♥พัฒนาแนวทางการสอนบีบเก็บน้านมในมารดาที่ลูกอยู่ NICU

♥พัฒนาแนวทางการสอนบีบเก็บน้านมในมารดาที่ลูกอยู่ NICU

๑. ชื่อโครงการวิจัย (Protocol title)
(ภาษาไทย) พัฒนาแนวทางการสอนบีบเก็บน้านมในมารดาที่ลูกอยู่ NICU
(ภาษาอังกฤษ) Development guideline for Milk Collection in Mothers baby admit in NICU
ชื่อผู้วิจัยและคณะ พร้อมสถานที่ติดต่อและหมายเลขโทรศัพท์
หัวหน้าโครงการวิจัย ชื่อนางสาวศัสยมน ตุลยศุกร์สิริ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
สถานที่ทางาน แผนกสูติ-นรีเวชกรรม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์
สัดส่วนการทำวิจัย: ร้อยละ 90
ภาระงาน: เขียนโครงร่างการวิจัย การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การสรุปรูปเล่ม
๒. คาสาคัญ (Keywords) ของโครงการวิจัย:
(ภาษาไทย) พัฒนาแนวทาง, การสอนบีบน้านมในมารดาที่ลูกอยู่ NICU
(ภาษาอังกฤษ) Development guideline, Milk Collection in Mothers baby admit in NICU
๓. หลักการและเหตุผลที่มาของปัญหาที่ทาการวิจัย (Background and Rational)
จากการสารวจสถานการณ์การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของกรมอนามัยในปี 2552 พบว่าอัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือนเพิ่มขึ้นจากร้อย 16.3 ในปี 2548 เป็นร้อยละ 29.6 ในปี 2552 ซึ่งเป็นไปในทางที่ดีขึ้น แต่ยังไม่บรรลุเป้าหมายของประเทศไทย เพราะยังมีแม่ที่ไม่ได้เลี้ยงลูกด้วยอีกกลุ่มหนึ่ง ที่สาคัญคือแม่ที่มีลูกป่วยเพราะในแต่ละปีประเทศไทยมีเด็กทารกแรกเกิดที่จาเป็นต้องรักษาตัวในโรงพยาบาลจานวนมาก ทารกที่คลอดก่อนกาหนด ทารกที่ป่วยต้องอยู่ในแผนกบริบาลทารก NICU ทารกที่ได้รับการผ่าตัด หรือเจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆ เด็กกลุ่มนี้มีโอกาสถูกแยกแม่-ลูก หรือถูกสั่งให้งดนมแม่ด้วยเหตุผลต่างๆ ทาให้ขาดโอกาสที่จะได้รับอาหารที่มีคุณค่าและมีความสาคัญที่สุดในชีวิต
มีงานวิจัยมากมายที่แสดงให้เห็นถึงพลังของนมแม่ ที่บ่งชี้ว่าน้านมแม่ได้ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่มีคุณค่าต่อสุขภาพของทารกที่ป่วยอย่างดียิ่ง นมแม่เปรียบเสมือนยา มีความสาคัญเหมือนกับเป็นเครื่องช่วยหายใจ มีความสามารถที่จะปกป้องเด็กทารกได้เมื่ออยู่ในห้อง NICU
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ ปี 2557 มีจานวนมารดาที่คลอดบุตรทั้งหมดจานวน 1,293 ราย และจานวนทารกที่มีความเจ็บป่วยและต้องแยกกับมารดาไปอยู่แผนก NICU พบว่ามีจานวนทั้งหมด 553 ราย คิดเป็น 42.76% คณะผู้วิจัยเห็นความสาคัญของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ตามบันได 10 ขั้น ใน
การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในเด็กป่วย (“Breast Feeding Sick Babies” ) และแผนกสูติกรรมมีบทบาทในการช่วยส่งเสริม ในบันไดขั้นที่ 2 คือ


Establishment and Maintenance of Milk Supply เป็นความรู้และวิธีการเพื่อให้ได้มาซึ่งน้านมแม่สาหรับให้กับเด็กป่วยในกรณีต่างๆ
จึงได้ทบทวนแนวทางการสอนบีบน้านมในรูปแบบเดิม 3 ด้าน คือด้านเจ้าหน้าที่ มีวิธีการสอนที่แตกต่างกัน และความไม่ต่อเนื่องในการติดตามประเมินผล ด้านมารดา บีบน้านมไม่ถูกต้องหลังได้รับการสอน เกิดปัญหานมมาช้า เต้านมคัดตึง ด้านรูปแบบไม่มีแนวทางการสอนที่ชัดเจนสาหรับมารดาที่ลูกอยู่NICU จากแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในแผนกสูติ-นรีเวชกรรม ได้ข้อสรุปว่าจะพัฒนาแนวทางการสอนบีบเก็บน้านมในมารดาที่ลูกอยู่NICU เพื่อให้มีแนวทางการปฏิบัติงานที่เป็นแนวทางเดียวกัน และจะจัดทาสื่อในการสอนเพื่อให้มารดาสามารถเข้าใจและสามารถฝึกปฏิบัติด้วยตนเองได้และสามารถบีบน้านมได้ถูกต้องและมีน้านมไหล ทาให้มารดามีความพร้อมและความมั่นใจในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ แม้ว่าจะต้องแยกจากลูก
๔. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
วัตถุประสงค์หลัก (Primary Objective)
เพื่อศึกษาแนวทางสอนบีบน้านมในมารดาที่ลูกอยู่ NICU

* อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมทั้งหมด กดดาวน์โหลด *

 

วิจัยnicu61
วิจัยnicu61
%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A2nicu61.pdf
496.2 KiB
361 Downloads
รายละเอียด
avatar

About

ใส่ความเห็น