♥การพัฒนากล่องยาฉุกเฉิน (Emergency Kit 2018)

♥การพัฒนากล่องยาฉุกเฉิน (Emergency Kit 2018)

จัดทำโดย กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์

วัตถุประสงค์ของการจัดการความรู้
1.เพื่อให้มีแนวทางในการปฏิบัติการเก็บสารองยาให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทุกหน่วยงาน
2 มีรายการยาฉุกเฉินที่เหมาะสม และมีปริมาณเพียงพอ
3 มียาพร้อมใช้ในทุกหน่วยบริการ และสามารถหยิบใช้ได้อย่างรวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ฉุกเฉิน
4 บุคลากรสามารถใช้ยาฉุกเฉินได้อย่างถูกต้อง และผู้ป่วยปลอดภัย
5 ป้องกันยาหมดอายุ และลดมูลค่ายาฉุกเฉินหมดอายุ
 กระบวนการจัดการความรู้

การบ่งชี้ความรู้ (เหตุผลที่มา และความสาคัญ)
ยาฉุกเฉิน หมายถึง ยาที่มีความจาเป็นต้องใช้อย่างเร่งด่วนเพื่อแก้ไขภาวะความเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นอย่าง ทันทีทันใด หรือคาดการณ์ไม่ได้ ซึ่งในภาวะดังกล่าวหากไม่สามารถใช้ยาได้อย่างทันท่วงที อาจทาให้ผู้ป่วยเกิด อันตรายถึงแก่ชีวิตได้ โดยทั่วไป ภาวะฉุกเฉินอาจหมายรวมถึง ภาวะหัวใจหยุดเต้น (cardiac arrest) อาการแพ้ยาอย่างรุนแรง (anaphylactic reactions) และอาการชัก (convulsion)การใช้กล่องยาฉุกเฉิน ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 3 มีจำนวนครั้งการใช้งานน้อยมาก หรือ อาจไม่ได้ใช้เลยในแต่ละปี เนื่องจากผู้ป่วยที่ตองชวยชีวิตฉุกเฉินมีน้อย แตก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้ ดังนั้น

การเตรียมพรอมของรถชวยชีวิตจึงมีความสาคัญ ในการปฏิบัติการกูชีวิต ให้ประสบความสาเร็จ ในทางปฏิบัติจึงจาเป็นต้องมีการสารองยาฉุกเฉิน อีกทั้งยาฉุกเฉินหลายชนิดเป็นยาที่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มยาเสี่ยงสูง (High alert drug) หากมีการบริหารยาคลาดเคลื่อนอาจเกิดผลร้ายแรงต่อผู้ป่วยได้ อีกทั้งการบริหารยาโดยใช้ยาจากที่มีการสารองที่หอผู้ป่วย โดยไม่ได้ผ่านการตรวจสอบ และไม่มีการสนับสนุนข้อมูลจากเภสัชกรมีโอกาสเกิดความคลาดเคลื่อนได้มากกว่า ดังนั้นการใช้ยาฉุกเฉินที่สารองไว้จึงควรใช้ในภาวะฉุกเฉินเท่านั้น รวมถึงผู้ทาการบริหารยาจาเป็นต้องมีองค์ความรู้เกี่ยวกับยาที่บริหารเพื่อให้สามารถบริหารยา และติดตามอาการไม่พึงประสงค์ได้อย่างถูกต้องอีกด้วย
การจัดการยาฉุกเฉินเป็นการเตรียมความพรอมในการให้ยาแกผู้ป่วยทันทีเพื่อช่วยชีวิต ลดความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตของผู้ป่วย การจัดการยากลุ่มนี้พิจารณาจากความจาเป็นที่ผู้ป่วยต้องไดรับยาภายในระยะเวลาที่กาหนด และความเสี่ยงต่อการเกิดความคลาดเคลื่อนทางยา โดยเฉพาะยาที่มีความเสี่ยงสูง
สาหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ได้มีการดาเนินการในเรื่องยาฉุกเฉิน และการสารองยาในแต่ละหอผู้ป่วยมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว โดยมีการกาหนดรายการยาฉุกเฉิน รายการยาสารองบนหอผู้ป่วย มีรถ emergency สาหรับใส่ยาฉุกเฉิน แต่อย่างไรก็ตามยังพบปัญหากล่องยาฉุกเฉินแต่ละหอผู้ป่วย มีรายการยา และจานวนไม่เหมือนกัน เนื่องจากข้อบ่งใช้ยาฉุกเฉินต่างกัน กล่องยาฉุกเฉินไม่สะดวกต่อการเคลื่อนย้ายหรือหยิบใช้ยาได้ง่ายนัก และพบการนายาฉุกเฉินในรถ emergency ไปใช้ก่อนในภาวะปกติ ซึ่งมีโอกาสเกิดคลาดเคลื่อนได้ รวมถึงยังพบความไม่พร้อมใช้ของยาฉุกเฉินในรถ emergency เนื่องจากมีการนาออกไปใช้แล้วลืมเบิกคืน การจัดเก็บยาแยกกันทาให้ไม่สะดวกต่อการตรวจสอบ ซึ่งมีความเสี่ยงต่อยาฉุกเฉินไม่เพียงพอ ไม่พร้อมใช้ นอกจากนี้ยังพบปัญหาจากการมีภาระงานจากการต้องเช็ควันหมดอายุ ของยาฉุกเฉินทุกเวรของแต่ละหน่วงาน อีกทั้งยังขาดการสนับสนุนองค์ความรู้เกี่ยวกับการนาไปใช้ของยาฉุกเฉิน และยาที่มีการสารองบนหอผู้ป่วย
ดังนั้น ฝ่ายเภสัชกรรมจึงจัดทา Emergency kit ขึ้นเพื่อให้ระบบการสารองยาในรถช่วยชีวิตฉุกเฉิน และการสารองยาบนหอผู้ป่วยมีความเหมาะสม ถูกต้องมากขึ้น โดยยึดความปลอดภัยสูงสุดของผู้ป่วยเป็นสาคัญ

* อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมทั้งหมด กดดาวน์โหลด *

 

Kmเภสัชกรรม61
Kmเภสัชกรรม61
km%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A161.pdf
2.0 MiB
2197 Downloads
รายละเอียด
avatar

About

ใส่ความเห็น