♥พัฒนาคนให้พร้อมทุกงาน

♥พัฒนาคนให้พร้อมทุกงาน

จัดทำโดย เจ้าหน้าที่ งานบริการกลาง ( กลุ่มการพยาบาล )

การบ่งชี้ความรู้ ที่มาและเหตุผล ในการคัดเรื่อง
จากการปรับเปลี่ยนโครงสร้างของศูนย์อนามัยที่ 3 จึงต้องมีการปรับอัตรากาลังของเจ้าหน้าที่ทุกแผนกเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย แผนกบริการกลาง ซึ่งมีลักษณะงานแบ่งเป็น 2 ส่วน คือส่วนของงานจ่ายกลาง หรือ เรียกว่า Supply เป็นงานที่เกี่ยวกับด้านเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ในการรักษาผู้ป่วย งานซักฟอก เป็นงานที่เกี่ยวกับเครื่องผ้าที่ใช้สาหรับผู้รับบริการ มีการจัดเจ้าหน้าที่ตามลักษณะงาน คือเจ้าหน้าที่งาน Supply จานวน 7 คน และ เจ้าหน้าที่งานซักฟอก จานวน 3 คน โดยเจ้าหน้าที่ Supply สามารถปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าหน้าที่ซักฟอกได้ในกรณีฉุกเฉิน หรือเจ้าหน้าที่หยุดงาน ในขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ซักฟอกไม่สามารถมาปฏิบัติหน้าที่แทน Supply ซึ่งเป็นปัญหาที่ต้องการแก้ไข ซึ่งหัวหน้างานบริการกลางจึงคิดว่าน่าจะมีการพัฒนาเจ้าหน้าที่ซักฟอกให้สามารปฏิบัติงานด้านจ่ายกลาง (Supply ) ได้ และเพื่อเป็นการช่วยลดต้นทุนในการที่จะต้องตามเจ้าหน้าที่มาขึ้นปฏิบัติงานเพื่อเบิกค่าล่วงเวลา ( OT) และเป็น การพัฒนาคน ให้พร้อมกับทุกงาน โดยจะเริ่มจากงานล้างเครื่องมือก่อน และจะมีการต่อยอดไปงานอื่นต่อไป
วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ซักฟอกจานวน 3 คน ให้มีความสามารถปฏิบัติงานในงานจ่ายกลาง (Supply )ได้ในกรณีฉุกเฉิน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อเป็นการช่วยลดต้นทุนในการที่จะต้องตามเจ้าหน้าที่มาขึ้นปฏิบัติงานเพื่อเบิกค่าล่วงเวลา
การแสวงหาความรู้
หัวหน้างานบริการกลางได้ประชุมเจ้าหน้าที่ทั้งแผนก เพื่อแจ้งให้ทราบถึงหัวข้อเรื่องที่คัดเลือกมาจัดทาการจัดการความรู้ในแผนก และอธิบายเหตุผลให้ทุกคนทราบ พร้อมกับคิดทบทวนหาแหล่งความรู้ หรือเอกสารที่จะนามาใช้ในการจัดการความรู้ครั้งนี้ และควรจะเป็นข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้ จนได้แหล่งข้อมูลดังต่อไปนี้


1. หนังสือคู่มือ ความรู้ในการทาลายเชื้อ และการทาให้ปราศจากเชื้อ โดย
รองศาสตราจารย์ ดร.อะเคื้อ อุณหเลขกะ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2. เจ้าหน้าที่จากบริษัท Pose Health Care เป็นบริษัทที่ผลิตพวกน้ายา เอนไซม์ สาหรับล้างเครื่องมืออุปกรณ์การแพทย์ ซึ่งเป็นน้ายาที่ทางจ่ายกลางใช้อยู่ มาทาการสาธิตวิธีการล้าง
3. ประสบการณ์ของเจ้าหน้าที่ประจางานล้างเครื่องมือที่แผนกจ่ายกลาง
4. แฟ้มภาพเครื่องมือทุกชนิดที่ใช้ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพเขต 3 นครสวรรค์

* อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมทั้งหมด กดดาวน์โหลด *

 

Kmบริการกลาง61
Kmบริการกลาง61
km%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%8761.pdf
911.3 KiB
104 Downloads
รายละเอียด
avatar

About

ใส่ความเห็น