♥การศึกษาสถานการณ์การดูแลตนเองขณะตั้งครรภ์ของแม่ ที่มีความสัมพันธ์กับภาวะแรกเกิดของทารกในเขตสุขภาพที่ 3

จัดทำโดย จริยา บุญอนันต์
บทคัดย่อ
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสถานการณ์การดูแลตนเองขณะตั้งครรภ์ของแม่ที่มีความสัมพันธ์กับ ภาวะแรกเกิดของทารกในเขตสุขภาพที่ 3 เป็นการศึกษาข้อมูลจากการวิจัยสถานการณ์พัฒนาการเด็กปฐมวัยไทยมา ทาการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของการดูแลตนเองขณะตั้งครรภ์ของแม่กับภาวะแรกเกิดของทารก โดยเก็บ รวบรวมข้อมูลจากสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็กและแบบสัมภาษณ์พ่อแม่หรือผู้ดูแลเด็กที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตกับเด็ก ในเด็กอายุ 8 เดือน 16 วัน – 5 ปี 11 เดือน 29 วัน ที่มีสัญชาติไทย จานวน 874 คน เก็บ ข้อมูลเดือนเมษายน 2560 – พฤษภาคม 2560 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนาและการวิเคราะห์โดยใช้ไคร์สแควร์
ผลการศึกษาพบว่าแม่ตั้งครรภ์ส่วนใหญ่มีอายุอยู่ในช่วง 20-35 ปีร้อยละ 63.6 ฝากครรภ์ครั้งแรกก่อนอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ร้อยละ 68.7 ฝากครรภ์ครบ 5 ครั้งร้อยละ 65.8 โดยใช้บริการฝากครรภ์ที่โรงพยาบาลรพท./รพศ.ร้อยละ 11.2 ส่วนใหญ่คลอดครบกาหนดร้อยละ ….. ขณะตั้งครรภ์พบแม่มีโรคประจาตัวร้อยละ13.3 มีภาวะแทรกซ้อนขณะตั้งครรภ์ร้อยละ 41 และติดเชื้อขณะตั้งครรภ์ (…%) โดยขณะตั้งครรภ์ได้รับยาบารุงร้อยละ 85.6 และแม่ดื่มเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ขณะตั้งครรภ์เพียงร้อยละ …. เมื่อศึกษา ความสัมพันธ์ของการดูแลตนเองขณะตั้งครรภ์กับภาวะแรกเกิดของทารก พบว่า

การคลอด โรคประจาตัวและ ภาวะแทรกซ้อนขณะตั้งครรภ์มีความสัมพันธ์กับภาวะแรกเกิดของทารก* อายุเมื่อตั้งครรภ์ของแม่มีความสัมพันธ์ กับน้าหนักแรกเกิดและโรคประจาตัวของเด็ก* สถานบริการที่ฝากครรภ์และการติดเชื้อขณะตั้งครรภ์มี ความสัมพันธ์กับภาวะแทรกซ้อนหลังคลอดและโรคประจาตัวของเด็ก* การฝากครรภ์ก่อน 12 สัปดาห์ วิธีการคลอดและการได้รับยาบารุงขณะตั้งครรภ์มีความสัมพันธ์กับภาวะออกซิเจนเมื่อแรกเกิด ภาวะแทรกซ้อนหลัง คลอดและโรคประจาตัวของทารก* การฝากครรภ์คุณภาพครบ 5 ครั้งตามมีความสัมพันธ์กับน้า หนักแรกเกิดและภาวะแทรกซ้อนหลังคลอด* และการดื่มเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ขณะตั้งครรภ์มีความสัมพันธ์กับ น้าหนักแรกเกิด ภาวะแทรกซ้อนหลังคลอดและโรคประจาตัวของทารก* (*=p<0.05)

* อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมทั้งหมด กดดาวน์โหลด *

 

วิจัยงานแม่และเด็ก1-61
วิจัยงานแม่และเด็ก1-61
%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%811-61.pdf
612.4 KiB
225 Downloads
รายละเอียด
avatar

About

ใส่ความเห็น