♥พัฒนางานการเงินด้านการเรียกเก็บ

หน่วยงาน งานการเงินและบัญชี

เหตุผลและที่มา

สืบเนื่องจาก การดำเนินกิจกรรม KM 2558 เรื่อง  การเรียกเก็บเงินอย่างไรให้ทันเวลา และเป็นปัจจุบัน งานการเงินฯสามารถแก้ไขการเรียกเก็บได้บางส่วน จากที่พบปัญหา เรื่อง ของตัวเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานใหม่ ขั้นตอน และความเชื่อมโยงกับงานอื่น ๆ ปัญหาดังกล่าวได้มีการแก้ไขจนสามารถทำให้การทำงานสามารถดำเนินต่อไปได้ แต่งานการเงินและบัญชีก็ยังพบปัญหาว่าทำไมจำนวนคงค้างของเอกสารเรียกเก็บเงินยังคงมีจำนวนไม่ลดลง เราจึงต้องค้นหาสาเหตุของปัญหาต่อไป

วัตถุประสงค์ของการจัดการความรู้

1.เพื่อป้องกันปัญหารายได้ค้างรับจำนวนมาก

2.เพื่อให้สถานการณ์ทางการเงินขององค์การมีสภาพคล่องที่ดี

3.เพื่อเป็นการพัฒนาเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ

4.เพื่อให้การทำงานเป็นระบบ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1.ลูกหนี้เรียกเก็บคงค้างไม่เกิน 30 วัน

2.ลดปัญหารายได้ค้างรับ

     * อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมทั้งหมด กดดาวน์โหลด *

 

การเงิน59 Compressed
การเงิน59 Compressed
%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%9959.compressed.pdf
72.7 KiB
120 Downloads
รายละเอียด
avatar

About

ใส่ความเห็น