♥การพัฒนาการรายงานและแก้ไขอุบัติการณ์

♥การพัฒนาการรายงานและแก้ไขอุบัติการณ์

จัดทำโดย งานประกันคุณภาพและสารสนเทศและองค์กรแพทย์

การทบทวนการจัดการความรู้ : ความเป็นมา เหตุผล ความจาเป็น
                 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพมีในการดาเนินงานตามกระบวนการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลอย่างต่อเนื่องในส่วนหนึ่ง คือ การบริหารจัดการความเสี่ยงในระดับหน่วยงานเป็นระบบต่อเนื่อง เพื่อให้ทุกหน่วยงานเกิดความเข้าใจให้ความร่วมมือ ค้นหาความเสี่ยงของหน่วยงานและระบบงานได้ครอบคลุมสามารถรายงานความเสี่ยงได้ทันภายในเวลาที่กาหนด รวมถึงจัดการเรื่องร้องเรียนเชิงรุกได้ทันท่วงทีนั้น สามารถลดความเสี่ยงต่อการร้องเรียน ไม่พึงพอใจของผู้รับบริการได้ ในการดาเนินงานด้านความสี่ยงที่ผ่านมา ได้มีการปรับปรุงทัศนคติการรายงานความเสี่ยงทาให้แต่ละหน่วยงานมีความเข้าในความเสี่ยงมากขึ้น ในปี 2560 พบว่า

การรายงานความเสี่ยง และการทบทวนความเสี่ยงยังน้อยอยู่ โดย การรายงานความสี่ยงทั้งหมด 1974 เรื่อง อัตราการทบทวน คิดเป็นร้อยละ 45.13 อุบัติการณ์ความเสี่ยงทางคลินิกระดับ E-I 62 เรื่อง ได้รับการแก้ไข คิดเป็นร้อยละ 50.8 พบว่ายังน้อยอยู่ ทางงานประกันคุณภาพได้เล็งเห็นความสาคัญในการแก้ไขปัญหานี้ จึงได้นามาทบทวน ปรับปรุงแก้ไขกระบวนการรายงานความเสี่ยงและ ซึ่งทาให้สามารถรายงานเหตุการณ์ที่สาคัญถึงผู้บริหารในปัญหาที่เกิดความเสี่ยงระดับ G ขึ้นไปนอกจากนี้ในหน่วยงานตนเองยังประเมินสภาพปัญหาที่มีความถี่ในระดับหน่วยงานเพื่อดาเนินการแก้ไขปัญหาต่างๆได้
วัตถุประสงค์ของการจัดการความรู้
1. สร้างความเข้าใจของสมาชิกในหน่วยงาน ระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงในหน่วยงาน
2. การป้องกัน เฝ้าระวัง ค้นหาความเสี่ยง และพฤติกรรมบริการของหน่วยงาน ในหน่วยงานได้ถูกต้อง
3. การรายงานอุบัติการณ์ความเสี่ยงและแก้ไขได้ทันเวลา
4. มีการรายงานอุบัติการณ์ความเสี่ยงในหน่วยงานเพิ่มมากขึ้น
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ความเสี่ยงระดับ G ขึ้นไปได้รับการรายงานและการทบทวน เพิ่มขึ้น จาก ร้อยละ50.1 เป็น 100
2. หน่วยงานมีความเข้าใจ และเกิดข้อผิดพลาดในการเขียนใบอุบัติการณ์ลดลงจากเดิม
3. การเขียนใบรายงานอุบัติการณ์ถูกต้อง รวดเร็ว สามารถแก้ไขได้ทันเวลา
4. มีการส่งความเสี่ยงระดับ 1-2 รายเดือนของหน่วยงานเพิ่มขึ้นในระยะเวลาที่กาหนด
การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ : จากการจัดทากระบวนการรายงานความเสี่ยง และกระตุ้นให้หน่วยงานมีการรายงานความเสี่ยงมากขึ้น
การร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหน่วยงานโดยใช้ การประชุมการพัฒนาคุณภาพทางคลินิก เป็นเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ แก้ไขปัญหา

* อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมทั้งหมด กดดาวน์โหลด *

 

KMงานประกัน61
KMงานประกัน61
KM%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9961.pdf
717.1 KiB
78 Downloads
รายละเอียด
avatar

About

ใส่ความเห็น