♥”การขับเคลื่อน พ.ร.บ.การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น”

♥”การขับเคลื่อน พ.ร.บ.การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น”

จัดทำโดย

1. นางสาวเบ็ญจา ยมสาร นักวิชาการสารธารณสุขชานาญการพิเศษ
2. นางพิชชากานต์ วิเชียรกัลยารัตน์ พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
3. นางสุมาลัย นิธิสมบัติ พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
4. นางสาวภัทร์สรรพ์พร ศรีวรรณ พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
5. นางสาวพจกาญจน์ บัณฑิตวงษ์ นักวิชาการสารธารณสุขชานาญการพิเศษ
6. นางลาพึง อภิรมานนท์ พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
7. นางสาวภัทราพร ทองสังข์ พยาบาลวิชาชีพชานาญการ

หลักการและเหตุผล
การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นเป็นปัญหาที่สาคัญของประเทศไทย และในพื้นที่ของเขตสุขภาพที่ 3 การดาเนินการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นในระยะหลายปีที่ผ่านมา มีการดาเนินการแต่ยังไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่และขาดการเชื่อมโยงบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นรูปธรรม ส่งผลให้อัตราการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นของประเทศไทยยังคงสูงอยู่ นาไปสู่การดาเนินการยกร่างพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม 2559 เป็นต้นมา เพื่อเป็นกลไกลหนึ่งในการแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น โดยจัดให้มีการประชุมยกร่างกฎกระทรวงของกระทรวงหลัก 5 กระทรวง ได้แก่ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแรงงาน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และกระทรวงมหาดไทย กฎหมายได้กาหนดให้นายกรัฐมนตรีเป็นประธานและอธิบดีกรมอนามัยเป็นเลขานุการของคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ดังนั้นจึงมีการถ่ายระดับการดาเนินงานให้ศูนย์อนามัยทั้ง 13 ศูนย์เป็นผู้รับผิดชอบในการเริ่มต้นสนับสนุนการขับเคลื่อนพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 ลงไปยังทุกจังหวัดในพื้นที่ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ เป็นหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย ได้ดำเนินการ

ขับเคลื่อนพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559 โดยสนับสนุนให้ทุกจังหวัดในเขตสุขภาพที่ 3 มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการและจัดประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อชี้แจงการขับเคลื่อนการดาเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นและเพื่อให้ได้ข้อสรุปในการขับเคลื่อนการดาเนินงานของจังหวัดอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง ซึ่งการประชุมนี้จะมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเป็นเลขานุการและคณะอนุกรรมการจาก 5 กระทรวงดังกล่าวเข้าร่วมประชุม แต่ด้วยพ.ร.บ.ฯนี้ยังเป็นเรื่องใหม่ การดาเนินการขับเคลื่อนและถ่ายระดับลงสู่ผู้รับผิดชอบยังไม่ครอบคลุมและขาดความชัดเจน เนื่องจากการขับเคลื่อนการยกร่างกฎกระทรวงของกระทรวงหลัก 5 กระทรวงเป็นไปไม่พร้อมเพรียงกัน ทาให้ขาดความชัดเจนในบทบาทหน้าที่ของผู้รับผิดชอบและรายละเอียดในการดาเนินการขับเคลื่อนพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 ดังนั้นกลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ จึงดาเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง การขับเคลื่อน พ.ร.บ.การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น เพื่อแก้ไขปัญหาอันเกิดจากการดาเนินงานขับเคลื่อนพ.ร.บ.ฯและเป็นการพัฒนาคุณภาพการดาเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งที่ 1 เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่มทีมงานเพื่อกาหนด
แนวทางการดาเนินงานขับเคลื่อนพ.ร.บ.ฯ ปี 2560 ทดลองปฏิบัติ 5 จังหวัดในเขต เก็บรวบรวมข้อมูลและประเมินผล แล้วแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่มทีมงานครั้งที่ 2 เพื่อแก้ไขปัญหาจากการการดาเนินงานขับเคลื่อนพ.ร.บ.ฯรอบแรก เมื่อดาเนินการครบ 5 จังหวัด นาจุดอ่อนมาพัฒนาปรับปรุงขั้นตอนการดาเนินงานแล้วทดลองใช้ปี 2561 จานวน 3 จังหวัด เก็บข้อมูล วิเคราะห์ผล และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งที่ 3 โดยครั้งนี้จะมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับภาคีเครือข่ายในเขตสุขภาพที่ 3 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่การดาเนินงานขับเคลื่อนพรบ.การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นฯ ให้แก่ภาคีเครือข่ายในเขตสุขภาพที่ 3 ได้นาไปใช้ประโยชน์และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดาเนินงานขับเคลื่อนพ.ร.บ.ฯ ร่วมกัน
แล้วทดลองใช้กับ 2 จังหวัดที่เหลือ โดยกรอบของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นี้ใช้ A2IM : Assess Advocate Implement และ Management เป็นกรอบในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
องค์ประกอบที่ 2 การแสวงหาความรู้ : ทีมงานกลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่นทุกคนที่ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีการศึกษารายละเอียดของ พรบ.ฯและการขับเคลื่อนพรบ.ฯ จาก
1. สื่ออินเตอร์เน็ต ได้แก่ Google, Line กลุ่มวัยรุ่น12 ศูนย์เขต, Face Book
2. คู่มือพรบ.ฯ เอกสาร พ.ร.บ.การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 จัดทาโดยสานักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย
3. สื่อบุคคล ได้แก่ การปรึกษาผู้รู้กฎหมายจากกรมอนามัย
4. การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนการดาเนินงานการขับเคลื่อนพ.ร.บ.การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น เครือข่ายผู้รับผิดชอบภารกิจวัยรุ่น เขตสุขภาพที่ 3 วันที่ 5-6 กรกฎาคม 2561 จัดโดย กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ ณ บึงฉวากรีสอร์ท อาเภอเดิมบาง นางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ผู้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประกอบด้วยภาคีเครือข่ายผู้รับผิดชอบงานวัยรุ่น 5 จังหวัด ในเขตสุขภาพที่ 3 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่การดาเนินงานขับเคลื่อนพ.ร.บ.การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นฯ ให้แก่ภาคีเครือข่ายในเขต สุขภาพที่ 3 ได้นาไปใช้ประโยชน์และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดาเนินงานขับเคลื่อนพ.ร.บ.ฯ ร่วมกัน
องค์ประกอบที่ 3 การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ
พ.ร.บ.การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559 เป็นกฎหมายที่มุ่งป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างบูรณาการบนพื้นฐานสิทธิของวัยรุ่น โดยบูรณาการร่วมกัน 5 กระทรวงหลัก ได้แก่ กระทรวง
ศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแรงงาน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และกระทรวงมหาดไทย

* อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมทั้งหมด กดดาวน์โหลด *

 

Kmวัยรุ่น61
Kmวัยรุ่น61
km%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%9961.pdf
1.8 MiB
210 Downloads
รายละเอียด
avatar

About

ใส่ความเห็น