♥การพัฒนารูปแบบการใช้หมอนหนุนไหล่ทารกให้หลอดลมคอทารกตรงส่งเสริมการ หายใจที่มีประสิทธิภาพ ในแผนกผู้ป่วยหนักทารกแรกเกิด โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์ อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ (หนุนไหล่ให้น้องหายใจสะดวก)

จัดทำโดย นางนริศา ทิมศิลป์ และคณะ

        แผนกผู้ป่วยหนักทารกแรกเกิด โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่3นครสวรรค์
ตั้งแต่พ.ศ.2558 ถึงปี2559 ยังไม่มีรูปแบบการนอนหนุนไหล่ของทารกที่มีประสิทธิภาพอาจส่งผลให้
ออกซิเจนเข้าสู่ร่างกายทารกไม่เพียงพอ สมองขาดออกซิเจน ส่งผลให้เกิดพัฒนาการล่าช้าได้ ทารกคอ
พบั คางชิดอก ทารกดิ้นหลุดจากผ้าที่หนุนไหล่ทารกไว้ร้อยละ70 คอแหงนไปร้อยละ10 คิดเป็นร้อยละ 80
ในบทความของ PANTIP.COM ไม่หนุนหมอนไม่ต้องกลัวไหลตาย ใช้ผ้าขนหนูพับสัก2-3 ทบหนุน
บริเวณไหล่ทารกเป็นการให้ทารกนอนหนุนไหล่ที่มีประสิทธิภาพ ความหนาจากที่นอนกับไหล่ทารกหนา
2-3 เซนติเมตร“sniffing position” เป็นการทาให้ทารกมีตาแหน่งของท่อหลอดลมคอตรง ปอดขยายตัว
ได้ดี เป็นการจัดท่านอนส่งเสริมให้ทารกมีการหายใจที่มีประสิทธิภาพเพมิ่ มากขึ้น เดิมการนอนของทารก
ในแผนกผู้ป่วยหนักทารกแรกเกิด เป็นการหนุนด้วยผ้าห่อตัวแล้วพับให้หนา2 ทบหนุนบริเวณไหล่ของ
ทารก ปัจจุบันมีการพัฒนาการนวัตกรรมของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ได้
จัดทาหมอนหนุนไหล่ให้น้องหายใจโล่ง เมื่อปี2012 พบว่าทารกหายใจสะดวกร้อยละ 100 ทางแผนก
ผู้ป่วยหนักทารกแรกเกิดได้เห็นความสาคัญของการส่งเสริมสุขภาพทารกทาให้ทารกนอนหายใจมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น ทา ให้ออกซิเจนเข้าสู่ปอดได้ดี มีการไหลเวียนของปอดทารกดีขึ้น ส่งผลให้ทารกมี
พัฒนาการสมวัยจึงได้คิดนวตกรรมส่งเสริมสุขภาพทารกป่วย มีชื่อว่า หนุนไหล่ให้น้องหายใจสะดวก
วัตถุประสงค์ของการจัดการความรู้
การเรมิ่ ต้นการดาเนินการการจัดการความรู้ในครัง้ นี้ สงิ่ ที่ทางทีมคาดหวังให้เกิดความรู้ ความ
เข้าใจพัฒนารูปแบบการใช้หมอนหนุนไหล่ให้ทารกหายใจสะดวก รวมไปถึงการประเมินการใช้หมอน
หนุนไหล่ให้ทารกหายใจสะดวกและแก้ไขตามมาตรฐาน


ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1.ได้รูปแบบหมอนหนุนไหล่หายใจสะดวก ส่งเสริมการหายใจของทารกป่วยให้มีประสิทธิภาพ
2.ความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ในการใช้หมอนหนุนไหล่หายใจสะดวกในแผนกผู้ป่วยหนักทารก
แรกเกิด ร้อยละ80

* อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมทั้งหมด กดดาวน์โหลด *

 

วิจัยงานฝาก61
วิจัยงานฝาก61
%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9D%E0%B8%B2%E0%B8%8161.pdf
964.5 KiB
165 Downloads
รายละเอียด
avatar

About

ใส่ความเห็น