♥HLO โอ้ละหนอ ฟ.ฟัน

♥HLO โอ้ละหนอ ฟ.ฟัน

จัดทำโดย พญ.นราวัลภ์ อัศวรัตน์และเจ้าหน้าที่งานทันตสาธารณสุข

ความเป็นมา
ข้อมูลจากการตรวจสุขภาพช่องปากเด็กอายุ3ปีที่คลินิกตรวจสุขภาพเด็กดีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพศูนย์อนามัยที่3เมื่อปี2560256025602560พบว่าเด็กมีประสบการณ์ฟันน้าผุร้อยละ63 .33 ซึ่งเป็นอัตราฟันผุที่สูงกว่าระดับเขตและระดับประเทศดังนั้น งานทันตสาธารณสุขจึงมีแนวคิดร่วมกันที่จะสร้างความรอบรู้การดูแลทันตสุขภาพในเด็กก่อนวัยเรียนให้กับผู้ปกครองที่ดูแลเด็กเพื่อให้แนวโน้มการเกิดโรคฟันน้านมผุในเด็กอายุ3ปีลดลง

งานทันตสุขภาพได้มีการให้ความรู้แก่ผู้ปกครองเด็กที่มารับบริการคลินิกตรวจสุขภาพเด็กดีโดยทันตาภิบาลแต่ด้วยบางครั้งทันตาภิบาลไปประชุมอบรมหรือไปราชการท้าให้มีเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอกับไปการให้ความรู้แก่ผู้ปกครองเด็กจึงเกิดแนวคิดที่จะพัฒนาผู้ช่วยทันตแพทย์5คนให้สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้การดูแลสุขภาพช่องปากให้แก่ผู้ปกครองเด็กได้

* อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมทั้งหมด กดดาวน์โหลด *

 

HLO โอ้ละหนอ ฟ ฟัน
HLO โอ้ละหนอ ฟ ฟัน
HLO-%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B9%89%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%AD-%E0%B8%9F.%E0%B8%9F%E0%B8%B1%E0%B8%99.pdf
220.0 KiB
73 Downloads
รายละเอียด
avatar

About

ใส่ความเห็น