♥การพัฒนารูปแบบคลินิกเฉพาะโรคทางการแพทย์แผนไทย

♥การพัฒนารูปแบบคลินิกเฉพาะโรคทางการแพทย์แผนไทย

จัดทำโดย นางสาวบุญทริกา วรรณาเวศน์ และทีมงานคลินิกเฉพาะโรค

การบ่งชี้ความรู้
           เดิมคลินิกการแพทย์แผนไทย มีการให้บริการในรูปแบบการรักษาทั่วไป โดยเน้นการส่งเสริมสุขภาพ นวดรักษาและประคบสมุนไพรเป็นหลัก ผู้รับบริการส่วนใหญ่มาด้วยอาการที่เกิดจากการทางานและในกลุ่มวัยผู้สูงอายุ จากผลการดาเนินกิจกรรมพบว่า ผู้ป่วยกลับมาในอาการเดิมซ้าๆ ซึ่งมีสาเหตุมาจาก
– รูปแบบการให้บริการไม่เฉพาะเจาะจงโรคของผู้รับบริการ
– ช่วงเวลาการให้บริการกับจานวนผู้มารับบริการ ที่ทาการซักประวัติมีเวลาไม่เพียงพอ เนื่องจากการรักษาทางการแพทย์แผนไทย เป็นการรักษาแบบองค์รวม
– มีผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้านแต่ขาดการเชื่อมโยงความสัมพันธ์และประสานการทางานของคลินิกที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น งานวัยทางาน ออกหน่วยตรวจสุขภาพ งานส่งเสริมสุขภาพ (โภชนาการ ออกกาลังกาย คลินิกแพทย์ทางเลือก) เป็นต้น


อีกทั้งกระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายการเปิดคลินิกเฉพาะโรค 4 โรค ตาม Service plan เป็นการพัฒนามาตรฐานคลินิกการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสานเพื่อพร้อมรับการประเมินมาตรฐานใน ปี 2560 ดังนั้นจึงเป็นที่มาของการพัฒนาคลินิกเฉพาะโรคเพื่อส่งเสริมสุขภาพให้สอดคล้องกับนโยบายของโรงพยาบาล
KM การพัฒนารูปแบบคลินิกเฉพาะโรคทางการแพทย์แผนไทย
ตาม Service plan ปี 2560

* อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมทั้งหมด กดดาวน์โหลด *

 

แผนไทย2-60
แผนไทย2-60
%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A22-60.pdf
1.4 MiB
161 Downloads
รายละเอียด
avatar

About

ใส่ความเห็น