♥ตกแล้วไง?

♥ตกแล้วไง?

จัดทำโดย นายแพทย์ ชัยวัฒน์ อภิวันทนา ประธาน PCT

องค์ประกอบที่ 1 การบ่งชี้ความรู้ (Knowledge identification)
     จากประเด็นคุณภาพที่สำคัญ (KEY QUALITY ISSUES) ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพศูนย์อนามัย ที่ 3 คือการให้บริการตามมาตรฐาน ผู้ป่วยปลอดภัย และพึงพอใจในการให้บริการ ซึ่งหมายถึงกระบวนการที่ทำให้ได้ประสิทธิภาพในการดูแลผู้ป่วยที่มารับบริการ ตามมาตรฐานของโรงพาบาล ที่ผ่านมาพบประเด็นที่สำคัญที่ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญประเทศ พบอัตราการตายของมารดาที่เกิดจากภาวะตกเลือดหลังคลอด ถือว่าประเด็นที่สำคัญที่เป็นสิ่งที่ท้าทายที่สามารถป้องกันได้ ด้วยเหตุนี้ ทาง PCT จึงได้นำปัญหานี้มาเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบการดูแล ผู้คลอดที่มาคลอดที่โรงพยาบาล เพื่อลดอัตราการเกิดภาวะตกเลือดหลังคลอด และสามารถเป็นต้นแบบของการดูแลแม่และเด็ก คือ การพัฒนาระบบบริการให้ตามมาตรฐานอนามัยแม่และเด็กได้
จากเดิมโรงพยาบาลได้พัฒนารูปแบบการป้องกันและการแก้ไขปัญหาการตกเลือดหลังคลอดโดยใช้Active management in 3rd stage, Early detection & Early management และใช้นวัตกรรม “ถุงตวงเลือด” เพื่อเพิ่มความแม่นยำ และรวดเร็วในการประเมินการสูญเสียเลือด จากนั้นเก็บสถิติพบว่าการตกเลือดหลังคลอดมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น ซึ่งคิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละต่อจำนวนผู้คลอด ปี 2557, 2558,2559 มีค่าเฉลี่ย 4.10,3.00,6.55 ซึ่งปี 2559 เกินเกณฑ์ ร้อยละ 5 จากจำนวนผู้คลอดทั้งหมด แต่จากข้อมูลพบว่าไม่พบภาวะแทรกซ้อนจากการตกเลือดตกเลือด


จากการทบทวนหาสาเหตุของการตกเลือดแล้วพบว่าส่วนใหญ่แล้วมาจากมดลูกหดลัดตัวไม่ดี และการขาดของเส้นเลือด นำไปสู่การทบทวนเพื่อปรับเปลี่ยนแนวทางการป้องกันและการรักษาการตกเลือดหลังคลอด ซึ่ง CPG เดิมใช้เริ่มตั้งแต่ ปี 2557ก็ ยังพบอัตราการตกเลือดเกินเกณฑ์ และจำนวนรายมากขึ้น จึงมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ PCT ร่วมกับผู้เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาการกระบวนการดูแลมารดาหลังคลอดในระยะ 2 ชั่วโมงหลังคลอด เพื่อลดอัตราการตกเลือดหลังคลอดในมารดาที่คลอดในห้องคลอดและป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนรุนแรงในมารดาที่ตกเลือดหลังคลอด

* อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมทั้งหมด กดดาวน์โหลด *

 

องค์กกรแพทย์60
องค์กกรแพทย์60
%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%8C60.pdf
315.3 KiB
294 Downloads
รายละเอียด
avatar

About

ใส่ความเห็น