♥รอบรู้ เท่าทัน เรื่องฟัน ฉัน OK

กลุ่มงานทันตสาธารณสุข

1.การบ่งชี้ความรู้
การมีสุขภาพช่องปากที่ดีเป็นสิ่งสาคัญของประชาชนวัยทางาน เนื่องจากต้องพูดคุยสื่อสารมีผลต่อสุขภาพแบบองค์รวม อีกทั้งเป็นรอยต่อของช่วงวัย ที่จะเป็นผู้สูงอายุในอนาคต หากวัยทางานมีสุขภาพช่องปากที่ดี ย่อมส่งผลให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพช่องปากดีตามไปด้วย การมีความรอบรู้เรื่องสุขภาพช่องปากในวัยทางานจะเป็นตัวช่วยที่จะทาให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว จากข้อมูลการสารวจสภาวะสุขภาพช่องปากระดับประเทศ ครั้งที่ 8 ประเทศไทย พ.ศ. 2560 ในกลุ่มวัยทางานอายุ 35-44 ปี ร้อยละ 51.0 เกิดร่วมกับหินน้าลาย ส่วนโรคปริทันต์อักเสบที่มีทาลายอวัยวะปริทันต์เกิดเป็นร่องลึกปริทันต์พบร้อยละ 25.9 ที่พบเกิดจากรอยโรคสะสม ปัญหาปริทันต์อักเสบที่มีการทาลายของกระดูกรองรับรากฟันร่วมด้วย ซึ่ง

พบร้อยละ 15.6 และปัญหาโรคฟันผุที่ยังไม่ได้รับการรักษา ร้อยละ 35.2 โดยปัญหาดังกล่าว จะแสดงอาการที่รุนแรงจนเกิดความเจ็บปวดและการสูญเสียฟันในช่วงอายุต่อไป ถ้าไม่ได้รับการดูแล ป้องกัน รักษาที่เหมาะสมทันเวลา ส่วนการรับรู้ และการรับบริการสุขภาพช่องปากของวัยทำงาน เหตุผลที่คนวัยทำงานไม่ไปหาหมอฟันเนื่องจากไม่คิดว่าตัวเองมีความผิดปกติ และไม่มีเวลาร้อยละ 68.6 และ 25.7 ตามลาดับ (กรมอนามัย, 2560) จากข้อมูลดังกล่าวทาให้เห็นว่ากลุ่มวัยทางานยังไม่เห็นความสาคัญ(GAP 0.3)ของการดูแลสุขภาพช่องปาก โดยคิดว่าตนเองยังไม่มีความผิดปกติ ทั้งที่กลุ่มวัยทางานเดิมเป็นกลุ่มที่มีปัจจัยการเกิดปัญหาสุขภาพช่องปากได้ง่าย เช่น การสูบบุหรี่ ความเครียด ปัญหาโรคทางระบบ (ความดันโลหิตสูง เบาหวาน ฯ) ปัจจัยต่างๆเหล่านี้อาจทาให้เกิดโรคในช่องปาก ทั้งโรคฟันผุ โรคเหงือกอักเสบ โรคปริทันต์ ได้ง่าย หากแต่กลุ่มวัยทางานยังมีความเข้าใจว่าตนเองไม่มีความผิดปกติของสุขภาพช่องปาก เลยทาให้เกิดรอยโรคสะสม ส่งผลให้เกิดการสูญเสียฟัน

* อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมทั้งหมด กดดาวน์โหลด *

 

รอบรู้ เท่าทัน เรื่องฟัน ฉัน OK
รอบรู้ เท่าทัน เรื่องฟัน ฉัน OK
%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89-%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%99-%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9F%E0%B8%B1%E0%B8%99-%E0%B8%89%E0%B8%B1%E0%B8%99-OK.pdf
801.6 KiB
160 Downloads
รายละเอียด
avatar

About

ใส่ความเห็น