♥การปรับระบบการคัดกรองหญิงตั้งครรภ์ที่มีความเสี่ยงต่ำ

♥การปรับระบบการคัดกรองหญิงตั้งครรภ์ที่มีความเสี่ยงต่ำ

จัดทำโดย แผนกฝากครรภ์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่3 นครสวรรค์

ความส่าคัญของปัญหา
                   ในปัจจุบัน พบปัญหาอัตราการเกิดและการมีชีวิตอยู่รอดของแม่และเด็กของหญิงตั้งครรภ์ระดับประเทศตั้งเป้าหมายไม่เกินร้อยละ 5 ขณะที่องค์การอนามัยโลกกาหนดอยู่ที่ ร้อยละ 2.5 จากการวิเคราะห์สถานการณ์งานอนามัยแม่และเด็กของเขตสุขภาพที่ 3 พบการตายมารดาจากสาเหตุโดยตรง (Direct cause) ร้อยละ 60 และการตายของมารดาจากสาเหตุทางอ้อม (Indirect cause) ร้อยละ 40 ซึ่งใกล้เคียงกับข้อมูลของประเทศ ความเสี่ยงของหญิงตั้งครรภ์คือการตั้งครรภ์ซึ่งทาให้มารดาและทารกในครรภ์มีอันตราย มีโอกาสตายสูงขึ้นระยะตั้งครรภ์ ระยะคลอดและระยะหลังคลอดลอดที่ปกติและผลต่อสุขภาพและความพิการของทารกในระยะต่อมาด้วยการดูแลการฝากครรภ์คุณภาพมีการคัดกรองความเสี่ยงของหญิงตั้งครรภ์โดยมุ่งเน้นการประเมินความเสี่ยงโดยใช้

Classifying form เมื่อพบมีความเสี่ยงต้องได้รับการดูแลพิเศษและ/หรือประเมินเพิ่มเติมและคลอดโดยสูติแพทย์ เนื่องจากความสาคัญดังกล่าวและสถานการณ์ปัจจุบันศูนย์อนามัยที่3 นครสวรรค์ขาดสูติแพทย์ ให้บริการจึงต้องปรับบริการให้สอดคล้องกับพันธกิจของโรงพยาบาลเน้นให้บริการหญิงตั้งครรภ์ที่มีความเสี่ยงต่า โดยกาหนดแนวทางคัดกรองหญิงตั้งครรภ์ที่มาฝากครรภ์ที่โรงพยาบาล
วัตถุประสงค์

1. เพื่อ ส่งเสริมการคลอดปกติ ที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อน

2. เพื่อคัดกรองโรค ป้องกัน และลดการเกิดภาวะแทรกซ้อนระหว่างการตั้งครรภ์

3. เพื่อลดอัตราการตายของมารดา และทารกในครรภ์
4. เพื่อความปลอดภัยของแม่และทารกในครรภ์

* อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมทั้งหมด กดดาวน์โหลด *

 

Kmงานฝากครรภ์61
Kmงานฝากครรภ์61
km%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9D%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A0%E0%B9%8C61.pdf
349.8 KiB
139 Downloads
รายละเอียด
avatar

About

ใส่ความเห็น