♥ รูปแบบการออกกำลังกายเพื่อลดความปวดเมื่อยกล้ามเนื้องานบริการกลาง

อำพรรณ

นางอำพรรณ  ป้อมแก้ว

เหตุผลและที่มา

งานบริการกลางมีภาระงานที่ต้องสนับสนุนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 8 โดยการผลิตชุดอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่หน่วยงานต่างๆ เพื่อใช้กับผู้รับบริการ ซึ่งงานบริการกลางประกอบด้วย 4 หน่วยงาน ได้แก่  1.งานจ่ายกลาง  2.งานซักฟอก  3. งานถุงมือ  4.งานตัดเย็บ ซึ่งแต่ละงานนั้นมีกิจกรรมที่มีความหนัก เบา ต่างกัน และการใช้เวลาเฉลี่ยวันละ 5-6 ชั่วโมง / กิจกรรม จึงทำให้เจ้าหน้าที่เกิดความเมื่อยล้า และอาจเกิดการเจ็บปวด /บาดเจ็บจากการทำงาน และผลการประเมินความปวดเมื่อยล้า จากเจ้าหน้าที่จำนวน 13 คน โดยแยกเป็น  กลุ่มอาการ ดังนี้

 1. ปวดเมื่อย กล้ามเนื้อหลังส่วนบนและกล้ามเนื้อหลังส่วนล่างจำนวน 10 คน
 2. ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อต้นคอ บ่า สะบัก จำนวน 4 คน
 3. ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อหัวไหล่ จำนวน 4 คน
 4. ไม่ปวดเลย จำนวน1 คน

( เจ้าหน้าที่ 1 คน อาจจะมีการปวดเมื่อยมากกว่า  1 ตำแหน่ง )

บริการกลางเห็นว่าเป็นปัญหาระดับต้นๆของหน่วยงาน เพื่อเป็นการแก้ปัญหาและทำให้เกิดความ

สมดุลของร่างกาย งานบริการกลางจึงได้จัดทำรูปแบบการออกกำลังกายเพื่อลดอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ 

วัตถุประสงค์ของการจัดการความรู้

เพื่อลดอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อจากการทำงาน  และลดการบาดเจ็บจากการทำงาน

 ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 1. มีรูปแบบของการออกกำลังกายของงานบริการกลางอย่างน้อย 1 รูปแบบ
 2. เจ้าหน้าที่มีการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อลดลง และลดการบาดเจ็บจากการทำงาน

 การสร้างและแสวงหาความรู้ 

การทบทวนก่อนการจัดการความรู้

จากการที่งานบริการกลางได้ดำเนินการจัดทำอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อให้แก่หน่วยงานต่างๆ ใช้กับผู้รับบริการ  เริ่มตั้งแต่ งานล้างเครื่องมือ  งานห่อเครื่องมือ งานทำให้ปราศจากเชื้อเครื่องมือ  งานจัดส่งเครื่องมือ  พร้อมทั้งงานบริการด้านทำความสะอาดเสื้อผ้า  ตัดเย็บเสื้อผ้า จากการประเมินความเจ็บปวดเมื่อยล้ากล้ามเนื้อเจ้าหน้าที่งานบริการกลางจำนวน 13 คนนั้น พบว่าเจ้าที่มีการปวดเมื่อยจำนวน 12คน จากการสืบค้นโดยพูดคุยปรึกษาผู้เชี่ยวชาญและทดลองทำโดยเจ้าหน้าที่ในแผนกประมาณ 1 สัปดาห์ พบว่าอาการปวดเมื่อยน้อยลง จึงพบวิธีการที่น่าสนใจคือ วิธีการปรับสมดุลร่างกายจะช่วยให้ลดความเจ็บปวดได้

การจัดตั้งคุณเอื้อ  คุณกิจ  และคุณอำนวย ( Mapping )

FA                 นางสาวมนัสนันท์  ลิ้มเจริญ

คุณเอื้อ             คุณมานพ  ศรีชมพู

คุณกิจ            เจ้าหน้าในแผนก 

การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ

การเรียนรู้  หลังจากได้ทำการคัดเลือกเรื่องที่จะนำมาทำการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในแผนกแล้ว จึงได้มีการ

ประชุมกันเป็นระยะ ๆ

ครั้งที่ 1    เชิญคุณมานพ ศรีชมพู  นักวิทยาศาสตร์ การกีฬา  ร่วมประชุมเพื่อปรึกษาถึงรูปแบบการออกกำลัง

กาย เพื่อลดการเจ็บปวดเมื่อย กล้ามเนื้อ จากการทำงาน  โดยคุณมานพ ได้แจกแบบประเมินความปวดเมื่อยของ

กล้ามเนื้อ ในส่วนต่าง ๆ  ตามมาตรวัดอาการปวด โดยระบุระดับการปวดเป็นตัวเลข และตำแหน่งที่ปวด

