♥ความพึงพอใจของบุคลากรศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ต่อการสื่อสารภายในองค์กร

หน่วยงาน    กลุ่มจัดการความรู้และการศึกษาด้านสุขภาพ

วัตถุประสงค์ของการจัดการความรู้

  1. เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของบุคลากรศูนย์ฯ ต่อการสื่อสารภายในองค์กร 
  2. เพื่อศึกษาการเข้าถึงช่องทางการสื่อสารภายในองค์กร
  3. เพื่อศึกษาการรับรู้และความทันต่อเวลาในการรับข้อมูลข่าวสารของบุคลากรศูนย์ฯ

กระบวนการจัดการความรู้

การบ่งชี้ความรู้

เหตุผลและที่มา

ในปัจจุบันพบว่าการสื่อสารภายในองค์กรนับเป็นเรื่องหนึ่งที่สำคัญต่อการบริหารจัดการองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพ  เนื่องจากการสื่อสารเป็นเครื่องมือสำคัญในการเป็นตัวถ่ายทอดความต้องการ ความคิด ทัศนะ หรือวัตถุประสงค์ไปยังบุคคลต่อบุคคล กลุ่มต่อกลุ่ม หรือบุคคลต่อกลุ่ม เพื่อให้เกิดความเข้าใจในเป้าหมายร่วมกัน ทั้งนี้ยังส่งผลต่อการดำเนินงานขององค์กรให้เป็นไปอย่างสอดคล้อง มีประสิทธิภาพและตรงกับวัตถุประสงค์ขององค์กร  ซึ่งหากเกิดการสื่อสารที่ผิดพลาดจะส่งผลกระทบต่อการบรรลุประสิทธิผลขององค์กร จึงเห็นได้ว่าการสร้างระบบการสื่อสารภายในองค์กรที่ดีจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมาก  และสามารถสร้างความ    พึงพอใจในการสื่อสารแก่บุคลากรด้วยการสื่อสารภายในองค์กรของศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์  นั้นมีการสื่อสารค่อนข้างหลากหลายช่องทาง  บุคลากรของศูนย์ฯ สามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ ทั้งแบบเร่งด่วนและไม่เร่งด่วน ได้แก่  ระบบหนังสือเวียนผ่าน Intranet หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย/งาน  เอกสารหนังสือเวียน  โทรศัพท์ภายใน   บอร์ดประชาสัมพันธ์  เสียงตามสาย  Desktop  Facebook  Line  และจากเพื่อนร่วมงาน แต่พบว่า

