♥เมื่อคุณแม่ต้องมาเจาะเลือดตรวจคัดกรองเบาหวานขณะตั้งครรภ์

♥เมื่อคุณแม่ต้องมาเจาะเลือดตรวจคัดกรองเบาหวานขณะตั้งครรภ์

จัดทำโดย อภิชา อภิรัตน์อาภา ,ณัฐนันทพร ดาเหล็ก ,เมธิญ์กาญจน์ คงสุขสกุลชัย และคณะเจ้าหน้าที่เวชศาสตร์ชันสูตร

การบ่งชี้ความรู้
              ผู้รับบริการที่มารับบริการที่แผนกฝากครรภ์ ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ มีบางส่วนจะต้องได้รับการเจาะเลือดตรวจคัดกรองเบาหวานขณะตั้งครรภ์ ( Gestational Diabetes: GDM ) ทั้งนี้เพราะเด็กที่เกิดจากมารดาที่เป็นเบาหวานระหว่างตั้งครรภ์มักพบความผิดปกติได้หลายแบบ เช่น เด็กตัวโตมีน้้าหนักมากกว่า4000กรัม (macrosomia) หรือพบความพิการแต่ก้าเนิด ดังนั้นการเจาะเลือดตรวจหาค่าน้้าตาล ( glucose ) ในเลือดในหญิงตั้งครรภ์ที่แผนกเจาะเลือด ( ห้องเบอร์ 2 ) จึงมีความส้าคัญที่จะวินิจฉัยภาวะเบาหวานในหญิงตั้งครรภ์ได้แต่ยังไม่มีใครรู้ว่า คุณแม่ที่อุ้มท้องมารับการเจาะเลือดที่ห้องเบอร์2 นั้น รับรู้หรือไม่ว่าการเจาะเลือดตรวจครั้งนี้ ท้าไม เพื่ออะไร ความจ้าเป็นและความส้าคัญเป็นอย่างไร หากได้รับการบอกเล่ามาก่อนหน้านั้นเรียบร้อยแล้ว เจ้าที่ห้องเจาะเลือด จะสามารถรับรู้และแน่ใจได้หรือไม่ว่าคุณแม่ได้รับรู้ เข้าใจมานั้น เป็นสิ่งที่อยากให้รู้และเข้าใจร่วมกันจริงๆ ที่ส้าคัญที่สุดยังไม่มีใครรู้ว่า คุณแม่พอใจกับการเจาะเลือดแค่ไหน


วัตถุประสงค์ของการจัดการความรู้
เพื่อให้เจ้าหน้าที่ห้องเจาะเลือด ศูนย์อนามัยที่ 3 สามารถให้ความรู้แก่คุณแม่ที่มารับการเจาะเลือดตรวจเบาหวานได้ดียิ่งขึ้น
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
คุณแม่ที่มารับการเจาะเลือดตรวจเบาหวาน ได้เรียนรู้ มีความเข้าใจร่วมกัน และพึงพอใจในการเข้ารับการตรวจเจาะเลือด
* อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมทั้งหมด กดดาวน์โหลด *

 

Kmเวชศาสตร์ชันสูตร61
Kmเวชศาสตร์ชันสูตร61
km%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%8A%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A361.pdf
1.0 MiB
87 Downloads
รายละเอียด
avatar

About

ใส่ความเห็น