♥ดีใจจัง ตังค์อยู่ครบ (การบริหารจัดการงบประมาณ)

♥ดีใจจัง ตังค์อยู่ครบ (การบริหารจัดการงบประมาณ)

จัดทำโดย กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคน

การบ่งชี้ความรู้ ความสำคัญและที่มาของปัญหา
              การบริหารจัดการงบประมาณเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จของโครงการ กระบวนการบริหารจัดการที่ดีต้องมีขั้นตอนของการดำเนินงานที่ชัดเจน สามารถตรวจสอบได้ การวางแผนการใช้งบประมาณมีความสำคัญในการบริหารโครงการเนื่องจากเป็นตัวควบคุม กำกับ ที่จะทำให้โครงการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ เพื่อให้ผู้รับผิดชอบในการบริหารจัดการงบประมาณ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทราบความก้าวหน้าผลการเบิกจ่ายเป็นระยะๆ และสามารถนำผลการประเมินมาใช้ในการวางแผนปรับปรุงวิธีการดำเนินงาน หรือปรับเปลี่ยนเป้าหมายของโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ให้เหมาะสมกับทรัพยากรหรือสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปในระหว่างปี และพัฒนากระบวนการทำงานในปีต่อไป กระบวนการติดตามและประเมินผล(Monitoring and Evaluation)งบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นขั้นตอนหนึ่งในการดำเนินโครงการที่มีบทบาทสำคัญ และเป็นหัวใจสำคัญในการดำเนินโครงการให้สำเร็จเป็นไปตามวัตถุประสงค์ แผนงานและงบประมาณที่กำหนดไว้


กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคน ศูนย์อนามัยที่ 3 เป็นหน่วยงานภายใต้กรมอนามัย มีบทบาทหน้าที่ในการบริหารจัดการแผนงานโครงการต่างๆ ซึ่งรวมถึงการบริหารจัดการงบประมาณ ที่ทางกรมอนามัยได้จัดสรรมาให้ ซึ่งในแต่ละปี จะมีโครงการไม่ต่ำกว่า 20 โครงการ ซึ่งในระบบการทำงานเดิม มีการลงข้อมูลการส่งเอกสารในสมุดทะเบียน จากนั้นนำข้อมูลที่ได้มาลงในโปรแกรม excel ซึ่งเป็นกระบวนการทำงานที่ซ้ำซ้อน เนื่องจากต้องลงเอกสารก่อน นำมาลงข้อมูลใน โปรแกรม excel เพื่อการประมวลผลข้อมูลทั้งรายโครงการและภาพรวม ปัญหาการดำเนินงานคือ การประมวลผล การรายงานข้อมูลยังทำได้ช้า ไม่ทันเวลา เกิดความผิดพลาดของการรวมยอดผลการเบิกจ่าย อีกทั้งการประมวลผล ก็ยากต่อการค้นหาและตรวจสอบ ยุ่งยากต่อการบริหารจัดการ
ในปัจจุบันระบบคอมพิวเตอร์ ได้เข้ามามีบทบาทอย่างมาก องค์กรส่วนใหญ่ได้นำคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้ในการดำเนินงานต่างๆ มากมาย เพราะคอมพิวเตอร์สามารถประมวลผลได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ กำหนดระบบการปฏิบัติงานได้ตามความต้องการของผู้ใช้งาน ตลอดจนสามารถเก็บบันทึกข้อมูลได้เป็นจำนวนมาก จากที่ผู้รับผิดชอบงานงบประมาณซึ่งมารับงานได้ไม่นานนั้นได้เห็นปัญหาและเกิดความสงสัยหลายประเด็น เลยมีความคิดว่าอยากที่จะพัฒนาในเรื่องของงานงบประมาณ ที่จะทำอย่างไรให้ตัวเราเข้าใจได้ และสามารถตอบคำถามหรือให้ข้อมูลแก่บุคคลอื่นที่อยากจะรู้ข้อมูลของงานงบประมาณได้ โดยที่ข้อมูลนั้นต้องถูกต้อง และรวดเร็ว ทางกลุ่มงานจึงมีแนวคิดที่จะสร้างและนำโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้สำหรับใช้ในการลงข้อมูลและประเมินผลการเบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อให้ ผู้รับผิดชอบในการบริหารจัดการงบประมาณและผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือผู้บริหาร สามารถนำไปใช้ในการดำเนินงานและสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นอย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
จากประเด็นปัญหาที่กล่าวมาข้างต้น กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ จึงมีแนวคิดที่จะจัดระบบการบริหารจัดการงบประมาณ โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับบันทึก และวิเคราะห์ข้อมูลผลการเบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อลดการทำงานซ้ำซ้อน และทำให้การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว และถูกต้อง

* อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมทั้งหมด กดดาวน์โหลด *

 

ขับเคลื่อน60
ขับเคลื่อน60
%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%9960_2.pdf
1.2 MiB
72 Downloads
รายละเอียด
avatar

About

ใส่ความเห็น