♥การสื่อสารเรื่องเพศในวัยรุ่น

 กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น

การบ่งชี้ความรู้ (Knowledge identification)

ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันพบว่าปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร มีแนวโน้มสูงขึ้น โดยพบว่าวัยรุ่นเริ่มมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกเร็วขึ้น อายุเฉลี่ยการมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกจากเดิมอายุเฉลี่ย 18-19 ปี ใน พ.ศ. 2539 ลดลงมาเป็นอายุเฉลี่ย 15-16 ปี ใน พ.ศ. 2552 การเพิ่มขึ้นของอัตราป่วยด้วยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในวัยรุ่นอายุ 15-24 ปีจาก 80.8 ต่อแสนประชากรในปี 2553 เป็น 127.08 ต่อแสนประชากรในปี 2558  อัตราการคลอดในวัยรุ่นเพิ่มสูงขึ้น ในกลุ่มอายุ 10-19 ปีจากร้อยละ 13.9 ใน พ.ศ. 2547 เป็นร้อยละ 16.2 ใน พ.ศ. 2557 และอัตราการคลอดซ้ำในวัยรุ่นอายุ 10-19 ปี เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 11.0 ใน พ.ศ. 2553 เป็นร้อยละ 12.4 ใน พ.ศ. 2557  จากข้อมูลการคลอดในวัยรุ่นและการคลอดซ้ำในวัยรุ่นที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นดังกล่าว ทำให้ส่งผลกระทบตามมาหลายด้าน เช่น

เด็กแรกเกิดมีน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์ การทำแท้ง การขาดโอกาสทางการศึกษา ซึ่งจากข้อมูลพบว่า ร้อยละของเด็กแรกเกิดน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์ (<2,500 กรัม) ปี พ.ศ.  2557 ในกลุ่มแม่วัยรุ่นอายุน้อยกว่า 15 ปี และ 15-19 ปี  มีร้อยละ 19.1 และ 13.0 ตามลำดับ ผู้ป่วยทำแท้งที่มีเหตุผลด้านเศรษฐกิจ สังคมและครอบครัว พบว่าผู้ป่วยทำแท้งเป็นกลุ่มอายุต่ำกว่า 20 ปี มากถึงร้อยละ 31.5 ใน ปี พ.ศ. 2557 และร้อยละ38.1 โดยส่วนใหญ่มีสถานภาพเป็นนักเรียน/นักศึกษา และเมื่อสำรวจลงไปในกลุ่มวัยรุ่น พบว่าวัยรุ่นขาดการสื่อสารเรื่องเพศกับคนในครอบครัว อีกทั้งยังคิดว่าเรื่องเพศเป็นประเด็นที่ไม่สามารถพูดหรือสื่อสารได้ทั่วไปเหมือนเรื่องอื่นๆ นอกจากนี้ ศัพท์ที่ใช้ในการสื่อสารเรื่องเพศมีน้อย หรือมักคิดว่าเป็นคำที่หยาบโลน ทำให้ ไม่สะดวกใจในการสื่อสาร และมีอุปสรรคเกี่ยวกับความไม่สะดวกใจในการสื่อสารเรื่องเพศซึ่งคิดว่าเป็นเรื่องเฉพาะของผู้ใหญ่เท่านั้น ซึ่งหากไม่ได้รับการดูแลแก้ไข หรือมองอย่างเข้าใจ ส่งผลให้เกิดการแสวงหาคำตอบด้วยตนเองจากแหล่งข้อมูลต่างๆ เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ โทรทัศน์ และสื่ออินเตอร์เน็ต ทำให้เกิดความคลุมเครือ เข้าใจผิดพลาดอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อปัญหาต่างๆดังกล่าวตามมา

* อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมทั้งหมด กดดาวน์โหลด *

 

 

วัยรุ่น60
วัยรุ่น60
%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%9960.pdf
1.2 MiB
214 Downloads
รายละเอียด
avatar

About

ใส่ความเห็น