♥สมาธิสั้นแต่รักฉันยาว

คณะผู้จัดทำ คลินิกส่งเสริมพัฒนาการเด็กงานตรวจสขุภาพเด็กดี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

องค์ประกอบที่ 1 การบ่งชีความรู้

“ภาวะสมาธิสั้น” หรือ “โรคสมาธิสั้น” เป็นภาวะผิดปกตที่มีมานานแล้วแต่เพิ่งมาเป็นที่รู้จักใน สังคมไทยเมื่อไมน่านมานี้โดยเป็นภาวะที่เกิดจากสมองส่วนหน้าซึ่งทําหน้าที่ควบคุมสมาธิและพฤตกิรรมยังมี การพัฒนาไม่เต็มที่ สําหรับประเทศไทยได้มีการสํารวจพบว่ามีเด็กถึงร้อยละ 8 ที่ประสบภาวะสมาธิสั้น โดยจะ พบบ่อยในเด็กชายมากกว่าเด็กผู้หญิงถึง 3 เท่า อาการหลักของโรคสมาธิสั้นมี 3 ด้าน ประกอบด้วย 1 มี พฤตกิรรมซุกซนไม่อยู่นิ่ง เคลื่อนไหวตลอดเวลา 2 มีพฤติกรรมขาดสมาธิ จดจ่ออะไรนานๆ ไม่ได้ ขี้ลืม เบื่อง่าย และ 3 มีพฤตกิรรมขาดความยับยั้งชั่งใจตนเอง หนุหันพลันแล่น และอดทนรอคอยนานไม่ได้ ถึงแม้ว่าภาวะ สมาธิสั้นไม่ได้มีผลต่อการพัฒนาทางด้านร่างกาย เด็กที่มีภาวะนี้หากไม่ได้รับการชว่ยเหลือที่เหมาะสม ก็ อาจจะส่งผลต่อการพฒันาการทางด้านจิตใจและสังคมในหลายๆ ด้าน ส่งผลกระทบต่อด้านการเรียน ความสัมพันธ์ในครอบครัวและเพื่อน นอกจากนี้ยังพบว่าเด็กกลุ่มนี้ที่ไม่ได้รับการช่วยเหลืออย่างเหมาะสม เมื่่อ ก้าวสู่วัยรุ่น จะมีโอกาสเสี่ยงต่อการกระทําสิ่งผิดกฎระเบียบ หรือผิดกฎหมาย เช่น หนีโรงเรียน การขับรถเร็ว เสี่ยงต่ออุบัติเหตุการสบูบหุรี่ ดื่มเหล้า และใช้สารเสพติด เป็นต้น

 * อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมทั้งหมด กดดาวน์โหลด *

ตรวจสุขภาพเด็กดี60
ตรวจสุขภาพเด็กดี60
%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%B560_2.pdf
1.1 MiB
5 Downloads
Details
avatar

About

ใส่ความเห็น