♥โปแกรมการออกกาลังกายสาหรับเด็กปฐมวัย “ภารกิจ สูงดีสมวัย สมองไว้ แข็งแรง”

♥โปแกรมการออกกาลังกายสาหรับเด็กปฐมวัย “ภารกิจ สูงดีสมวัย สมองไว้ แข็งแรง”

จัดทำโดย มานพ ศรีชมภู

การทบทวนการจัดการความรู้
สถานการณ์และสภาพปัญหา เด็กแรกเกิด – 5 ปี เป็นช่วงวิกฤติของการพัฒนาสมอง และวัยทารกมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว โภชนาการที่ดีตั้งแต่เริ่มปฏิสนธิจนถึงอายุ 5 ปี จะช่วยสร้างเซลล์สมอง ระบบประสาท ระบบกล้ามเนื้อ ระบบ กระดูก ระบบภูมิต้านทานโรค อวัยวะภายในของร่างกายให้สมบูรณ์ ส่งผลต่อการเจริญเติบโต องค์ประกอบของ ร่างกาย และการทาหน้าที่ของระบบต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้เด็กมีการเจริญเติบโตเต็มศักยภาพ (Full Potential Growth) โดยดูจากโครงสร้างร่างกายของเด็ก คือ มีส่วนสูงดีและสมส่วน เด็กปฐมวัยที่มีส่วนสูงดี สัมพันธ์กับระดับเชาวน์ปัญญาดี มีความสามารถในการเรียนรู้ มีความสาเร็จในการศึกษา อาชีพ รายได้ดี มีประสิทธิภาพในการทางาน ลดการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ในวัยผู้ใหญ่ ดังนั้น

ส่วนสูงของเด็กปฐมวัย จึงเป็น ตัวบ่งชี้ทางอ้อม (proxy indicator) ของสุขภาพและคุณภาพชีวิตในวัยผู้ใหญ่ นอกจากนั้น ยังสามารถพัฒนา สู่ความเป็นเลิศทางด้านกีฬา ลดความเสียเปรียบด้านโครงสร้างร่างกาย เด็กสูงดีและสมส่วน ร่างกายสร้าง ภูมิคุ้มกันโรค ลดการเจ็บป่วยด้วยโรคติดต่อหรือเป็นแล้วหายเร็วทาให้ลดความเสี่ยงการเสียชีวิต ส่งผลต่อค่า รักษาพยาบาลลดลงทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ เป็นผลให้ผลผลิตมวลรวมของประเทศเพิ่มมากขึ้น เด็กคืออนาคตของสังคมและประเทศชาติ จึงต้องส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยสูงดีสมส่วนเพื่อเป็นทุนมนุษย์ ในการขับเคลื่อนประเทศ 4.0 ไปสู่เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และจากสารวจข้อมูลพบว่า ในเขตตรวจราชการที่ 3 ในความรับผิดชอบของศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์มีเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน เพียงร้อยละ 48.94

* อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมทั้งหมด กดดาวน์โหลด *

 

 

Kmงานปรับเปลี่ยนพฤติกรรม61
Kmงานปรับเปลี่ยนพฤติกรรม61
km%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%A4%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A161.pdf
1.5 MiB
97 Downloads
รายละเอียด
avatar

About

ใส่ความเห็น