอง,ติดตามการมารับบริการครั้งถัดไป
  • ติดตามดูความตรงต่อเวลาของผู้ปกครองที่พาบุตรหลานมารับการบริการคลินิกส่งเสริมพัฒนาการ

upic2459

เริ่มทำกิจกรรมเวลาประมาณ 9.00 น.

มารับบริการตรงเวลา

– จัดเก็บใบ VN ไว้ทั่วไป

มารับบริการไม่ตรงเวลา

– ปรับเปลี่ยนช่วงเวลาในการนัดให้เหมาะสมกับบริบทของผู้ปกครองแต่ละคน

ผลการดำเนินงาน

upic2559

การเผยแพร่

  • Web side ของศูนย์อนามัยที่ 8
  • คลังความรู้คลินิกตรวจสุขภาพเด็กดี
  • การนำไปใช้ ใช้ในการปฏิบัติงานประจำคลินิกส่งเสริมพัฒนาการ

* อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม กดดาวน์โหลด *

 

 

งานตรวจสุขภาพเด็กดี58
งานตรวจสุขภาพเด็กดี58
%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%B558.pdf
539.1 KiB
214 Downloads
รายละเอียด
avatar

About

One thought on “♥ แนวทางการปรับพฤติกรรมของผู้ปกครองที่มาไม่ตรงเวลาโดยการจัดเก็บใบ VN เพื่อสะท้อนเวลาในการมารับบริการ

ใส่ความเห็น