♥ผู้นำสุขภาพ…ทราบแล้วเปลี่ยน

♥ผู้นำสุขภาพ…ทราบแล้วเปลี่ยน

จัดทำโดย กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน

การบ่งชี้ความรู้
               องค์การอนามัยโลก (WHO, 2005) ระบุว่าในปี พ.ศ. 2548 ทั่วโลกมีผู้เสียชีวิตจากโรคเรื้อรัง 35 ล้านคน ซึ่งเป็น 2 เท่าของผู้เสียชีวิตจากโรคติดเชื้อทั้งหมด และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นร้อยละ 17 ในปี พ.ศ. 2558 โดยเฉพาะโรคอ้วนเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่ได้รับอิทธิพลจากการใช้วิถีชีวิตที่ไม่เหมาะสม ได้แก่ บริโภคอาหารที่มีพลังงานเกิน ทานผักผลไม้น้อย ขาดการออกกำลังกาย สูบบุหรี่ ดื่มเหล้า และความเครียด (WHO, 1995: 1- 45) เป็นปัญหาสำคัญที่ส่งผลต่อภาวะสุขภาพของคนทั่วโลก ภาวะอ้วนเป็นปัจจัยหลักที่นำไปสู่การเกิดโรคเรื้อรังที่ส่งผลต่อชีวิต เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดหัวใจ โรคมะเร็ง โรคข้อและเส้นเอ็น และโรคหลอดเลือดแข็งและอุดตัน ล้วนเป็นภาวะที่มีผลต่ออัตราการตายโดยรวม (Eugene & Bcisaubin, 1984: 794 – 797) สำหรับประเทศไทย จากการสำรวจพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของสำนักสถิติแห่งชาติในปี พ.ศ. 2548 และ 2552 พบว่าวัยทำงานมีพฤติกรรมการทานอาหารครบ 3 มื้อน้อยกว่ากลุ่มวัยอื่น มีเพียง 1 ใน 5 เท่านั้นที่ออกกำลังกาย และสถิติปีพ.ศ. 2559 ของสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ พบว่าความชุกของภาวะอ้วนในประชากรอายุตั้งแต่ 18 ปี ขึ้นไป เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 34.7 เป็นร้อยละ 37.5 และความชุกของโรคเบาหวาน เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 6.9 เป็นร้อยละ 8.9 จะเห็นว่าประเทศไทยมีภาวะอ้วนเพิ่มขึ้น และมีพฤติกรรมสะสมความเสี่ยงต่อการเป็นโรคในกลุ่มไม่ติดต่อมากขึ้น


เขตสุขภาพที่ 3 ร่วมกันแก้ไขปัญหาสุขภาพวัยทำงาน โดยพัฒนาระบบบริการในโรงพยาบาล ให้มีคลินิกปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ แต่พบปัญหาว่าผู้รับบริการมีน้อย เนื่องจากสถานที่บริการอยู่ไกลจากชุมชน ไม่สะดวกในการเดินทางมารับบริการ และเปิดบริการในเวลาราชการเท่านั้น ไม่สามารถให้การปรึกษาตามความต้องการของผู้รับบริการได้ตลอดเวลา
ดังนั้นกลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน ศูนย์อนามัยที่ 3 จึงต้องการ42พัฒนาแนวทางปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพวัยทำงาน จากการให้บริการในโรงพยาบาล เป็นการดูแลโดยชุมชนเพื่อชุมชน โดยยึดผู้นำสุขภาพเป็นศูนย์กลาง หยุดยั้งพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ และส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมใหม่ที่พึงประสงค์เข้ามาทดแทน ด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม และกระบวนการกลุ่ม ซึ่งจะช่วยให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการปฏิบัติตามพฤติกรรมสุขภาพที่กำหนดไว้ รวมทั้งสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน ส่งเสริมให้รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการแก้ปัญหา ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความมั่นใจและนำไปสู่การปฏิบัติในชีวิตจริง ข้อมูลที่ได้จากการจัดการความรู้ครั้งนี้ จะทำให้ทราบรูปแบบหรือวิธีการที่เหมาะสมในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพวัยทำงาน ของผู้นำสุขภาพในชุมชน ให้กับกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปกำหนดนโยบาย และแนวทางในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพวัยทำงานของคนไทยต่อไป

* อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมทั้งหมด กดดาวน์โหลด *

 

กลุ่มวัยทำงาน60
กลุ่มวัยทำงาน60
%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%9960_2.pdf
736.6 KiB
80 Downloads
รายละเอียด
avatar

About

ใส่ความเห็น