♥ลดการแสดงหลักฐานกรณีใช้สิทธิจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง เด็กอายุต่่ากว่า 7 ปี

การจัดการความรู้ เรื่อง ลดการแสดงหลักฐานกรณีใช้สิทธิจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง เด็กอายุต่่ากว่า 7 ปี
โดย เจ้าหน้าที่ งานเวชระเบียนและสถิติ ( กลุ่มการพยาบาล )
1. นางเบ็ญจรัตน์ พัทธนันท์วงศ์ หัวหน้างานเวชระเบียนและสถิติ
2. นายธนกฤต ศรีพิรอด
3. นางภารดี จันต๊ะมูล
4. นางยุพา แซ่อึ้ง
5. นางศิริพันธ์ ปรีชาวุฒิ
6. นางวรรณภา เรืองฤทธิ์
งานเวชระเบียนและสถิติ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 3
การบ่งชี้ความรู้
ความเป็นมาและเหตุผลที่เลือกองค์ความรู้
ตามที่กรมบัญชีกลางได้เปลี่ยนระบบการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลจากการที่จะใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงได้ ต้องมีการเข้ารับลงทะเบียนสิทธิจ่ายตรง ณ สถานพยาบาลที่ต้องการเข้ารับการรักษาก่อน เป็นการแสดงหลักฐาน ณ จุดจ่ายเงินของสถานพยาบาลแทน โดยหลักฐานที่ใช้ได้แก่ บัตรประจาตัวประชาชนของผู้ใช้สิทธิ หรือสาเนาใบ สูติบัตร /สาเนาทะเบียนบ้าน กรณีอายุยังไม่ถึง 7 ปี ได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 4 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไปโดย

ก่อนการเริ่มดำเนินการ กรมบัญชีกลางและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการประชาสัมพันธ์ถึงขั้นตอนการใช้สิทธิจ่ายตรง ผู้ป่วยนอกมาระยะหนึ่ง และเมื่อเริ่มดาเนินการตามระเบียบดังกล่าวทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประสบปัญหาผู้รับบริการที่มีอายุต่ากว่า 7 ปี ไม่นำหลักฐานมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่การเงิน เพราะบางครั้งผู้ปกครองที่พาเด็กมาไม่ใช่คนเดิมที่ทราบระเบียบการใช้สิทธิดังกล่าว บางรายเข้าใจว่าแสดงหลักฐานครั้งเดียวครั้งต่อไปไม่ต้องแสดงอีก ตั้งแต่เริ่มใช้ระบบเบิกจ่ายตรงด้วยการแสดงหลักฐานปัญหาเกิดขึ้นซ้าๆ และเกิดจากกลุ่มคนที่มีอายุต่ากว่า 7 ปี และเป็นกลุ่มที่มีจานวนมากกว่ากลุ่มอื่นๆ รายละเอียดของปัญหาไม่ใช่ว่ามีหลักฐานไม่ครบแล้วใช้สิทธิจ่ายตรงไม่ได้อย่างเดียวยังมีปัญหาอื่นๆ ที่มีความสาคัญที่เกิดจากผู้รับบริการเองและจากเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ซึ่งสามารถสรุปรายละเอียดของปัญหาได้ดังรูปภาพ

* อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมทั้งหมด กดดาวน์โหลด *

 

ลดการแสดงหลักฐานกรณีใช้สิทธิจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง เด็กอายุต่่ากว่า 7 ปี
663.5 KiB
72 Downloads
รายละเอียด
avatar

About

ใส่ความเห็น