♥สถานที่ทางานคนรักษ์โลก (GREEN Workplace)

สถานที่ทางานคนรักษ์โลก (GREEN Workplace)


นางเกษณี วงศ์สุฤทธิ์ นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ

น.ส.กมลกาญจน์ คุ้มชู นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ

นายเอกลักษณ์ ชินคา นักวิชาการคอมพิวเตอร์

กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากาลังคน

ความเป็นมา

สิ่งแวดล้อมมีความสาคัญต่อชีวิตมนุษย์ เพราะสิ่งแวดล้อมเอื้อประโยชน์ให้มนุษย์ได้รับปัจจัยสี่ในการดารงชีวิต ดังนั้นเมื่อจานวนประชากรเพิ่มมากขึ้นจึงมีการประดิษฐ์และพัฒนาเทคโนโลยีมาสร้างที่อยู่อาศัย ผลิตเครื่องนุ่งห่ม อาหาร ยารักษาโรค และสิ่งอานวยความสะดวกด้านอื่นๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชากร ทาให้สิ่งแวดล้อมจานวนมากถูกนามาใช้จนเกิดความเสื่อมโทรม เกิดมลพิษทางน้า อากาศ เสียงส่งผลให้สภาพภูมิอากาศมีการเปลี่ยนแปลง (Climate change) และทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ อย่างต่อเนื่อง

สาเหตุสาคัญส่วนใหญ่เกิดมาจากกิจกรรมในการดาเนินชีวิตของมนุษย์ในแต่ละวัน ซึ่งก่อให้เกิดปริมาณก๊าซเรือนกระจกในบรรยากาศที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้อุณหภูมิพื้นผิวโลกสูงขึ้น เกิดภาวะโลกร้อน (Global warming) ตามมา ซึ่งภาวะดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม และด้านสาธารณสุขของทุกประเทศ อุณหภูมิที่สูงขึ้นทาให้เกิดการระบาดของโรคอุบัติใหม่ในพื้นที่ที่ไม่เคยมีการระบาด และโรคอุบัติซ้าที่กลับมาระบาดใหม่หลังจากที่ได้ควบคุมแล้ว ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์เป็นสถานบริการที่ให้บริการประชาชนทั้งด้านการส่งเสริม ป้องกัน และการรักษาสุขภาพ ในแต่ละวันผู้มารับบริการและเจ้าหน้าที่มีกิจกรรมที่ก่อให้เกิดของเสียต่างๆมากมายอาทิเช่น เศษอาหาร น้าเสีย สิ่งปฏิกูล มูลฝอยทั่วไป และมูลฝอยติดเชื้อเป็นต้น ของเสียดังกล่าวที่เกิดขึ้นล้วนเป็นแหล่งที่ก่อให้เกิดก๊าซที่ส่งผลกระทบต่อภาวะโลกร้อน ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงมีนโยบายที่จะเป็นองค์กรลดโลกร้อน สร้างจิตสานึกให้เจ้าหน้าที่ทุกคนร่วมมือ ร่วมใจช่วยกันลด หรือเลิกพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมได้แก่ การคัดแยกขยะเพื่อนากลับมาใช้ประโยชน์ หรือนาไปกาจัดอย่างถูกวิธี ใช้พลังงานอย่างประหยัด จัดสภาพสิ่งแวดล้อมทั้งภายใน และภายนอกอาคารให้เอื้อต่อการมีสุขภาพดี การบริโภคอาหารให้หมดไม่เหลือทิ้ง การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับธรรมชาติ จากนโยบายองค์กรลดโลกร้อน กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากาลังคนจึงนานโยบายดังกล่าวมาดาเนินงานต่อภายในกลุ่มงาน โดยให้ความสาคัญกับปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ภายในกลุ่มงานเป็นสาคัญ

* อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมทั้งหมด กดดาวน์โหลด *

 

สถานที่ทางานคนรักษ์โลก (GREEN Workplace)
951.7 KiB
101 Downloads
รายละเอียด
avatar

About

ใส่ความเห็น