♥การปลูกไม้ดอกไม้ประดับสวย ด้วยมือเรา

งานสนาม กลุ่มอำนวยการ  ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์

 

วัตถุประสงค์

เพื่อจัดทำขั้นตอนการจัดกิจกรรมรณรงค์ปลูกต้นไม้

การบ่งชี้ความรู้

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมางานสนาม ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ให้เจ้าหน้าที่ศูนย์อนามัยที่ 3 มีส่วนร่วมในปลูกต้นไม้ในโอกาสวันสำคัญต่างๆ เช่น วันสิ่งแวดล้อมโลก วันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย  วันพ่อ วันแม่ วันครบรอบก่อตั้งศูนย์ ฯลฯ ต้นไม้ที่ปลูกมีทั้งชนิดไม้ยืนต้น และไม้ล้มลุก ซึ่งจากการประเมินผลเมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรมรณรงค์ปลูกต้นไม้แล้วพบว่า

ต้นไม้ที่ปลูกเว้นระยะไม่เท่ากัน การกลบดินไม่เรียบร้อย ขณะทำกิจกรรมเกิดความสับสนวุ่นวาย เนื่องจากไม่มีการแบ่งหน้าที่ผู้ร่วมกิจกรรม ทำให้หลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมรณรงค์ปลูกต้นไม้ทุกครั้ง เจ้าหน้าที่งานสนามไม่สามารถควบคุมกำกับให้ผู้มาร่วมกิจกรรมทำตามแผนงานที่วางไว้ได้ จึงทำให้เกือบทุกครั้งภายหลังเสร็จสิ้นกิจกรรมรณรงค์เจ้าหน้าที่งานสนามต้องมาปรับปรุงแก้ไขอยู่เสมอ เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย  และสวยงาม  จากปัญหาดังกล่าวงานสนามจึงสนใจที่จะจัดทำขั้นตอนการจัดกิจกรรมรณรงค์ปลูกต้นไม้  เพื่อให้เกิดระบบการจัดการที่ดี มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงามตามแผนผังที่ได้วางแผนไว้  อีกทั้งยังเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการปลูกต้นไม้ให้แก่เจ้าหน้าที่ที่มาร่วมกิจกรรมด้วย

   * อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมทั้งหมด กดดาวน์โหลด *

 

สนาม60
สนาม60
%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A160.pdf
51.6 KiB
128 Downloads
รายละเอียด
avatar

About

ใส่ความเห็น