♥สิทธิการรักษาที่ควรรู้

♥สิทธิการรักษาที่ควรรู้

จัดทำโดย เจ้าหน้าที่ งานเวชระเบียนและสถิติ ( กลุ่มการพยาบาล )

การบ่งชี้ความรู้ความเป็นมาและเหตุผลที่เลือกองค์ความรู้
สิทธิด้านการรักษาพยาบาลมีการปรับปรุงเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ใช้สิทธิ ทาให้ ผู้เกี่ยวข้องและตัวผู้ใช้สิทธิเองเกิดความคลาดเคลื่อนไม่เข้าใจ งานเวชระเบียนฯ จึงจัดทาแนวทางปฏิบัติความรู้เรื่องสิทธิการรักษาและการใช้สิทธิ เพื่อเผยแพร่ให้กับเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน และประชาชนผู้มารับบริการ ได้รับรู้เรื่องสิทธิการรักษา ดังนี้
1. สิทธิการรักษาเบิกได้จากกรมบัญชีกลาง
2. สิทธิการรักษาเบิกได้จาก อปท.
3. สิทธิการรักษาเบิกประกันสังคม
4. สิทธิการรักษาเบิกประกันสุขภาพถ้วนหน้า
5. สิทธิการรักษาเบิกรัฐวิสาหกิจและเอกชน
โดยจัดทาในรูป QR Code
วัตถุประสงค์
เพื่อให้เจ้าหน้าที่ใน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้มารับบริการหรือผู้สนใจ ได้รับรู้เรื่องสิทธิการรักษาและขั้นตอนการใช้สิทธิได้ถูกต้อง


การแสวงหาความรู้
ได้ประชุมเจ้าหน้าที่ทั้งแผนก เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องปัญหาของการใช้สิทธิการรักษา มาจัดทาการจัดการความรู้ในแผนก และอธิบายเหตุผลให้ทุกคนทราบ พร้อมกับคิดทบทวนหาแหล่งความรู้ หรือเอกสารที่จะนามาใช้ในการจัดการความรู้ครั้งนี้ และควรจะเป็นข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้ จนได้แหล่งข้อมูลดังต่อไปนี้
1. หน่วยงานประกันสังคม, คู่มือการรักษาสิทธิเบิกประกันสังคม
2. สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สปสช.
3. หนังสือเวียนในระบบราชกร
4. หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
5. บุคลากรผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิ

* อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมทั้งหมด กดดาวน์โหลด *

 

Kmเวชระเบียน61
Kmเวชระเบียน61
km%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%8A%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%9961.pdf
752.9 KiB
81 Downloads
รายละเอียด
avatar

About

ใส่ความเห็น