♥การป้องกันปัญหาตกเลือดหลังคลอดในห้องคลอด

            

ชุลีพร วิมลสิทธิพงศ์ และคณะ
งานห้องคลอด โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 3

การบ่งชี้ความรู้

การคลอดทางช่องคลอดของมารดาที่มีการสูญเสียเลือดมากกว่า 500 มิลลิลิตร เป็นข้อบ่งชี้ว่ามีภาวะตกเลือดหลังคลอด การตกเลือดหลังคลอดจะทำให้มารดาเกิดภาวะความดันโลหิตต่ำ ชีพจรเร็ว ซีด อ่อนเพลีย  มีอาการซึมเศร้าหลังคลอด และมีภาวะแทรกซ้อนอื่นเกิดขึ้นตามมา เช่น โรคกล้ามเนื้อหัวใจตาย ภาวะเลือดไม่แข็งตัวและเสียชีวิตในที่สุด ซึ่งการตกเลือดหลังคลอดเป็น

สาเหตุการตายที่พบบ่อยที่สุดของมารดาทั่วโลก มีการประมาณว่าทุกๆ 4 นาทีจะมีการเสียชีวิตของมารดา 1 ราย (ACOG, 2006) การตายของมารดาในทวีปเอเชียพบว่าร้อยละ 30.8 ของมารดาที่เสียชีวิตเกิดจากภาวะตกเลือดหลังคลอดซึ่งมักเกิดขึ้นภายใน 24 ชั่วโมงแรก (สุธิต คุณประดิษฐ์, 2554) สถิติจากสำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข พบว่า มีการเสียชีวิตของมารดาจากภาวะตกเลือดหลังคลอดของประเทศไทยตั้งแต่ปี 2548-2550 เป็นร้อยละ 18.07, 9.54, 11.98 ตามลำดับภาวะตกเลือดของมารดาที่คลอดทางช่องคลอด เป็นตัวชี้วัดคุณภาพงานบริการที่สำคัญมากอีกตัวหนึ่งของงานห้องคลอด สำหรับงานห้องคลอดของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 3 ได้มีการพัฒนากระบวนการดูแลป้องกันมารดาตกเลือดในห้องคลอดมาอย่างต่อเนื่อง  เริ่มต้นจากการเปลี่ยนการประเมินปริมาณเลือดที่ออกทางช่องคลอดด้วยการคาดคะเนของผู้ทำคลอดจากผ้าที่เปื้อนเลือด มาเป็นการใช้ถุงวัดปริมาณเลือดที่ออกทางช่องคลอดด้วยนวัตกรรมถุงตวงเลือดแบบมี scale บนถุง ทำให้ประเมินการสูญเสียเลือดที่ออกทางช่องคลอดได้รวดเร็วและแม่นยำขึ้น การให้ยากระตุ้นการหดรัดตัวของมดลูกเพิ่มเมื่อมีเลือดออกทางช่องคลอดมากกว่า 500 มิลลิลิตร การใช้อุปกรณ์ช่วยคลอดเฉพาะมารดาที่มีความจำเป็นเท่านั้นเพื่อลดการฉีกขาดของช่องคลอด แต่อย่างไรก็ตามอัตราการตกเลือดของมารดาหลังคลอดก็ยังพบว่ามีจำนวนสูงขึ้น โดยในปี 2557 พบร้อยละ5 ปี 2558 ร้อยละ 4.43 และปี 2559 ร้อยละ 8.79  ซึ่งเมื่อทำการเก็บรวบรวมสาเหตุของการตกเลือดที่พบในห้องคลอดปี 2559 พบว่า สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากมดลูกหดรัดตัวผิดปกติร้อยละ 56.09 การฉีกขาดของช่องคลอดร้อยละ 34.15 กลไกการแข็งตัวของเลือดผิดปกติร้อยละ 7.32 และรกค้างรกติดแน่นร้อยละ 2.44

* อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมทั้งหมด กดดาวน์โหลด *

 

Lr60
Lr60
lr60.pdf
356.9 KiB
433 Downloads
รายละเอียด
avatar

About

ใส่ความเห็น