♥พัฒนาผลิตภัณฑ์น้ายาเอนกประสงค์ลดโลกร้อน

♥พัฒนาผลิตภัณฑ์น้ายาเอนกประสงค์ลดโลกร้อน

จัดทำโดย งานวิสัญญี ห้องคลอด ห้องผ่าตัด

การทบทวนการจัดการความรู้ (BAR)
เพื่อตอบรับนโยบายกรมอนามัยและศูนย์อนามัยที่ 3 เรื่องการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาลอย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้หลักการสุขาภิบาลอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ด้วยกลยุทธ์ Clean และกิจกรรม Green ร่วมกับในช่วงเดือนที่ผ่านมามีการประเมินต้นทุนของหน่วยงาน พบว่า ต้นทุนเกี่ยวกับการเบิกจ่ายน้ายาท้าความสะอาด ได้แก่ น้ายาล้างจาน น้ายาล้างห้องน้า สบู่ล้างมือ มีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง ตัวอย่างเช่น น้ายาล้างจาน ใช้เดือนละ 1 แกลลอน เป็นต้น ซึ่งน้ายาเหล่านี ล้วนมีส่วนประกอบของสารเคมี ซึ่งเป็นพิษทั งต่อผู้ใช้และสิ่งแวดล้อมทั้งสิ้น


ทางกลุ่มงานเล็งเห็นความส้าคัญต่อการรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อตอบสนองนโยบายในเรื่อง Green & Clean ของกรมอนามัยและศูนย์อนามัยที่ 3 อีกทั งยังมุ่งลดต้นทุนซึ่งเป็นภาระของโรงพยาบาล จึงร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 3 หน่วยงาน ได้แก่ งานวิสัญญี ห้องคลอด ห้องผ่าตัด ร่วมคิดค้นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากธรรมชาติ มีต้นทุนต่้า รักษาสุขภาพ และรักษาสิ่งแวดล้อมเกิดเป็นนวัติกรรมน้ายาเอนกประสงค์ลดโลกร้อน ซึ่งมีประโยชน์น้ามาใช้ได้หลายประเภท เช่นน้ามาใช้ล้างจาน ล้างห้องน้า ล้างเช็ดท้าความสะอาดอุปกรณ์ต่าง ๆ และสามารถน้ามาใช้แทนสบู่เพื่อล้างมือ ซึ่งไม่มีการระคายเคืองต่อผิว และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
5) วัตถุประสงค์
1. เพื่อตอบรับนโยบายกรมอนามัยและศูนย์อนามัยที่ 3 เรื่องการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาลอย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อลดต้นทุนในการจัดซื อผลิตภัณฑ์ที่ใช้ท้าความสะอาด
6) กระบวนการจัดการความรู้
1 .ประชุมชี แจงเจ้าหน้าที่ 3 หน่วยงาน ได้แก่ งานวิสัญญี ห้องคลอด ห้องผ่าตัดรับทราบเกี่ยวกับการจัดท้า KM ประจ้าปี 2561 โดยเจ้าหน้าที่ 3 หน่วยงานร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทบทวนกิจกรรมที่ควรน้ามาท้าร่วมกัน โดยเรื่องที่สนใจของเจ้าหน้าที่ 3 หน่วยงาน นั่นคือ การตอบสนองนโยบายกรมอนามัยและศูนย์อนามัยที่ 3 เรื่องการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล ที่ควรมีการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากธรรมชาติ อย่างเช่น ผลิตจากน้ามะนาว มะกรูด ที่ตอนนี แต่ละบ้านของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 3 หน่วยงาน ส่วนใหญ่มีการปลูกและเหลือใช้ อีกทั งยังสามารถช่วยลดภาระต้นทุนของโรงพยาบาล เนื่องจากมีต้นทุนต่้า จึงร่วมกันคิดค้นนวัตกรรมผลิตภัณฑ์น้ายาเอนกประสงค์ลดโลกร้อน โดยมีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบของการผลิตนวัตกรรมร่วมกัน 3 หน่วยงาน เพื่อให้กิจกรรมสามารถเป็นไปได้ตามแผนงาน และมีการจัดกิจกรรมและเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อศึกษาพัฒนานวัตกรรมน้ายาเอนกประสงค์ลดโลกร้อน ให้สามารถน้ามาใช้ได้ตามวัตถุประสงค์

* อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมทั้งหมด กดดาวน์โหลด *

 

Kmงานวิสัญญี61
Kmงานวิสัญญี61
km%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B561.pdf
1.1 MiB
99 Downloads
รายละเอียด
avatar

About

ใส่ความเห็น