♥การพัฒนารูปแบบคลินิกปรับเปลี่ยนพฤติกรรม& ABC Health Fitness HPC3

นายเพิ่มศักดิ์ รุ่งจิรารัตน์, และทีมงานABC MODEL

การบ่งชี้ความรู้

          จากเดิมการจัดตั้งตามส่วนกลางใช้ชื่อคลินิกไร้พุง(DPAC) เริ่มปฎิบัติงานปี 2554 จนถึงปัจจุบันสลับกันรับผิดชอบระหว่างงานออกกำลังกายและโภชนาการ  วิธีการดำเนินงานเน้นในเรื่องการปรับพฤติกรรมโดยใช้หลัก 3อ (อาหาร อารมณ์ ออกกำลังกาย)  รูปแบบกิจกรรมจัดเป็นคอร์ส จากผลการดำเนินกิจกรรมพบว่าสิ่งที่ทำให้คลินิกไม่ประสบความสำเร็จมีดังนี้

– ขาดการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ในกิจกรรมของคลินิกทำให้ช่องทางในการรับรู้ของเจ้าหน้าที่ ผู้รับบริการไม่ทั่วถึง

– โครงสร้างการทำงานไม่ชัดเจนและไม่เอื้อต่อการให้บริการคลินิกแก่ผู้รับบริการ อาทิเช่น เปิดให้บริการเฉพาะวัน เจ้าหน้าที่ไม่อยู่เนื่องจากติดภารกิจ ผู้รับผิดชอบหลักมีภาระงานอื่นๆรวมถึงการกระจายงานไม่ทั่วถึงและเพียงพอ

– รูปแบบกิจกรรมไม่เร้าใจ ไม่หลากหลาย ไม่สนุกสนานรวมถึงขาดกิจกรรมการสร้างความผูกผันให้กับผู้รับบริการ มีผลทำให้คนไข้หายไป

– มีผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้านแต่ขาดการเชื่อมโยงความสัมพันธ์และประสานการทำงานของคลินิกที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น งานวัยทำงาน- ออกหน่วยตรวจสุขภาพ งานส่งเสริมสุขภาพ (โภชนาการ ออกกำลังกาย คลินิกแพทย์ทางเลือก) งานทันตกรรม งานให้คำปรึกษา องค์กรแพทย์ เป็นต้น

– การบริหารคลินิกใช้รูปแบบการบริการเชิงรับ การเข้าถึงไม่เพียงพอ ติดรูปแบบกิจกรรมการให้บริการเดิมเน้นให้องค์ความรู้จึงทำให้ขาดมิติความสนุกสนาน เร้าใจ ไม่ทันสมัย ไม่ดึงดูดผู้รับบริการ

–  การปรับปรุงสถานที่และทรัพยากรของคลินิกไม่สะดุดตา อุปกรณ์ที่ให้บริการไม่เพียงพอ รวมถึงการจัดสรรเจ้าหน้าที่เพื่อให้บริการทั้งในเวลาและนอกเวลาไม่คลอบคลุม ทำให้เกิดความเสียหายของอุปกรณ์ การใช้อุปกรณ์ไม่ถูกต้อง เป็นต้น

ดังนั้นจึงเป็นที่มาในการเริ่มพัฒนาคลินิกให้ทันสมัยมากขึ้น สอดคล้องกับเน้นความต้องการของผู้รับบริการรวมถึงการสร้างความเข้าถึงการให้บริการที่ง่ายในรูปแบบของคลินิกปรับเปลี่ยนพฤติกรรม& ABC Fitness center  ปี 2560 : ด้วยรูปแบบ ABC Model(Active Behivior Change)

* อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมทั้งหมด กดดาวน์โหลด *

 

ส่งเสริมสุขภาพ60
ส่งเสริมสุขภาพ60
%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E60.pdf
3.9 MiB
645 Downloads
รายละเอียด
avatar

About

ใส่ความเห็น