♥รวมมิตรงานสารบรรณ

งานธุรการสารบรรณ

การบ่งชี้ความรู้   

งานธุรการ สารบรรณ และการเจ้าหน้าที่ กลุ่มอำนวยการ เป็นศูนย์กลางของการรับ–ส่ง หนังสือเข้าออก หนังสือภายในและภายนอก รวมถึงเอกสารต่าง จะต้องผ่านงานธุรการฯ เพื่อเสนอผู้อำนวยการศูนย์ฯ และส่งต่อไปยังหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ปัจจุบันได้นำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการรับ-ส่งหนังสือ ระยะแรกยังคงใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ควบคู่กับระบบ Manual เพื่อความสะดวก รวดเร็ว  ลดขั้นตอนในการทำงาน และความถูกต้องของหนังสือ  จากการทำงานที่ผ่านมายังพบว่า มีเอกสารสูญหาย มีความล่าช้าในการดำเนินงานบางขั้นตอน และยังเกิดปัญหาในเรื่องของขั้นตอนในการทำงานและการส่งงานแทนกัน


จากประเด็นปัญหาที่กล่าวมาข้างต้น งานธุรการ สารบรรณ และการเจ้าหน้าที่ กลุ่มอำนวยการ  จึงมีแนวคิดที่จะจัดระบบการสอนงานในรูปแบบของรวมมิตร คือการนำเอางานสารบรรณ ทุกขั้นตอนมาจัดลำดับความสำคัญและขั้นตอนใหม่ โดยให้เจ้าหน้าที่ทุกคนในหน่วยงานร่วมกันเสนอความคิด และศึกษาขั้นตอนถึงความผิดพลาด จุดบกพร่องของแต่และขั้นตอนที่เอกสารสูญหาย หรือขั้นตอนของหนังสือที่เสนอไม่เป็นไปตามขั้นตอน ข้ามขั้นตอน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทุกคนสามารถรับทราบวิธีการ และระบบของหนังสืออย่างแท้จริง
วัตถุประสงค์ จัดทำขั้นตอน(Flow)ของระบบงานสารบรรณ โดยให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานทุกคนรับทราบและสามารถเสนอแนวคิดและวิธีการในทุกขั้นตอน

* อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมทั้งหมด กดดาวน์โหลด *

 

ธุรการ60
ธุรการ60
%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A360.pdf
1.5 MiB
2876 Downloads
รายละเอียด
avatar

About

ใส่ความเห็น