♥คนตรวจสุขใจ เมื่อได้เอกสารครบถ้วน

♥คนตรวจสุขใจ เมื่อได้เอกสารครบถ้วน

จัดทำโดย งานการเงินและบัญชี กลุ่มอำนวยการ

องค์ประกอบที่ 1 การบ่งชี้ความรู้ ที่มา / ความสำคัญ / ความจำเป็น
            งานการเงินและบัญชี เป็นหน่วยงานที่ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของเอกสารเบิกจ่ายทางการเงิน ไม่ว่าจะเป็น การจัดประชุม อบรม การจัดทำโครงการ การเบิกค่าใช้จ่ายในการไปราชการ การประชุม/อบรม ซึ่งในปัจจุบันมีเจ้าหน้าที่มาติดต่อประสานงานในเรื่องเอกสารที่ใช้ในการจัดประชุม อัตราการเบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายต่าง ๆในโครงการ และในปัจจุบันมีเจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบหรือทำโครงการเพิ่มมากขึ้นตามกลุ่มภารกิจใหม่หลายคน และมีหลายคนที่ยังไม่ทราบหลักเกณฑ์ วิธีการ เอกสารการเบิกจ่าย ที่ถูกต้อง ครบถ้วน และทางการเงินและบัญชีมีบุคลากรในหน่วยงานที่เพิ่งมาทำงานใหม่ หรือ ไม่ทราบรายละเอียดที่ถูกต้อง ตรงตามหลักเกณฑ์วิธีการเบิกจ่าย เนื่องจาก เจ้าหน้าที่งานการเงินมีภาระงานเฉพาะบุคคล ซึ่งแตกต่างกันไป เช่น การทำเงินเดือน การเบิกจ่ายค่ารักษา ฯลฯ ซึ่งอาจทำให้เจ้าหน้าที่หน่วยงานอื่นที่มาติดต่อประสานงานอาจ ไม่ได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน หรือได้รายละเอียดที่ล่าช้า อาจทำให้เกิดความไม่พึงพอใจต่อผู้ที่มาประสานงานได้

* อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมทั้งหมด กดดาวน์โหลด *
ดังนั้น งานการเงินฯ จึงจะจัดทำคู่มือในการ ตรวจสอบใบสำคัญ และแนวทางการดำเนินงาน กระบวนการทำงานต่าง ๆ ที่เป็นปัจจุบัน ซึ่งจะทำให้รูปแบบการประชุมจัดทำแนวทางในการทำงานซึ่งบุคลากรในหน่วยงานทุกคนสามารถทำแทนกันได้ เพื่อให้เป็นระบบและเกิดประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น

 

การเงิน60
การเงิน60
%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%9960_2.pdf
498.2 KiB
475 Downloads
รายละเอียด
avatar

About

ใส่ความเห็น