ยังคงมีบุคลากรบางส่วนที่ยังไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางการสื่อสารข้างต้นได้  โดยปัจจัยแวดล้อม      ในการสื่อสารของศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ ที่ส่งผลทำให้บุคลากรพลาดการรับรู้ข้อมูลข่าวสารขององค์กรผ่านช่องทางการสื่อสาร ได้แก่ 1)ไม่เปิดหนังสือเวียนผ่านระบบ Intranet เพราะเหตุบางประการที่เป็นข้อจำกัดการเข้าถึงข้อมูล เช่น ไม่มีเวลาเปิดเข้าระบบ เนื่องจากบุคลากรบางส่วนมีภารกิจต้องเดินทางไปทำงานในพื้นที่อื่น และบุคลากรบางระดับยังไม่สามารถเข้าสู่ระบบหนังสือเวียนผ่าน Intranet ได้ 2) หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย/งาน/เพื่อนร่วมงาน  บางหน่วยงานบุคลากรมีการเข้าเวร  และบางส่วนออกไปทำงานในพื้นที่อื่นที่ไม่สามารถติดต่อกันได้  ซึ่งอาจส่งผลกระทบให้การส่งข้อมูลข่าวสารจากหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย/งาน  ไม่ไปถึงทุกคนในกลุ่มงานของตนเองได้   3) บอร์ดประชาสัมพันธ์  สภาพปัญหาการจราจรในอำเภอเมืองนครสวรรค์ที่มีจำนวนรถยนต์เพิ่มมากขึ้น  ส่งผลให้การเดินทางมาทำงานของบุคลากรศูนย์ฯ  มีความเร่งรีบในการเดินทางและเร่งรีบในการเซ็นชื่อเข้าทำงาน  ส่งผลให้ไม่ได้สนใจบอร์ดประชาสัมพันธ์ที่ได้มีการติดประชาสัมพันธ์ไว้ที่จุดเซ็นชื่อ 4) เสียงตามสายเป็นการสื่อสารภายในที่รวดเร็ว  แต่สภาพการทำงานของศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ ที่มีส่วนของโรงพยาบาล ซึ่งให้บริการในช่วงเช้าทำให้มีการปิดลำโพงเพื่อไม่ให้รบกวนการให้บริการ และการให้คำปรึกษากับผู้รับบริการ  จนลืมเปิดลำโพงในช่วงบ่าย  ทำให้พลาดข้อมูลข่าวสารที่เร่งด่วนได้  5) Desktop  เป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านระบบ Lan ของหน่วยงานซึ่งคอมพิวเตอร์ทุกตัวที่ถูกต่อเข้าระบบสาย Lan จะเห็นข้อมูลข่าวสารผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์  จะมองเห็นก็ต่อเมื่อตอนเปิดเครื่องและไม่ได้เปิดใช้งานโปรแกรมอื่นอยู่เท่านั้น       6) Facebook / Line Group เป็นการสื่อสารผ่าน Social Network ที่รวดเร็วและแพร่หลาย  แต่จะมองเห็นเฉพาะคนที่เป็นเพื่อนกันหรือภายในกลุ่มเท่านั้นจากช่องทางการสื่อสารที่มีความหลากหลาย  และจากการสังเกตในกิจกรรมต่าง ๆ ของศูนย์ฯ ที่มี  การจัดประชุมในเดือนธันวาคม  2558  มีการประชุมภายในศูนย์ฯ จำนวน 2 เรื่องพบว่าบุคลากรบางส่วนยังคงพลาดการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร  ซึ่งในบางเรื่องต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วน  เมื่อผู้ที่เกี่ยวข้องไม่สามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางการสื่อสารดังกล่าวแล้ว  ย่อมก่อให้เกิดผลเสียหายต่อระบบการทำงานขององค์กร  รวมไปถึงการบริหารจัดการองค์กรก็จะไม่เกิดประสิทธิภาพเช่นกันจากความสำคัญดังกล่าว  กลุ่มฯตระหนักว่าการสื่อสารเป็นกลยุทธ์หรือกระบวนการหรือเครื่องมือที่จะนำไปสู่ความเข้าใจในการติดต่อและการทำงานร่วมกันของบุคลากรในองค์กรเพื่อบรรลุเป้าหมาย  แต่หากไม่เรียนรู้และไม่เข้าใจความต้องการของตนเอง ไม่เข้าใจผู้อื่นแล้ว  แม้ว่าจะมีกระบวนการสื่อสารที่ดี และมีอุปกรณ์สื่อสารที่ทันสมัยเพียงใดก็ไร้คุณค่าเช่นกัน ความพึงพอใจในการสื่อสารขององค์กรจึงเป็นเรื่องสำคัญและสมควรเรียนรู้อย่างมาก ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในด้านการสื่อสาร  ตลอดจนสามารถนำไปพัฒนางานเพื่อให้การดำเนินงานของศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ มีประสิทธิภาพมากขึ้น ภายใต้ความ    พึงพอใจของบุคลากรต่อการสื่อสารภายในองค์กรด้วย

      * อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมทั้งหมด กดดาวน์โหลด *

 

กลุ่มจัดการความรู้59 Compressed
กลุ่มจัดการความรู้59 Compressed
%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%8959.compressed.pdf
165.8 KiB
104 Downloads
รายละเอียด
avatar

About

ใส่ความเห็น