ดังรูป

upic2659

โดยระดับความปวด จะแบ่ง  4  ระดับ  คือ

 1. ไม่ปวดเลย เท่ากับ  0
 2. ปวดเล็กน้อย เท่ากับ    1  ,  2   , 3
 3. ปวดปานกลาง เท่ากับ   4  ,  5  , 6
 4. ปวดรุนแรง เท่ากับ   7  ,  8  , 9  , 10

ซึ่งจากการทำแบบประเมินความปวด  เจ้าหน้าที่ส่วนมากจะปวดระดับปานกลาง

ครั้งที่ 2  เมื่อได้ทราบถึงระดับความปวดเมื่อยกล้ามเนื้อของเจ้าหน้าที่แต่ละคนแล้ว ได้นำมาสรุปวิเคราะห์ถึงตำแหน่งที่ปวด  และระดับความปวด  ดังนี้   จากเจ้าหน้าที่ 13 คน

 1. เจ้าหน้าที่ที่ไม่ปวดเลย มีจำนวน  1 คน
 2. เจ้าหน้าที่ที่ปวดกล้ามเนื้อหลังส่วนบน และส่วนล่าง  จำนวน  10  คน
 3. เจ้าหน้าที่ที่ปวดต้นคอ บ่า จำนวน  4  คน
 4. เจ้าหน้าที่ที่ปวดกล้ามเนื้อหัวไหล่ จำนวน  4 คน

ซึ่งในบริเวณที่ปวด เจ้าหน้าที่ 1 คนอาจ มีการปวดเมื่อย  หลายตำแหน่ง

 ครั้งที่ 3  ได้เชิญคุณมานพ  มาสาธิตท่าการออกกำลังกาย ในท่าต่าง ๆ ตามตำแหน่งที่ปวด

upic2759

upic2859

หลังจากได้ท่าบริหารแล้วได้ตกลงกันในแผนกว่า

 • บริหารทุกวัน เวลา  00 น – 15.30 น
 • กำหนดให้มีผู้นำการบริหาร เช่น หัวหน้า  หรือ แกนนำสุขภาพ
 • ระยะเวลา 1 เดือน    แล้วทำการประเมินความเจ็บปวดจากแบบประเมินแบบเดิม

ครั้งที่ 4   ให้เจ้าหน้าที่ทำแบบประเมินความเจ็บปวด หลังจากได้ทำการบริหารร่างกายครบ 1 เดือนแล้ว

สรุปผลการประเมินได้ดังนี้

 1. เจ้าหน้าที่ที่ไม่ปวดเลย ยังคงไม่ปวดเหมือนเดิม
 2. เจ้าหน้าที่ 10 คน ปวด บริเวณหลังส่วนบน และส่วนล่าง ได้ผลคือ
 • อาการปวดลดลง  จำนวน  7 คน
 • อาการปวดเท่าเดิม จำนวน 3 คน  ( ทำหน้าที่เกี่ยวกับยกของ และมีโรคปวดหลัง จึงปวดเท่าเดิม)
 1. เจ้าหน้าที่ 4 คน ปวดบริเวณ  ต้นคอ  สะบัก   อาการปวด ลดลง

จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในแผนกที่ได้จัดกิจกรรมเพื่อหารูปแบบการออกกำลังเพื่อบรรเทาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อจากการทำงานของเจ้าหน้าที่ และได้ข้อสรุปดังนี้

สิ่งที่ได้ตามเป้าหมาย    อาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อของเจ้าหน้าที่มีแนวโน้มลดลด

สิ่งที่ได้เกินเป้าหมาย    เมื่ออาการเจ็บปวดกล้ามเนื้อลดลง  เจ้าหน้าที่ทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

และสามารถแนะนำท่าให้กับผู้ที่มีปัญหาด้านนี้ได้

สิ่งที่ไม่ได้ตามเป้าหมาย    เจ้าหน้าที่บางคนไม่ร่วมมือในการทำกิจกรรม คิดว่าตนยังปวดไม่มาก  และ

บางคนก็อ้างว่างานยุ่ง    ขี้เกียจ

การเผยแพร่  ได้บันทึก File ไว้ใน      drive K  folder คลังความรู้ งาน บริการกลาง  และได้ลงใน

Face  book

สิ่งที่จะพัฒนาต่อไป  มีการสอบถามกันภายในแผนกว่า เราจะทำการบริหารร่างกายรูปแบบนี้ต่อหรือไม่  หรือจะแยกย้ายกันออกตามแบบที่ตนเองถนัด   และหาแนวทางชักจูงให้ผู้ที่ไม่อยากออกกำลังกายเปลี่ยนใจมาออกเพื่อสุขภาพที่ดีของตน และจะได้ทำงานได้เต็มที่     /   อาจจะนำท่าบริหารที่ทำอยู่แนะนำกับเจ้าหน้าที่แผนกอื่น ที่มีปัญหาสุขภาพ คล้ายกับเจ้าหน้าที่แผนกจ่ายกลาง

* อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม กดดาวน์โหลด *

 

บริการกลาง58
บริการกลาง58
%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%8758.pdf
845.9 KiB
254 Downloads
รายละเอียด
avatar

About

ใส่ความเห็น