♥การพัฒนาคุณภาพการประเมินความเสี่ยงโรคฟันผุในเด็กปฐมวัยปี 2560

การพัฒนาคุณภาพการประเมินความเสี่ยงโรคฟันผุในเด็กปฐมวัยปี 2560

ผู้จัดทำ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข

1.การบ่งชี้ความรู้

การประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดโรคฟันผุในเด็กปฐมวัย เป็นเครื่องมือที่จะประเมินพฤติกรรมการกินและการทำความสะอาดฟัน ร่วมกับการตรวจสุขภาพช่องปากทุกครั้ง ที่มารับบริการคลินิกตรวจสุขภาพเด็กดี จะช่วยให้พบความเสี่ยงหรือความผิดปกติเริ่มต้น ประโยชน์ของการประเมินความเสี่ยงโรคฟันผุ สามารถป้องกัน รักษาได้อย่างทันท่วงที ก่อนที่โรคฟันผุจะลุกลาม โดยการให้ความรู้กับผู้ปกครองให้เห็นผลเสียของโรคฟันผุในเด็กปฐมวัย ให้คำแนะนำและพัฒนาทักษะผู้ปกครองให้สามารถทำความสะอาดช่องปาก และสร้างพฤติกรรมการกินให้กับเด็กได้อย่างถูกต้อง
จากการดำเนินงานตามแนวทางการประเมินความเสี่ยงโรคฟันผุในเด็กปฐมวัย ปีงบประมาณ 2558 ได้แบ่งกลุ่มเสี่ยงออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มไม่เสี่ยง กลุ่มเสี่ยงปานกลาง และกลุ่มเสี่ยงสูง และให้ความรู้ในด้านการปรับพฤติกรรมการกินและการแปรงพันร่วมกันซึ่งจะปฏิบัติด้วยกันทุกกลุ่มเสี่ยง ซี่งปัญหาที่พบ คือระยะเวลาในการให้ความรู้ทันตสุขศึกษาหลังจากที่ประเมิน จะใช้เวลานาน อีกทั้งผู้ปกครองอาจไม่ได้ปฏิบัติตามคำแนะนำทุกข้อ เนื่องจากมองว่าเนื้อหาของการให้ความรู้ บางเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของบุตรหลาน ส่งผลให้ปฏิบัติได้ไม่ครอบคลุม อัตราการเกิดโรคฟันผุในเด็กปฐมวัยยังคงมีอยู่ในระดับที่ยังต้องแก้ไข

* อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมทั้งหมด กดดาวน์โหลด *

 

 

ทันตกรรม60
ทันตกรรม60
%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A160_2.pdf
433.8 KiB
556 Downloads
รายละเอียด
avatar

About

ใส่ความเห็น