♥พร้อม pay to care plan

การบ่งชี้ความรู้  (Knowledge identification)

จากนโยบายสำคัญเร่งด่วนของกระทรวงสาธารณสุข เรื่องการพัฒนาระบบการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่(Long Term Care : LTC) ได้ประกาศให้มีการสร้างเสริมสุขภาวะสำหรับผู้สูงอายุและผู้อยู่ในภาวะพึ่งพิง เป็นเพื่อเป็นการรองรับสังคมผู้สูงอายุ โดยพบว่าประชากรสูงอายุเพิ่มขึ้นจาก 4 ล้านคนในปี 2537 เป็น 10 ล้านคน ในปี 2557 และคาดว่าจะเพิ่มเป็น  20.5  ล้านคน ในปี 2583  ดังนั้น ในปี 2559 รัฐบาลมุ่งเน้นในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงโดยมีเป้าหมายสำคัญคือทำอย่างไรที่จะป้องกันไม่ให้ให้ผู้สูงอายุที่ยังแข็งแรงไม่เจ็บป่วย และผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงจะได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม ดังนั้น

รัฐบาลจึงได้สนับสนุนงบประมาณ จำนวน 600 ล้านบาทให้กับสำนักงานกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  และในปี  2560  เพิ่มขึ้นเป็น จำนวน  900 ล้านบาท สำหรับดูแลสุขภาพผู้สูงอายุกลุ่มนี้ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดบริการทางการแพทย์  เช่น บริการตรวจคัดกรอง  ประเมินความต้องการดูแล  จัดทำแผนการดูแลรายบุคคล ( care plan ) เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาขอรับการสนับสนุนการพิจารณาขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ และจัดบริการตามชุดสิทธิประโยชน์ และบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค นอกจากนี้ใช้สนับสนุนค่าใช้จ่ายบริการด้านสังคมเช่นการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน แต่พบปัญหาเงินงบประมาณจำนวน 600 ล้านบาทในปี 2559 ยังไม่ถูกนำไปใช้ เป็นเงินค้างท่อ เนื่องจากแนวทางการบริหารจัดการค่าบริการสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงที่ไม่ชัดเจน ดังนั้นในปี 2560 ส่วนกลาง กำหนดกรอบแนวทางและหลักเกณฑ์การจ่ายเงิน (ฉ. 2 ปีพศ. 2559 )ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยกำหนดตัวชี้วัดที่สำคัญคือผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงตามเป้าหมายมี care plan ที่ได้รับการอนุมัติ ซึ่งผู้มีบทบาทสำคัญในการทำ care plan คือ Care Manager(ผู้ดูแลระบบการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุข) สำหรับในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 3 ในปี 2559 มีผู้สูงอายุผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงต้องการความช่วยเหลือจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานี ชัยนาท กำแพงเพชร พิจิตรร้อยละ 4.8 4.5 7.4 5.7 และ 4.9 ตามลำดับ ดังนั้นเพื่อตอบสนองนโยบายการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เขตสุขภาพที่ 3  โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ 3 จัดอบรม Care Manager ในปี  2559   จำนวน 140 คน ซึ่งจากการติดตามผลภายหลังการฝึกอบรม หลักสูตรฝึกอบรม ผู้จัดการดูแลผู้สูงอายุ (Care Manager) ระหว่างปี 2558 – 2559 จังหวัดกำแพงเพชร จำนวน 31 แห่ง พบว่าการนำความรู้และทักษะที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานหลังอบรมจัดทำแผนดูแลผู้สูงอายุที่ต้องการช่วยเหลือดูแลรายบุคคล(Care Plan) เพียงร้อยละ 70 และพบว่าปัญหาอุปสรรคที่พบในการทำ care plan คือ ต้องใช้เวลานานถ้าทำในเวลาราชการจะไม่ทันเพราะต้องปฎิบัติหน้าที่อื่นอีกหลายด้าน และเมื่อ Care Manager ลาออก โยกย้าย ผู้ไม่ได้อบรมก็ไม่สามารถทำได้ Care Manager บางคนขาดประสบการณ์ในการเขียน care plan มีข้อเสนอแนะ ให้ผู้รับผิดชอบจัดอบรมเพิ่มศักยภาพ แก่เจ้าหน้าที่ทุกคน เพื่อให้มีความรู้ในการทำแผนดูแลผู้สูงอายุและเยี่ยมผู้ป่วยได้ทุกคน และเสนอการประยุกต์ความรู้ทางทฤษฎีนำไปสู่การปฏิบัติ จากประเด็นปัญหาและข้อเสนอแนะในปีที่ผ่านมาในการจัดอบรม Care Manager  ปี  2560  จำนวน 270  คน ผู้รับผิดชอบดำเนินการคือศูนย์อนามัยที่ 3  จึงนำประเด็นปัญหาที่ได้มาประสานอาจารย์ผู้สอนเพื่อแก้ไขในประเด็นที่สามารถทำได้ก่อน และจัดตั้งกลุ่มCM Line ปี 2560 ทั้งสองรุ่นเพื่อติดตามสื่อสาร แลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน ซึ่งในปี 2560  นี้กระทรวงสาธารณสุขเร่งให้  Care Manager ( CM ) รีบส่ง care plan ก่อนสิ้นสุดเดือนมีนาคม  2560 ก็ยังมีผู้ไม่เข้าใจในบางประเด็นของแบบฟอร์มยังมีการโทรสอบถาม และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางไลน์กลุ่มของ CM และขอเอกสารให้ส่งทาง mail เพิ่มเติม จากปัญหาดังกล่าวกลุ่มงานสูงอายุ จึงได้ทำKM เรื่องนี้เพื่อปรับปรุงพัฒนาปัญหาในการทำ care plan ให้ CM มีความเข้าใจการทำ ตรงประเด็น สามารถนำไปวางแผนการทำงานกับทีมสหสาขาวิชาชีพจากหน่วยบริการปฐมภูมิ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบล บริการดูแลด้านสุขภาพอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี อยู่ในสังคมอย่างมีศักดิ์ศรี อีกทั้งยังเป็นการสร้างความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆเพื่อสังคมไทยผู้สูงวัย  เข้าใจ เข้าถึง พึ่งได้ ผู้สูงอายุมีคุณค่า มีศักดิ์ศรี เป็นหลักชัยของสังคมและมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป

* อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมทั้งหมด กดดาวน์โหลด *

 

สูงอายุ60
สูงอายุ60
%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B860.pdf
2.6 MiB
4906 Downloads
รายละเอียด
avatar

About

ใส่ความเห็น