♥Well Child Hi Tech

♥Well Child Hi Tech

การผลิตสื่อวิดีโอการส่งเสริมพัฒนาการเด็กแต่ละช่วงวัยให้พ่อแม่ ผู้ปกครองผ่านการสแกน QR code

จัดทำโดย งานตรวจสุขภาพเด็กดี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์

ความเป็นมา
   การส่งเสริมพัฒนาการเด็กช่วงแรกเกิดถึงอายุ5ปีเป็นสิ่งสาคัญที่จะช่วยให้เด็กมีการเจริญเติบโตที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพของประเทศในอนาคตซึ่งพ่อแม่ผู้ปกครองเป็นผู้มีบทบาทสาคัญในการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการลูกของตนเองคลินิกตรวจสุขภาพเด็กดี(Well Child Clinic) รพ.ส่งเสริมสุขภาพศูนย์อนามัยที่3ให้บริการประเมินการเจริญเติบโตคัดกรองและส่งเสริมพัฒนาการตามวัยโดยให้คาแนะนาสาธิตวิธีการและสอนให้ผู้ปกครองได้ทดลองส่งเสริมพัฒนาการเด็กพร้อมกับให้คู่มือการเฝ้าระวังและการส่งเสริมพัฒนากับพ่อแม่ผู้ปกครองนาไปศึกษาเพื่อส่งเสริมพัฒนาการลูกของตนเองที่บ้าน

แต่จากการพูดคุยสอบถามกับผู้ปกครองพบว่าคู่มือที่แจกให้ไปผู้ปกครองทาหายอ่านคาแนะนาในคู่มือไม่เข้าใจและตีความหมายผิดไปจาวิธีการส่งเสริมพัฒนาการที่เจ้าหน้าที่สอนและสาธิตให้ดูไม่ได้ดังนั้นคลินิกตรวจสุขภาพเด็กดีจึงมีแนวคิดที่จะจัดทาสื่อวิดีโอสอนการส่งเสริมพัฒนาการเด็กในแต่ละช่วงวัยโดยให้สแกนQR code เพื่อพ่อแม่ผู้ปกครองสามารถนาไปส่งเสริมพัฒนาการเด็กที่บ้านได้ด้วยตนเองทุกเมื่อที่ต้องการ

* อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมทั้งหมด กดดาวน์โหลด *

 

Well Child Hi-Tech
Well Child Hi-Tech
Well-Child-Hi-Tech.pdf
525.5 KiB
106 Downloads
รายละเอียด
avatar

About

ใส่ความเห็น