♥สมาธิสั้น แต่รักฉันยาว

คลินิกส่งเสริมพัฒนาการเด็ก งานตรวจสุขภาพเด็กดี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

การบ่งชี้ความรู้

          “ภาวะสมาธิสั้น” หรือ “โรคสมาธิสั้น” เป็นภาวะผิดปกติที่มีมานานแล้วแต่เพิ่งมาเป็นที่รู้จักในสังคมไทยเมื่อไม่นานมานี้ โดยเป็นภาวะที่เกิดจากสมองส่วนหน้าซึ่งทำหน้าที่ควบคุมสมาธิและพฤติกรรมยังมีการพัฒนาไม่เต็มที่  สำหรับประเทศไทยได้มีการสำรวจพบว่า

มีเด็กถึงร้อยละ 8 ที่ประสบภาวะสมาธิสั้น โดยจะพบบ่อยในเด็กชายมากกว่าเด็กผู้หญิงถึง 3 เท่า อาการหลักของโรคสมาธิสั้นมี 3 ด้าน ประกอบด้วย 1  มีพฤติกรรมซุกซนไม่อยู่นิ่ง เคลื่อนไหวตลอดเวลา 2 มีพฤติกรรมขาดสมาธิ จดจ่ออะไรนานๆ ไม่ได้ ขี้ลืม เบื่อง่าย และ 3 มีพฤติกรรมขาดความยับยั้งชั่งใจตนเอง หุนหันพลันแล่น และอดทนรอคอยนานไม่ได้ ถึงแม้ว่าภาวะสมาธิสั้นไม่ได้มีผลต่อการพัฒนาทางด้านร่างกาย เด็กที่มีภาวะนี้หากไม่ได้รับการช่วยเหลือที่เหมาะสม ก็อาจจะส่งผลต่อการพัฒนาการทางด้านจิตใจและสังคมในหลายๆ ด้าน ส่งผลกระทบต่อด้านการเรียน ความสัมพันธ์ในครอบครัวและเพื่อน นอกจากนี้ยังพบว่าเด็กกลุ่มนี้ที่ไม่ได้รับการช่วยเหลืออย่างเหมาะสม เมื่อก้าวสู่วัยรุ่น จะมีโอกาสเสี่ยงต่อการกระทำสิ่งผิดกฎระเบียบ หรือผิดกฎหมาย เช่น หนีโรงเรียน การขับรถเร็วเสี่ยงต่ออุบัติเหตุ การสูบบุหรี่ ดื่มเหล้า และใช้สารเสพติด เป็นต้น

คลินิกส่งเสริมพัฒนาการเด็ก งานตรวจสุขภาพเด็กดี ให้บริการเด็กสมาธิสั้นร้อยละ 12 ของผู้รับบริการทั้งหมด โดยตระหนักถึงปัญหาของเด็กสมาธิสั้นที่อยู่ในวัยเรียนว่าสามารถแก้ไขให้ดีขึ้นได้ ถ้าได้รับการช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญอย่างถูกวิธีและสำคัญที่สุดก็คือพ่อแม่ผู้ปกครองจะต้องมีความอดทน ให้เวลา ให้ความรัก ความอบอุ่น และความเข้าใจ โดยจะต้องสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันในครอบครัว มีทัศคติและให้แรงเสริมในเชิงบวกอยู่เสมอ มองเห็นคุณค่าในสิ่งเล็กๆ ที่เด็กทำ ช่วยเหลือเด็กตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญ ก็จะช่วยทำให้เด็กสามารถปรับพฤติกรรมได้อย่างเหมาะสม

จากการจัดการความรู้ในปี พ.ศ. 2559 เรื่อง ผลของ Home Program ทางกิจกรรมบำบัดสำหรับเด็กสมาธิสั้นที่มารับบริการที่คลินิกส่งเสริมพัฒนาการเด็ก  พบว่า การฝึกกิจกรรมของผู้ปกครองส่งผลให้เด็กมีสมาธิดีขึ้น พฤติกรรมซน ไม่นิ่ง หุนหันพลันแล่นและพฤติกรรมดื้อต่อต้านลดลง ซึ่งการที่เด็กได้รับการฝึกกิจกรรมต่างๆ อย่างสม่ำเสมอจะช่วยให้เด็กมีพัฒนาการทางด้านต่างๆ ที่ดีขึ้นตามความสามารถและตามศักยภาพของเด็ก ดังนั้นในปี พ.ศ.2560 คลินิกส่งเสริมพัฒนาการเด็กจึงได้จัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้ปกครองกลุ่มเด็กสมาธิสั้นภายใต้ชื่อว่า “สมาธิสั้น แต่รักฉันยาว”

วัตถุประสงค์

เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการดูแลและแก้ไขปัญหาของเด็กสมาธิสั้นและหาแนวทางในการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมและให้บริการของคลินิกส่งเสริมพัฒนาการเด็ก

* อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมทั้งหมด กดดาวน์โหลด *

 

ตรวจสุขภาพเด็กดี60
ตรวจสุขภาพเด็กดี60
%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%B560.pdf
1.1 MiB
862 Downloads
รายละเอียด
avatar

About

ใส่ความเห็น